+3

Kế hoạch phát triển Dagger 2 của Google trong 2020

Tiếp tục chủ để Android Dev Summit 2019 có gì?. Ở bài viết này sẽ nói về kế hoạch phát triển Dagger 2 của Google trong năm 2020.

Nội dung bài viết được lấy từ: Gitconnected

Trước đây, để tích hợp Dagger vào ứng dụng rất phức tạp. Để giảm thiểu cũng như khắc phục vấn đề này, tại Android Dev Summit 2019, Manuel VivoDaniel Santiago đã có 1 cuộc nói chuyện về DI và kế hoạch cho Dagger 2 trong thời gian tới. Chi tiết có thể xem ở video. Hoặc bạn có thể theo dõi bài viết này. Lưu ý đây chỉ là kế hoạch sắp tới thôi nhé.

Google đã nói rõ:

Use Dagger 2 for your Medium / Large Android Project

I. Dagger 2 sẽ hoạt động tốt hơn với Kotlin

1. Hỗ trợ @Module annotation Object class

 • Hiện tại chúng ta cần có JvmStatic:
@Module
object DatabaseModule {
 @Provides
 @JvmStatic
 fun provideDB(ctx: Context): AppDatabase {
  // ...
 }
}
 • Kế hoạch là sẽ loại bỏ JvmStatic:
@Module
object DatabaseModule {
 @Provides
 fun provideDB(ctx: Context): AppDatabase {
  // ...
 }
}

2. Nhận biết @Qualifier annotation

 • Hiện tại chúng ta cần có 1 trường field cho Qualifier name:
class ProfileActivity: AppCompatActivity() {
 @Inject
 @field:Username
 lateinit var username: String
}
 • Kế hoạch là loại bỏ field:
class ProfileActivity: AppCompatActivity() {
 @Inject
 @Username
 lateinit var username: String
}

3. Nhận biết Kotlin Wildcards

 • Hiện tại cần có @JvmSupressWildcards khi sử dụng Kotlin wildcard:
@Module
class ConfigurationModule {
 @Provides
 fun provideOptions(): List<@JvmSupressWildcards String> {
  // ...
 }
}
 • Kế hoạch là loại bỏ nó:
@Module
class ConfigurationModule {
 @Provides
 fun provideOptions(): List<String> {
  // ...
 }
}

II. Đơn giản sử dụng Dagger 2

1. Jnjection

 • Hiện tại, cách duy nhất đển inject Dagger 2 vào Activity là get component và self injection 1 cách tường minh như bên dưới:
class PlayingActivity: AppCompactActivity() {
 @Inject
 lateinit var player: Player
 override fun onCreate() {
  val appComponent = (applicationContext as MyApp).appComponent
  appComponent.inject(this)
 }
}

hoặc chúng ta cần kế thừa Dagger 2 Activity class:

class PlayingActivity: DaggerAppCompactActivity() {
 @Inject
 lateinit var player: Player
}
 • Với kế hoạch tiếp theo của Google là sử dụng @EntryPoint để đơn giản hóa việc inject:
@EntryPoint
class PlayingActivity: AppCompactActivity() {
 @Inject
 lateinit var player: Player
}

Ngoài ra, còn support cho việc inject ViewModel

@EntryPoint
class PlayingActivity: AppCompactActivity() {
 @Inject
 lateinit var playbackViewModel: PlaybackViewModel
}

2. Predefined Components

Để sử dụng Dagger 2 chúng ta cần define 1 AppComponent và là kiểu Singleton:

@Singleton
@Component(modules = [DatabaseModule::class]
interface AppComponent {
 fun injectActivity(activity: PlayingActivity)
}
@Module
object DatabaseModule {
 @Provides
 @Singleton
 fun provideDatabase (...): Music Database {
  // ... 
 }
}
 • Google sẽ thay thế việc define AppComponent bằng việc sử dụng @InstallIn annotation ở bên ngoài với SingletonComponent:
@Module
@InstallIn(SingletonComponent::class)
object DatabaseModule {
 @Provides
 @Singleton
 fun provideDatabase (...): Music Database {
  // ... 
 }
}

Không chỉ cung cấp SingletonComponent mà còn có ActivityComponent, FragmentComponent, ServiceComponent

Việc này giúp chúng ta tránh được việc tạo nhiều boilerplate code.

Việc thay đổi này của Dagger 2 không ảnh hưởng đến cách sử dụng trước đó, nên chúng ta không cần phải quan tâm rằng nó có ảnh hưởng tới những phát triển trước đó.

III. Dagger 2 Testing với EntryPoint

Cùng với @EntryPointTestEntryPointRule sẽ cung cấp component cho mỗi test. Ngoài ra có thể tùy chỉnh test cases với @TestModule để custom dependencies

@RunWtih(AndroidJUnit4::class)
class PlaybackTest {
 @Rule
 val testEntryPointRule = TestEntryPointRule()
 @TestModule
 object class PlaybackTestModule {
  @Provides
  fun provideFakeDB() = FakeMusicDatabase()
 }
 @Inject
 lateinit var player: Player
 val activity: PlaybackActivity
}

IV Tương thích tốt với Jetpack Library

Dagger 2 sẽ được xuất hiện trong Jetpack Library như ViewModel, WorkManager,.. Ở trên, Google đã recommends là sử dụng Dagger 2 cho những project trung bình và lớn..

Cuối cùng, hi vọng là Google sẽ sớm thực hiện plan này.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.