+62

[K8S] Phần 6 - Load Balancing trên Kubernetes dùng Haproxy và Nginx-Ingress

Lời tựa

Chào các bạn, tiếp tục công cuộc cài lab. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về việc cài đặt Load Balancing trên K8S. Thông thường các service trên K8S muốn expose được ra bên ngoài có 2 cách là dùng Node Port hoặc dùng Nginx-Ingress. Mỗi cách đều có ưu nhược điểm và đều tùy vào trường hợp mà được sử dụng khác nhau.

Thường thì mình thấy ingress phù hợp với các service dạng http/https, còn Node Port đương nhiên cũng dùng được cho http/https nhưng thường thì lại sử dụng cho các trường hợp còn lại. Ví dụ bạn muốn expose Kafka, VerneMQ ra ngoài thì bạn sẽ nghĩ tới node port chứ ko nhất thiết phải qua Nginx-Ingress vì cấu hình Node Port đơn giản và mất ít thao tác hơn.

Một điểm nữa cần lưu ý là service trên K8S khi được expose ra sẽ có entry-point là các IP của các node. Do đó để đảm bảo được Load Balancing thì thông người sẽ cần một service làm nhiệm vụ LB cho các node đó, thường gặp sẽ là Haproxy hoặc Nginx (sẽ được cài trên các K8S node đó). Như vậy Haproxy giải quyết được bài toán Load Balancing. Còn vấn đề dự phòng HA (High Availability) thì chưa.

Để tiếp tục giải quyết bài toán HA cho dịch vụ, thì ta sẽ nghĩ đến giải pháp dùng VIP để tăng khả năng HA, khi một node down thì sẽ vẫn còn node khác xử lý được để không ảnh hưởng dịch vụ. VIP thì mình thấy phổ biến nhất là Keepalived, hoặc có thể tham khảo PCS.

Trong phạm vi bài viết này mình sẽ chia sẻ cách cài đặt cấu hình Haproxy/Keepalived và Nginx-Ingress để thực hiện Load Balancing cho các dịch vụ trên trong K8S

Giới thiệu

Đây là bài viết trong series dựng lab kubernetes của mình, mình xin giới thiệu lại về kiến trúc của lab và các thành phần đã được cài đặt đến trước bài viết này để các bạn tiện theo dõi.

Về kiến trúc

Lab Kubernetes Cluster của mình gồm 03 master node và 03 worker node. Một node cài rancher (vtq-rancher), một node cài Jenkins (vtq-cicd) và cũng là nơi chứa toàn bộ các cấu hình phần mềm cài đặt cho K8S.

Các thành phần đã cài đặt

 • Kubernetes Cluster v1.20.7
 • Racher server v2.5.7
 • Longhorn storage và NFS Storage trên K8S
 • Metrics Server cho K8S

Nguyên lý hoạt động

Nginx-Ingress

Nginx-Ingress được cài trên K8S, nó được gọi là Ingress-Controller, và service của nó thì sẽ được expose ra ngoài K8S bằng Node Port. Nó đóng vai trò là cầu nối từ thế giới bên ngoài vào các service bên trong K8S vậy.

Trên K8S có khai báo các Ingress, nó bản chất là các rule cấu hình để Nginx-Ingress biết được với request từ một domain thì sẽ cần forward tới service nào trong K8S. Dưới đây là một ví dụ tạo một Ingress cho domain http://grafana.viettq.com được forward tới service là prometheus-stack-grafana ở port 80: image.png

Haproxy

Đóng vai trò là Load Balancer của hệ thống, do đó nó là nơi tiếp nhận mọi request tới các dịch vụ. Ta sẽ phải cấu hình cho haproxy để nó hiểu là với các request nào thì forward tới đâu. Trong trường hợp này thì client cần kết nối tới domain http://grafana.viettq.com thì Haproxy sẽ cần phải forward nó tới Nginx-Ingress, phần nhiệm vụ còn lại sẽ tiếp tục được Nginx-Ingress xử lý (như cấu hình bên trên đã giải thích).

Keepalived

Hiểu đơn giản là ví dụ bạn có 3 máy chủ cùng có chạy một dịch vụ, bạn muốn khi một máy chủ bị down thì client vẫn sử dụng được dịch vụ bình thường, khi đó Keepalive sẽ giải quyết vấn đề của bạn.

Như trong mô hình lab này, nếu mình chỉ cài Haproxy trên node master1 (vtq-master1) để làm LB. Khi đó client sẽ cần kết nối tới IP của node vtq-master1 này để sử dụng dịch vụ. Nếu node này down thì dịch vụ cũng tạch. Để giải quyết, mình sẽ cài Keepalive trên cả 3 node và cấu hình ra một VIP (Virtual IP), tại một thời điểm sẽ chỉ có 1 trong 3 node nhận VIP đó. Client sẽ chỉ quan tâm tới VIP để sử dụng dịch vụ, không quan tâm tới 3 IP của 3 node là gì. Khi một node down thì KeepAlived sẽ tự động kiểm tra và chuyển VIP sang một node khác còn active. Như vậy thì Haproxy sẽ cần được cài và cấu hình trên tất cả các node cài keepalive.

Cài đặt

Cài đặt Haproxy và KeepAlived

Cài đặt trên 3 master node (lưu ý mình đang dùng centos):

sudo yum install haproxy -y
sudo yum install keepalived -y

Cài đặt thêm rsyslog để cấu hình log của haproxy

Cài đặt rsyslog trên centos:

sudo yum install -y rsyslog

Tạo mới file config /etc/rsyslog.d/haproxy.conf để sau này check log của haproxy cho tiện debug:

# Collect log with UDP
$ModLoad imudp
$UDPServerAddress 127.0.0.1
$UDPServerRun 514

# Creating separate log files based on the severity
local0.* /var/log/haproxy-traffic.log
local0.notice /var/log/haproxy-admin.log

Sau đó restart lại rsyslog để apply:

sudo service rsyslog restart

Cài đặt Nginx-Ingress

Thực hiện trên máy chủ cicd (vtq-cicd) để lưu cấu hình cài đặt. Ta tạo thư mục lưu cài đặt như mọi khi:

/home/sysadmin/kubernetes_installation
mkdir nginx-ingress
cd nginx-ingress

Download bộ cài về và tạo file config:

helm repo add nginx-stable https://helm.nginx.com/stable
helm repo update
helm search repo nginx
helm pull nginx-stable/nginx-ingress --version 0.13.0
tar -xzf nginx-ingress-0.13.0.tgz
cp nginx-ingress/values.yaml value-nginx-ingress.yaml

Mình sẽ sửa lại vài tham số của file value mặc định như sau để cho nó chạy Node Port ra 2 port là 30080 và 30443:

  type: NodePort
  ## The custom NodePort for the HTTP port. Requires controller.service.type set to NodePort.
  nodePort: 30080
  ## The custom NodePort for the HTTPS port. Requires controller.service.type set to NodePort.
  nodePort: 30443

Tạo namespace riêng và cài đặt lên:

kubectl create ns nginx-ingress
helm -n nginx-ingress install nginx-ingress -f value-nginx-ingress.yaml nginx-ingress

Kiểm tra kết quả:

[sysadmin@vtq-cicd nginx-ingress]$ kubectl -n nginx-ingress get pods
NAME                     READY  STATUS  RESTARTS  AGE
nginx-ingress-nginx-ingress-f5b87cc54-hs2lp  1/1   Running  0     7m39s

Tranh thủ ở đây deploy một service để lát nữa test với Load Balancer luôn nhé! Tạo file apple.yaml có nội dung như sau để tạo một pod và service web (gọi là Apple app nhé)

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-app
 labels:
  app: apple
spec:
 containers:
  - name: apple-app
   image: hashicorp/http-echo
   args:
    - "-text=THIS_IS_APPLE"

---

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-service
spec:
 selector:
  app: apple
 ports:
  - port: 5678 # Default port for image

Sau đó deploy lên k8s:

kubectl -n nginx-ingress apply -f apple.yaml

Giờ ta tạo tiếp 1 ingress để kết nối vào Apple app vừa cài bên trên từ domain là apple.prod.viettq.com/apple nhé! Tạo file cấu hình ingress app.ingress.yaml :

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 annotations:  
 name: apple.prod.viettq.com 
spec:
 ingressClassName: nginx
 rules:
 - host: apple.prod.viettq.com
  http:
   paths:
   - backend:
     service:
      name: apple-service
      port:
       number: 5678
    path: /
    pathType: Prefix

Sau đó tạo ingress này trên k8s bằng cách apply file yaml trên:

kubectl -n nginx-ingress apply -f app.ingress.yaml

Như vậy lý thuyết khi client gọi tới domain là http://apple.prod.viettq.com/ thì nó sẽ kết nối tới Apple app qua service apple-service

Cấu hình Load Balancing

Cấu hình VIP cho Keepalived

Ý tưởng là cấu hình trên cả 2 node master có chung 1 VIP, mỗi node sẽ có một độ ưu tiên khác nhau. Và Keepalived sẽ định kỳ check nếu service Haproxy trên node đó mà down thì trọng số của node cũng sẽ giảm theo --> Node khác sẽ lên làm master của cụm và sẽ được gán VIP vào.

Trong lab này mình có 3 node master:

Node IP VIP State priority
viettq-master1 192.168.10.11 192.168.10.10 Master 100
viettq-master2 192.168.10.12 192.168.10.10 Backup 99
viettq-master3 192.168.10.13 192.168.10.10 Backup 98

Như vậy 03 node trên đều là master node của k8s, nhưng với keepalived thì node viettq-master1 đóng vai trò master, 2 node còn lại là backup (với độ ưu tiên thấp hơn).

Sửa file config của viettq-master1 ở đường dẫn /etc/keepalived/keepalived.conf như sau:

vrrp_script haproxy-check {
  script "killall -0 haproxy"
  interval 2
  weight 10
}

vrrp_instance kubernetes {
  state MASTER
  priority 100
  interface ens37
  virtual_router_id 61
  advert_int 2
  authentication {
    auth_type AH
    auth_pass viettq
  }
  virtual_ipaddress {
    192.168.10.10
  }

  track_script {
    haproxy-check
  }
}

Trong đó interface là NIC mà bạn muốn cấu hình VIP. Ví dụ như trong lab của mình là ens37:

[root@viettq-master1 haproxy]# ip a |grep 192.168.10.11 -A1 -B2
2: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:e2:90:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens37
    valid_lft forever preferred_lft forever

Restart service keepalived trên node này và kiểm tra có VIP mới được tạo ra. Kiểm tra trạng thái của Keepalived:

[root@viettq-master1 haproxy]# service keepalived status
Redirecting to /bin/systemctl status keepalived.service
● keepalived.service - LVS and VRRP High Availability Monitor
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/keepalived.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2022-04-15 03:45:08 EDT; 2s ago
 Process: 7218 ExecStart=/usr/sbin/keepalived $KEEPALIVED_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 7219 (keepalived)
  Tasks: 3
  Memory: 1.7M
  CGroup: /system.slice/keepalived.service
      ├─7219 /usr/sbin/keepalived -D
      ├─7220 /usr/sbin/keepalived -D
      └─7221 /usr/sbin/keepalived -D

Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: Registering gratuitous ARP shared channel
Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'.
Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: WARNING - default user 'keepalived_script' for script execution does not exist - please create.
Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: Cannot find script killall in path
Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: Disabling track script haproxy-check since not found
Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: VRRP_Instance(kubernetes) removing protocol VIPs.
Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: Using LinkWatch kernel netlink reflector...
Apr 15 03:45:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: VRRP sockpool: [ifindex(2), proto(51), unicast(0), fd(10,11)]
Apr 15 03:45:10 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: VRRP_Instance(kubernetes) Transition to MASTER STATE
Apr 15 03:45:10 viettq-master1 Keepalived_vrrp[7221]: VRRP_Instance(kubernetes) Changing effective priority from 100 to 110

Như kết quả trên thì script check đang lỗi "Cannot find script killall in path". Do đó để chạy được thì cần cài gói psmisc và restart lại keepalived:

sudo yum install psmisc -y 
sudo service keepalived restart

Kết quả sẽ như sau:

[root@viettq-master1 haproxy]# service keepalived status
Redirecting to /bin/systemctl status keepalived.service
● keepalived.service - LVS and VRRP High Availability Monitor
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/keepalived.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2022-04-15 03:47:15 EDT; 1s ago
 Process: 9163 ExecStart=/usr/sbin/keepalived $KEEPALIVED_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 9164 (keepalived)
  Tasks: 3
  Memory: 1.4M
  CGroup: /system.slice/keepalived.service
      ├─9164 /usr/sbin/keepalived -D
      ├─9165 /usr/sbin/keepalived -D
      └─9166 /usr/sbin/keepalived -D

Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Registering Kernel netlink command channel
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Registering gratuitous ARP shared channel
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'.
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: WARNING - default user 'keepalived_script' for script execution does not exist - please create.
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: WARNING - script `killall` resolved by path search to `/usr/bin/killall`. Please specify full path.
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: SECURITY VIOLATION - scripts are being executed but script_security not enabled.
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: VRRP_Instance(kubernetes) removing protocol VIPs.
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Using LinkWatch kernel netlink reflector...
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: VRRP sockpool: [ifindex(2), proto(51), unicast(0), fd(10,11)]
Apr 15 03:47:15 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: VRRP_Script(haproxy-check) succeeded

Lúc này check lại IP của node sẽ thấy VIP 192.168.10.10 mới được tạo ra:

[root@viettq-master1 haproxy]# ip a |grep 192.168.10.11 -A3 -B2
2: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:e2:90:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens37
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 192.168.10.10/32 scope global ens37
    valid_lft forever preferred_lft forever

Thực hiện cấu hình keepalive cho 2 node còn lại với các bước như trên, với các cấu hình như sau:

viettq-master2: /etc/keepalived/keepalived.conf

vrrp_script haproxy-check {
  script "killall -0 haproxy"
  interval 2
  weight 10
}

vrrp_instance kubernetes {
  state BACKUP
  priority 99
  interface ens37
  virtual_router_id 61
  advert_int 2
  authentication {
    auth_type AH
    auth_pass viettq
  }
  virtual_ipaddress {
    192.168.10.10
  }

  track_script {
    haproxy-check
  }
}

viettq-master3: /etc/keepalived/keepalived.conf

vrrp_script haproxy-check {
  script "killall -0 haproxy"
  interval 2
  weight 10
}

vrrp_instance kubernetes {
  state BACKUP
  priority 98
  interface ens37
  virtual_router_id 61
  advert_int 2
  authentication {
    auth_type AH
    auth_pass viettq
  }
  virtual_ipaddress {
    192.168.10.10
  }

  track_script {
    haproxy-check
  }
}

Sau bước này ta đã cấu hình 3 k8s-master node có chung VIP 192.168.10.10, khi service haproxy trên node keepalived-master down (hoặc cả node keepalived-master down) thì VIP sẽ được chuyển sang node keepalived-backup (dựa vào tham số priority trong cấu hình keepalived). Bạn lưu ý không bị nhầm giữa master/worker node của K8S và master/backup của Keepalived nhé!

Cấu hình haproxy

Để cấu hình LB cho các service trong K8S thì đơn giản là bạn tạo rule để round-robin các request tới các master-node tại Node Port của Nginx-Ingress là xong. Phần còn lại sẽ con Nginx-Ingress phân tích URL của request và forward tiếp tới các server dựa vào các ingress-rule đã khai báo trên K8S.

Ta cần thực hiện cấu hình haproxy cho cả 3 master node giống hệt nhau. Vì bạn nên hiểu, chỉ node nào đang nhận VIP sẽ làm nhiệm vụ LB, còn các node còn lại ở trạng thái backup sẵn sàng chia bài thay khi node master down.

Cấu hình service haproxy ở file config /etc/haproxy/haproxy.cfg. Ở đây mình có 2 backend, một default là trỏ mọi request tới Nginx-Ingress của K8S, một là check hostname nếu là rancher.monitor.viettq.com thì forward tới rancher server đang cài trên node viettq-rancher.

Và ta cũng sẽ tạo SSL certificate cho các ứng dụng của mình. Các bạn xem hướng dẫn tạo SSL Certificate chi tiết ở bài viết này của mình:

Kết quả sinh ra lưu vào file /etc/haproxy/ssl/server.pem để dùng cho cấu hình haproxy.

global
  log     127.0.0.1:514 local0

  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
  stats socket *:1999 level admin
  stats socket /var/run/haproxy.sock mode 600 level admin
  
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind *:8085
  stats enable
  stats uri /stats
  stats realm HAProxy-04\ Statistics
  stats auth admin:password
  stats admin if TRUE

backend per_ip_and_url_rates
  stick-table type binary len 8 size 1m expire 24h store http_req_rate(24h)

backend per_ip_rates
  stick-table type ip size 1m expire 24h store gpc0,gpc0_rate(30s)

frontend frontend_ssl_443
    bind :80
    #bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/ssl/viettq.com.pem
    bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/ssl/server.pem
    mode http
    option httpclose
    option forwardfor
    reqadd X-Forwarded-Proto:\ https
    #http-request set-header X-Forwarded-Proto:\ https
    cookie SRVNAME insert indirect nocache
    default_backend backend_ingress
    #default_backend backend_rancher

    acl rancher hdr_dom(host) -i rancher.monitor.viettq.com
    use_backend backend_rancher if rancher

backend backend_ingress
    mode  http
    stats  enable
    stats  auth username:password
    balance roundrobin
    server viettq-worker1 192.168.10.14:30080 cookie p1 weight 1 check inter 2000
    server viettq-worker2 192.168.10.15:30080 cookie p1 weight 1 check inter 2000
    server viettq-worker3 192.168.10.16:30080 cookie p1 weight 1 check inter 2000


backend backend_rancher
    mode  http
    stats  enable
    stats  auth username:password
    balance roundrobin
    server viettq-rancher 192.168.10.19:6860 cookie p1 weight 1 check inter 2000

Sau đó check cú pháp xem có lỗi gì không trước khi restart service:

[sysadmin@viettq-master1 haproxy]# haproxy -c -f haproxy.cfg
Configuration file is valid
[sysadmin@viettq-master1 haproxy]# sudo service haproxy restart
Redirecting to /bin/systemctl restart haproxy.service

NOTE: Nếu start haproxy mà gặp lỗi kiểu như bên dưới

systemd[1]: Started HAProxy Load Balancer.
haproxy-systemd-wrapper[2358]: haproxy-systemd-wrapper: executing /usr/sbin/haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cf...id -Ds
haproxy-systemd-wrapper[2358]: [ALERT] 012/095413 (2359) : Starting proxy stats: cannot bind socket [0.0.0.0:8888]
haproxy-systemd-wrapper[2358]: haproxy-systemd-wrapper: exit, haproxy RC=256

Thì các bạn thử chạy thêm một lệnh sau:

setsebool -P haproxy_connect_any=1

Sau đó restart lại haproxy service.

Cấu hình ở client và kiểm tra kết nối

Để kết nối được vào hệ thống, thì như đã giới thiệu ở đầu bài viết, client sẽ chỉ quan tâm tới VIP chứ ko cần biết 3 IP của 3 k8s master node. Bài toán đặt là client muốn kết nối tới 2 dịch vụ là rancher (rancher.monitor.viettq.com/) và Apple app (apple.prod.viettq.com/) thì phải làm như thế nào?

Client sẽ cần khai file host trên máy client với nội dung như sau:

192.168.10.10 rancher.monitor.viettq.com
192.168.10.10 apple.prod.viettq.com

Như vậy khi client kết nối tới địa chỉ http://rancher.monitor.viettq.com/ thì kết quả sẽ như sau: image.png Tiếp tục kết nối tới Apple app ở địa chỉ http://apple.prod.viettq.com/ và kết quả: image.png

Kiểm tra tính sẵn sàng (High Availability)

Hiện tại node viettq-master1 đang là master của cụm VIP và đang nhận VIP, cũng là node đang thực hiện load balancing cho hệ thống.

[sysadmin@vtq-master1 haproxy]$ ip a |grep 192
  inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens37
  inet 192.168.10.10/32 scope global ens37

Ta sẽ test thử stop haproxy trên node này xem chuyện gì sẽ xảy ra:

sudo service haproxy stop
[sysadmin@viettq-master1 ~]$ clear;sudo service keepalived status
Redirecting to /bin/systemctl status keepalived.service
● keepalived.service - LVS and VRRP High Availability Monitor
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/keepalived.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2022-04-15 03:47:15 EDT; 1h 11min ago
 Process: 9163 ExecStart=/usr/sbin/keepalived $KEEPALIVED_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 9164 (keepalived)
  Tasks: 3
  Memory: 1.5M
  CGroup: /system.slice/keepalived.service
      ├─9164 /usr/sbin/keepalived -D
      ├─9165 /usr/sbin/keepalived -D
      └─9166 /usr/sbin/keepalived -D

Apr 15 03:47:24 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 03:47:24 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: VRRP_Instance(kubernetes) Sending/queueing gratuitous ARPs on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 03:47:24 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 03:47:24 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 03:47:24 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 03:47:24 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 04:59:06 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: /usr/bin/killall -0 haproxy exited with status 1
Apr 15 04:59:06 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: VRRP_Script(haproxy-check) failed
Apr 15 04:59:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: VRRP_Instance(kubernetes) Changing effective priority from 110 to 100
Apr 15 04:59:08 viettq-master1 Keepalived_vrrp[9166]: /usr/bin/killall -0 haproxy exited with status 1

Bạn để ý thông tin output gồm "VRRP_Script(haproxy-check) failed""VRRP_Instance(kubernetes) Changing effective priority from 110 to 100". Giải thích lại chỗ này: 3 node sẽ có priority ban đầu lần lượt là 100, 99 và 98. Kèm theo đó là trên cấu hình của keepalived mỗi lần check thấy service haproxy còn sống thì trọng số cộng thêm 10. Tức là trường hợp 3 node đều chạy ok thì trọng số sẽ là 110, 109 và 108.

Khi haproxy trên node1 bị down, thì trọng số của nó chỉ còn là 100, và lúc nào node 2 có trọng số là 109 sẽ dc đẩy lên làm master và sẽ nhận VIP.

Xem trên node 2 sẽ rõ nó sẽ được gán VIP:

[sysadmin@viettq-master2 ~]$ sudo service keepalived status
Redirecting to /bin/systemctl status keepalived.service
● keepalived.service - LVS and VRRP High Availability Monitor
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/keepalived.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2022-04-15 04:45:19 EDT; 14min ago
 Main PID: 89718 (keepalived)
  Tasks: 3
  Memory: 1.5M
  CGroup: /system.slice/keepalived.service
      ├─89718 /usr/sbin/keepalived -D
      ├─89719 /usr/sbin/keepalived -D
      └─89720 /usr/sbin/keepalived -D

Apr 15 04:59:14 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: VRRP_Instance(kubernetes) Dropping received VRRP packet...
Apr 15 04:59:16 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: VRRP_Instance(kubernetes) IPSEC-AH : sequence number 2162 already proceeded. Packet dropped. Local(2163)
Apr 15 04:59:16 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: bogus VRRP packet received on ens37 !!!
Apr 15 04:59:16 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: VRRP_Instance(kubernetes) Dropping received VRRP packet...
Apr 15 04:59:19 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 04:59:19 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: VRRP_Instance(kubernetes) Sending/queueing gratuitous ARPs on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 04:59:19 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 04:59:19 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 04:59:19 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10
Apr 15 04:59:19 viettq-master2 Keepalived_vrrp[89720]: Sending gratuitous ARP on ens37 for 192.168.10.10

Check IP của node 2:

[sysadmin@viettq-master2 ~]$ ip a |grep 192 -A1 -B2
2: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:96:4d:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.10.12/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens37
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 192.168.10.10/32 scope global ens37
    valid_lft forever preferred_lft forever

Lúc này client kết nối vẫn theo VIP và vẫn sử dụng dịch vụ bình thường: image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.