JWT trong django rest framework

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng JWT làm phương thức login trong django rest framwork.

Requirements

Giả sử máy bạn đã cài sẵn các package và thư viện cần thiết sau:

 • Python (3.6, 3.7)
 • Django (2.0, 2.1, 2.2)
 • Django REST Framework (3.8, 3.9, 3.10)

Cài đặt

pip install djangorestframework_simplejwt

Trong file setting.py thay đổi như sau:

REST_FRAMEWORK = {
  ...
  'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': (
    ...
    'rest_framework_simplejwt.authentication.JWTAuthentication',
  )
  ...
}

Trong file urls.py thêm vào đoạn code sau:

from rest_framework_simplejwt.views import (
  TokenObtainPairView,
  TokenRefreshView,
)

urlpatterns = [
  ...
  url(r'^api/token/$', TokenObtainPairView.as_view(), name='token_obtain_pair'),
  url(r'^api/token/refresh/$', TokenRefreshView.as_view(), name='token_refresh'),
  ...
]

Sử dụng

Để lấy login sử dụng api sau: http://localhost:8000/api/token/:

curl \
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"username": "davidattenborough", "password": "boatymcboatface"}' \
 http://localhost:8000/api/token/
 
 .....
 
 {
 "access":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX3BrIjoxLCJ0b2tlbl90eXBlIjoiYWNjZXNzIiwiY29sZF9zdHVmZiI6IuKYgyIsImV4cCI6MTIzNDU2LCJqdGkiOiJmZDJmOWQ1ZTFhN2M0MmU4OTQ5MzVlMzYyYmNhOGJjYSJ9.NHlztMGER7UADHZJlxNG0WSi22a2KaYSfd1S-AuT7lU",
 "refresh":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX3BrIjoxLCJ0b2tlbl90eXBlIjoicmVmcmVzaCIsImNvbGRfc3R1ZmYiOiLimIMiLCJleHAiOjIzNDU2NywianRpIjoiZGUxMmY0ZTY3MDY4NDI3ODg5ZjE1YWMyNzcwZGEwNTEifQ.aEoAYkSJjoWH1boshQAaTkf8G3yn0kapko6HFRt7Rh4"
}

sau khi login thành công, chúng ta có được access token và refresh token

Để sử dụng token:

Bạn sử dụng token đã lấy được ở phần login để gọi bất kỳ api nào:

curl \
 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX3BrIjoxLCJ0b2tlbl90eXBlIjoiYWNjZXNzIiwiY29sZF9zdHVmZiI6IuKYgyIsImV4cCI6MTIzNDU2LCJqdGkiOiJmZDJmOWQ1ZTFhN2M0MmU4OTQ5MzVlMzYyYmNhOGJjYSJ9.NHlztMGER7UADHZJlxNG0WSi22a2KaYSfd1S-AuT7lU" \
 http://localhost:8000/api/me/

Refresh token

token sẽ có thời gian sống ngắn hơn refresh token, nên khi token hết bạn jwt cung cấp cho chúng ta api refresh token

curl \
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"refresh":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX3BrIjoxLCJ0b2tlbl90eXBlIjoicmVmcmVzaCIsImNvbGRfc3R1ZmYiOiLimIMiLCJleHAiOjIzNDU2NywianRpIjoiZGUxMmY0ZTY3MDY4NDI3ODg5ZjE1YWMyNzcwZGEwNTEifQ.aEoAYkSJjoWH1boshQAaTkf8G3yn0kapko6HFRt7Rh4"}' \
 http://localhost:8000/api/token/refresh/
 
 ....
 {"access":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX3BrIjoxLCJ0b2tlbl90eXBlIjoiYWNjZXNzIiwiY29sZF9zdHVmZiI6IuKYgyIsImV4cCI6MTIzNTY3LCJqdGkiOiJjNzE4ZTVkNjgzZWQ0NTQyYTU0NWJkM2VmMGI0ZGQ0ZSJ9.ekxRxgb9OKmHkfy-zs1Ro_xs1eMLXiR17dIDBVxeT-w"}

Settings

Thư viện này có khá nhiều tùy chọn, sau đây mình sẽ cung cấp một số tùy chọn để các bạn thay đổi config nếu muốn:

# Django project settings.py

from datetime import timedelta

...
SIMPLE_JWT = {
  'ACCESS_TOKEN_LIFETIME': timedelta(minutes=5),
  'REFRESH_TOKEN_LIFETIME': timedelta(days=1),
  'ROTATE_REFRESH_TOKENS': False,
  'BLACKLIST_AFTER_ROTATION': True,

  'ALGORITHM': 'HS256',
  'SIGNING_KEY': settings.SECRET_KEY,
  'VERIFYING_KEY': None,

  'AUTH_HEADER_TYPES': ('Bearer',),
  'USER_ID_FIELD': 'id',
  'USER_ID_CLAIM': 'user_id',

  'AUTH_TOKEN_CLASSES': ('rest_framework_simplejwt.tokens.AccessToken',),
  'TOKEN_TYPE_CLAIM': 'token_type',

  'JTI_CLAIM': 'jti',

  'SLIDING_TOKEN_REFRESH_EXP_CLAIM': 'refresh_exp',
  'SLIDING_TOKEN_LIFETIME': timedelta(minutes=5),
  'SLIDING_TOKEN_REFRESH_LIFETIME': timedelta(days=1),
}

ACCESS_TOKEN_LIFETIME: thời gian sống của token

REFRESH_TOKEN_LIFETIME: thời gian sống của refresh token

AUTH_HEADER_TYPES: header type, chính là cái chữ Bearer khi các bạn sử dụng token để gọi lên server lấy dữ liệu

Mình chỉ thay đổi 3 config này, còn lại sử dụng mặc định của nó hêt, nếu các bạn muốn xem thêm config có thể vào đây để xem thêm: https://github.com/davesque/django-rest-framework-simplejwt

Customizing token

Thư viện cũng cung cấp một số function giúp chúng ta customizing cách tạo ra token, thêm thông tin vào token trả ra ...

from rest_framework_simplejwt.serializers import TokenObtainPairSerializer
from rest_framework_simplejwt.views import TokenObtainPairView

class MyTokenObtainPairSerializer(TokenObtainPairSerializer):
  @classmethod
  def get_token(cls, user):
    token = super().get_token(user)

    # thêm thôn tin bạn muôn
    token['name'] = user.name
    # ...

    return token

class MyTokenObtainPairView(TokenObtainPairView):
  serializer_class = MyTokenObtainPairSerializer

hay tạo 1 token qua api:

from rest_framework_simplejwt.tokens import RefreshToken

def get_tokens_for_user(user):
  refresh = RefreshToken.for_user(user)

  return {
    'refresh': str(refresh),
    'access': str(refresh.access_token),
  }

Tham khảo


All Rights Reserved