+3

Install k3s on Raspberry Pi Alpine Linux - Part1

English version can be read at Eng-ver

Mới dọn nhà và phát hiện ra mình có 2 con Raspberry Pi. Bỏ thì cũng phí thôi lôi ra vọc. Tiện thể có luôn Switch Poe 1 củ (khum nhớ taị sao mua lun) thế là toi lại đi mua luôn mạch gắn Poe cho Pi bay thêm 1 củ =)). Đến hồi ráp cluster mí phát hiện ra là 1 con là pi 3b chứ khum phải pi3 b+ hem gắn đc poe. Há há lại bay 1 củ mua con pi 3b+ 😃 ủa rồi vọc chi ta. Túm cái váy lại là h có 3 con pi 3b, 3b+ và 4b 8gb hai cái mạch poe 1 con switch poe và một cọng cáp chửa cháy Ethernet (PoE) to micro + Eth. Lở mất tiền rồi + mất thời gian thôi thì viết laị cái hướng dẩn cho ai rảnh làm theo tốn tiền chơi 😢 😢 😢

Setup OS


1. Download the Raspberry Pi build.

Alpine version

Có ba phiên bản Alpine dành cho Raspberry Pi là: armhf, armv7, và aarch64. aarch64 thích hợp với Raspberry Pi 3 và Raspberry Pi 4 Model B. thế thì dức aarch64 thôi dù sao cũng chưa sài bao giờ ví dùng alphine cho ló nhẹ. Kéo cái í mịt về nào. À cái này làm trực tiếp trên con Pi3 gẻ cài Raspian OS nhá. Install Raspbian

cd /tmp
wget https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.16/releases/aarch64/alpine-rpi-3.16.2-aarch64.tar.gz

2. Partition and format the memory card.

Cài thêm cái GNU Parted để chia vùng cho cái thẻ nhớ.

sudo apt install parted

Cắm thẻ nhớ zào và kiểm tra thử. ở đây thẻ của mình là sda.

$ lsblk
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0  1 58.2G 0 disk 
`-sda1    8:1  1 58.2G 0 part /media/pi/SDCARD
mmcblk0   179:0  0 29.7G 0 disk 
|-mmcblk0p1 179:1  0 256M 0 part /boot
`-mmcblk0p2 179:2  0 29.5G 0 part /

Tạo 1 partition nhỏ /boot để chứa boot hệ thống từ 256M-500M thôi, sau đó phân bổ phần còn lại của đĩa vào một phân vùng riêng biệt.

sudo parted /dev/sda --script -- mklabel msdos
sudo parted /dev/sda --script -- mkpart primary fat32 1 256M
sudo parted /dev/sda --script -- mkpart primary ext4 256M 100%

Format boot với FAT32 và phần còn lại là ext4:

sudo parted /dev/sda --script -- set 1 boot on
sudo parted /dev/sda --script -- set 1 lba on
sudo mkfs.vfat -F32 /dev/sda1
sudo mkfs.ext4 /dev/sda2

Kiểm tra lại phân vùng vừa mí tạo.

$ sudo parted /dev/sda --script print
Model: SD Card Reader (scsi)
Disk /dev/sda: 62.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
1   1049kB 256MB  255MB  primary fat32    lba
2   256MB  62.5GB 62.3GB primary ext4

3. Mount the boot partition.

Tạo một folder /mnt/sd rồi mount phân vùng boot vào đó:

sudo mkdir /mnt/sd
sudo mount /dev/sda1 /mnt/sd

4. Unpack the Alpine package onto the partition.

Giải nén image alpine download từ bước 1 đến thư mục boot đc mount.

# Alpine image have been dowloaded at /tmp in step-1
sudo tar xf /tmp/alpine-rpi-**.tar.gz -C /mnt/sd --no-same-owner

5. Create the usercfg.txt file into the boot partition: /mnt/sd/usercfg.txt.

File này để cấu hình ví dụ như disable bluetouth với audio dtparam=audio=off,pi3-disable-bt. More

# Enable mini UART as serial port (/dev/ttyS0).
# Also, fixes VideoCore IV (aka the GPU or the VPU) frequency to 250MHz.
enable_uart=1

# give the GPU the least amount of RAM it can get by with (16MB).
# This also triggers the Pi to use a cutdown version of the firmware (start_cd.elf).
gpu_mem=16

# Optionally turn off audio and bluetooth. (Note "dt" stands for device tree)
dtparam=audio=off,pi3-disable-bt

6. Headless Installation (optional)

Nếu không có màn hình với bàn phím để cấu hình hệ điều hành thì thực hiện này nhé headless script.

sudo curl -L -o /mnt/sd/headless.apkovl.tar.gz https://github.com/davidmytton/alpine-linux-headless-raspberrypi/releases/download/2021.06.23/headless.apkovl.tar.gz

7. Wifi Configuration (optional)

Nếu cài headless script. thì tạo thêm wifi.txt vào: /mnt/sd/wifi.txt. để khi boot rpi tự connect đến wifi và mình có thể ssh để config.

ssid password

8. Unmount.

sudo umount /mnt/sd

9. Reboot

reboot

Installation


1. Log in into Alpine with the default username and password. If you have a headless installation you can ssh into the Raspberry Pi.

Sau khi reboot cắm thẻ này vào rpi và login với user/pass default. If sử dụng headless script thì có thể ssh trực tiếp vào Raspberry Pi. user là root password là rỗng "".

2. Run setup.

setup-alpine

3. Create system partitions.

Sử dụng phân vùng còn lại đã tạo trước đó và mount /mnt để tiến hành cài đặt apline lên phân vùng này.

apk add e2fsprogs
mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p2
mount /dev/mmcblk0p2 /mnt

4. Install the system files.

Chạy cài đặt apline lên phân vùng vừa mount.

setup-disk -m sys /mnt

Nếu gặp lỗi này ext4 is not supported . Only supported are: vfat thì thử với FORCE_BOOTFS=1.

FORCE_BOOTFS=1 setup-disk -m sys /mnt

5. Remount old partition in RW. An update in the first partition is required for the next reboot.

Remount phân vùng củ đang chạy hiện tại trong chế độ read/write để tuỳ chỉnh.

mount -o remount,rw /media/mmcblk0p1

6. Clean up the boot folder in the first partition to drop unused files.

Xoá mục boot trong system đang chạy hiện tại. và mục boot/boot không cần thiết trong sys được cài trên trên phân vùng mới.

rm -f /media/mmcblk0p1/boot/*
cd /mnt
rm boot/boot

7. Move the image and init ram for Alpine Linux into the right place.

Di chuyển boot trong phân vùng vừa cài alpine đến phân vùng củ (để cập nhập lại boot trong lần reboot tiếp theo)

mv boot/* /media/mmcblk0p1/boot
rm -Rf boot
mkdir media/mmcblk0p1 # It's the mount point for the first partition on the next reboot

8. Update /etc/fstab:

echo "/dev/mmcblk0p1 /media/mmcblk0p1 vfat defaults 0 0" >> etc/fstab
sed -i '/cdrom/d' etc/fstab
sed -i '/floppy/d' etc/fstab

9. Enable edge repository.

sed -i '/edge/s/^#//' /mnt/etc/apk/repositories

10. For the next boot, indicate that the root filesystem is on the second partition. If the cmdline.txt file contains a line that starts with /root, then use sed:

Cấu hình root file system cho lần boot kế tiếp.

sed -i 's/$/ root=\/dev\/mmcblk0p2 /' /media/mmcblk0p1/cmdline.txt

11. Make sure that appropriate cgroups are enabled

Cấu hình cgroups để giới hạn nguồn tài nguyên cpu, ram sử dụng.

sed -i "s/$/ cgroup_enable=cpuset cgroup_enable=memory cgroup_memory=1/" /media/mmcblk0p1/cmdline.txt

12. If using chrony, allow the system clock to be stepped in the first three updates if its offset is larget than 1 second.

echo "makestep 1.0 3" >> /etc/chrony/chrony.conf

13. Reboot

reboot

To be continue.


Phần 2 [Eng] - Raspberry Pi K3s Alpine Linux Part 2


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.