0

HyperLog: Android Remote Logger Library for Debugging

HyperLog là Một thư viện cho Android thuộc tốp chuẩn Android Log class đối với việc debugging purpose. Không dễ để gỡ lỗi trực tiếp ứng dụng trên di động hoặc thư viện, hoặc tạo mọi môi trường cái mà người dùng cuối sử dụng ứng dụng của bạn, với nhiều thiết bị Android và nhiều phiên bản Android. Rất khó để nhân rộng mọi cấu hình có thể và tái tạo mọi lỗi đơn lẻ có thể xảy ra khi hàng triệu người dùng sử dụng ứng dụng của bạn. Trong quá trình phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, chúng tôi thường thấy rằng logcat (để gỡ lỗi) trong Android Studio được clear khi một ứng dụng được cài đặt lại. Tuy nhiên, đây không phải là một cách tiếp cận tốt, bạn sẽ mất nhiều log trong logcat của bạn và logcat không lưu lại lịch sử. Đăng nhập với nhiều thiết bị để kiểm tra là khó.

Các nhà phát triển thiết bị di động chủ yếu quen thuộc với các công cụ như Google Analytics hoặc Fabric.io nhưng đó là các phân tích hoặc hệ thống crashlytics, nhưng đó không phải là các giải pháp hoàn chỉnh. Đăng nhập từ xa có thể được sử dụng để gỡ lỗi các vấn đề trong cả hai quá trình phát triển và sản xuất. Nó làm cho một quá trình gỡ lỗi đơn giản hơn và mượt mà hơn.

Tại HyperTrack, logs sẽ được chúng tôi biết đến thông qua HyperTrack SDK. Nó cho chúng ta khả năng hiển thị cuối cùng. Nó giúp chúng tôi gỡ lỗi các vấn đề trong khi phát triển / người dùng, người đang sử dụng HyperTrack SDK,ngồi ở bất kì một nơi nào đó. HyperTrack SDK đẩy logs vào máy chủ HyperTrack, và máy chủ HyperTrack sử dụng ngăn xếp ELK để xử lý nhật ký và có thể thấy chúng trên Kibana.

Có rất nhiều thư viện Logger dành cho các nhà phát triển, ví dụ: Android-Logger và Timber. Nhưng những thư viện này in bản ghi thông báo trên logcat trong Android Studio không thể giúp được gì nếu ứng dụng đã được phát hành, điều đó có nghĩa là log nó sẽ không thể được thông báo, không thể gửi đến nhà phát triển sản phẩm. Đăng nhập từ xa là giải pháp giúp gỡ lỗi các vấn đề. Việc ghi lại các tập tin có thể cung cấp được các thông tin có giá trị rất khó thu thập, và có thể giúp xác định được các nguyên nhân và lỗi không mong muốn. Ghi lại từ xa làm tăng trách nhiệm giải trình và mang lại cho bạn sự tự tin. Khi ai đó đã trải qua một trường hợp sử dụng mà bạn không nghĩ đến, nói rằng "Chúng tôi sẽ điều tra" không phải là trách nhiệm giải trình lớn. Nói rằng "Chúng tôi có các bản ghi và chúng tôi biết chính xác dòng mã nơi xảy ra lỗi" là trách nhiệm giải trình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.