+1

Hướng dẫn xây dựng API đơn giản với Nodejs và Mysql, kết hợp frontend dùng reactjs

Bài này sẽ nói về cách build một ứng dụng sử dụng ReactJs với phần server sử dụng API build bằng Nodejs.

Phần build server API Nodejs các bạn xem chi tiết tại bài sau Hướng dẫn xây dựng API đơn giản với Nodejs và Mysql

Khởi tạo project

Requirement

 • Nodejs 6.x
 • Mysql 5.x
 • ReactJs 16.x

Create react app

npm install -g create-react-app
create-react-app my-app

Kết quả file package.json sẽ như sau:

{
 "name": "my-app",
 "version": "0.1.0",
 "private": true,
 "dependencies": {
  "react": "^16.3.2",
  "react-dom": "^16.3.2",
  "react-scripts": "1.1.4"
 },
 "scripts": {
  "start": "react-scripts start",
  "build": "react-scripts build",
  "test": "react-scripts test --env=jsdom",
  "eject": "react-scripts eject"
 }
}

Để chạy ta dùng lệnh:

cd my-app
npm start

Running Test

Truy cập app trên trình duyệt với đường link như bên dưới:

http://localhost:3000/

Giao diện chúng ta nhìn thấy sẽ như sau:

Cách gọi API từ ReactJs

Cài đặt Axios để gọi API

Chạy lệnh sau

npm install axios ---save

API Nodejs mình đã nói từ bài trước các bác lấy code về chạy nhé. Lấy code tại nodejs_api

Và fix port để chạy api này là 3001 chẳng hạn.

Danh sách items

Kết quả từ API trả về như sau:

URL: http://localhost:3001/api/todos

Trên frontend ta sẽ gọi bằng cách.

 • File src/App.js mặc định sẽ là:
import React, { Component } from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';

class App extends Component {
 render() {
  return (
   <div className="App">
    <header className="App-header">
     <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
     <h1 className="App-title">Welcome to React</h1>
    </header>
    <p className="App-intro">
     To get started, edit <code>src/App.js</code> and save to reload.
    </p>
   </div>
  );
 }
}

export default App;

 • Và file src/App.js, ta sẽ sửa file này bằng cách import thêm thư viện axios gọi phương thức api theo kiểu restful api. Thêm function componentDidMount để gọi api từ Nodejs API.
import React, { Component } from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import axios from 'axios';

class App extends Component {
 constructor(){
  super();
  this.state ={items: []};
  }
 componentDidMount() {
  axios.get('http://localhost:3001/api/todos')
   .then(response => {
   console.log(response.data);
    this.setState({ items: response.data });
   })
   .catch(function (error) {
    console.log(error);
   })
  }
  render() {
   return (
     <div className="App">
       <h1>Todo List</h1>
       <div>
        <table className="table table-hover" align="center">
         <thead>
         <tr>
           <th width="10%">ID</th>
           <th width="80%">Title</th>
           <th width="10%">Actions</th>
         </tr>
         </thead>
         <tbody>
          {this.state.items.map(item =>
          <tr key={item.id}>
           <td>{item.id}</td>
           <td>{item.title}</td>
           <td><a href="#">Edit</a>&nbsp;<a href="#">Delete</a></td>
          </tr>
          )}
         </tbody>
        </table>
       </div>
     </div>
   );
 }
}

export default App;

Màn hình kết quả sẽ là:

Như vậy ta đã gọi một api cơ bản với việc sử dụng react

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.