0

Hướng dẫn tích hợp Spring Framework vào Wicket Framework

Trong các dự án về Web sử dụng Wicket Framework, để việc khởi tạo các component của dự án được thực hiện tự động thì hiện tại có thể tích hợp các framework seasar hoặc spring. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách tích hợp Wicket + Spring

Để tạo project wicket tự động bạn có thể tham khảo link sau Wicket QuickStart, điều kiện máy của bạn phải cài maven rồi, câu lệnh để tạo 1 project mới

mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.apache.wicket -DarchetypeArtifactId=wicket-archetype-quickstart -DarchetypeVersion=7.5.0 -DgroupId=com.mycompany -DartifactId=myproject -DarchetypeRepository=https://repository.apache.org/ -DinteractiveMode=false

1.Cấu trúc project:

screenshot_2016_12_21.png

2.Những thư viện sẽ sử dụng trong project

<project>
...
<dependencies>
		<!-- WICKET DEPENDENCIES -->
		<dependency>
			<groupId>org.apache.wicket</groupId>
			<artifactId>wicket-core</artifactId>
			<version>${wicket.version}</version>
		</dependency>
		<!-- OPTIONAL DEPENDENCY
		<dependency>
			<groupId>org.apache.wicket</groupId>
			<artifactId>wicket-extensions</artifactId>
			<version>${wicket.version}</version>
		</dependency>
		-->
		<dependency>
			<groupId>org.apache.wicket</groupId>
			<artifactId>wicket-spring</artifactId>
			<version>${wicket.version}</version>
		</dependency>

		<!-- LOGGING DEPENDENCIES - LOG4J -->
		<dependency>
			<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
			<artifactId>log4j-slf4j-impl</artifactId>
			<version>${log4j.version}</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
			<artifactId>log4j-core</artifactId>
			<version>${log4j.version}</version>
		</dependency>

		<!-- JUNIT DEPENDENCY FOR TESTING -->
		<dependency>
			<groupId>junit</groupId>
			<artifactId>junit</artifactId>
			<version>${junit.version}</version>
			<scope>test</scope>
		</dependency>

		<!-- JETTY DEPENDENCIES FOR TESTING -->
		<dependency>
			<groupId>org.eclipse.jetty.aggregate</groupId>
			<artifactId>jetty-all</artifactId>
			<version>${jetty9.version}</version>
			<scope>test</scope>
		</dependency>

		<!-- Spring Framework dependency -->
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-web</artifactId>
			<version>4.3.4.RELEASE</version>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-context</artifactId>
			<version>4.3.4.RELEASE</version>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-core</artifactId>
			<version>4.3.4.RELEASE</version>
		</dependency>

	</dependencies>
</project>

3. Spring Bean

package com.framgia.service;

public interface SampleService {

  String getMsgHello();

}

package com.framgia.service;

import org.springframework.stereotype.Service;

'@Service
public class SampleServiceImpl implements SampleService {

  public String getMsgHello() {
    return "wicket 7.5";
  }

}

Tạo spring bean với anotation @Service, Để tìm hiểu rõ hơn về spring bean bạn có thể tham khảo thêm bên spring framework, khi thêm anotation này vào thì khi ứng dụng được depyloy thì toàn bộ sẽ được scan để khởi tạo

4.Tiêm vào Spring container

Tạo file applicationContext.xml ở nằm webapp/WEB-INF/applicationContext.xml

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">

  <!-- Thực hiện auto scan component ở đây -->
  <context:component-scan base-package="com.framgia.service" />

</beans>

5.Tích hợp wicket với spring

Trong class khởi tạo Application của wicket, trong method init

package com.framgia;

import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;
import org.apache.wicket.spring.injection.annot.SpringComponentInjector;

public class WicketApplication extends WebApplication {
  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class<? extends WebPage> getHomePage() {
    return HomePage.class;
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#init()
   */
  @Override
  public void init() {
    super.init();

    // Đăng ký spring framework.
    getComponentInstantiationListeners().add(new SpringComponentInjector(this));
  }
}

Trong file web.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
		 version="2.4">
	<display-name>Wicket Web Application</display-name>

	<filter>
		<filter-name>wicket.wicketTest</filter-name>
		<filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
		<init-param>
			<param-name>applicationClassName</param-name>
			<param-value>com.framgia.WicketApplication</param-value>
		</init-param>
	</filter>

	<filter-mapping>
		<filter-name>wicket.wicketTest</filter-name>
		<url-pattern>/*</url-pattern>
	</filter-mapping>

	<!--Đăng ký spring framework.-->
	<listener>
		<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
	</listener>

</web-app>

6.Sử dụng service đã được khởi tạo

package com.framgia;

import com.framgia.service.SampleService;
import org.apache.wicket.request.mapper.parameter.PageParameters;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;
import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.spring.injection.annot.SpringBean;

public class HomePage extends WebPage {
	private static final long serialVersionUID = 1L;

	'@SpringBean
	private SampleService helloService;

	public HomePage(final PageParameters parameters) {
		super(parameters);

		add(new Label("version", helloService.getMsgHello()));

  }
}

Chỉ cần thêm @SpringBean trước biến service trong mỗi Page của wicket và sử dụng, vì component đó đã được scan và khởi tao trước đó.

Trên là ví dụ đơn giản về cách tích hợp wicket và spring, source code bạn có thể down về từ đây wicket-spring


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.