+4

Hướng dẫn cài đặt Python 3.7 trên CentOS 7

Mặc định các HĐH Centos đều được cài đặt sẵn Python 2. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt môi trường Python 3.7 trên hệ điều hành Centos 7.

1. Cài đặt các yêu cầu

Trước khi cài đặt Python, bạn cần phải cài đặt GCC compiler, bạn phải chạy với quyền root hoặc sudo

yum install gcc openssl-devel bzip2-devel libffi-devel

2. Download Python 3.7

Bạn tải bản cài đặt từ website chính thức

cd /usr/src
wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.3/Python-3.7.3.tgz

Bây giờ giải nén file đã tải về

tar xzf Python-3.7.3.tgz

3. Cài đặt Python 3.7

Bạn di chuyển vào thư mục Python-3.7 và chạy các lệnh dưới

cd Python-3.7.
./configure --enable-optimizations
make altinstall

Sử dụng make altinstall để tránh thay thế tệp binary mặc định của python /usr/bin/python

Bây giờ xóa file nén đã tải về đi

rm /usr/src/Python-3.7.3.tgz

**4. Kiểm tra Python Version **

python3.7 -V

Bài sau mình sẽ hướng dẫn cài môi trường Oracle Client cho phép bạn thao tác Python kết nối đến Database Oracle (Đây là 1 CSDL được đông đảo các nhà phát triển phần mềm sử dụng)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.