0

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP chạy đồng thời với Apache trên Ubuntu

Nếu bạn làm nhiều project sử dụng các phiên bản PHP khác nhau, có thể bạn sẽ nghĩ đến cách chuyển đổi giữa các phiên bản PHP mỗi khi làm việc với project sử dụng phiên bản PHP khác. Tuy nhiên, điều này khá bất tiện. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Hướng dẫn này mô tả cài đặt và cấu hình của hai Virtualhost trên Apache với các phiên bản PHP riêng biệt. Virtualhost đầu tiên sẽ hoạt động với PHP 5.6 và một Virtualhost khác sẽ chạy với PHP 7.2. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nhiều hơn hai phiên bản PHP tùy theo nhu cầu.

Cài đặt Apache

Cài đặt Apache web server từ repository chính thức. Thực hiện các lệnh sau để cài đặt phiên bản mới nhất của Apache và mod FastCGI.

sudo apt update 

# Ubuntu 16.04
sudo apt install apache2 libapache2-mod-fastcgi 

# Ubuntu 18.04
sudo apt install apache2 libapache2-mod-fcgid

Cài đặt PHP

Để cài đặt các phiên bản của PHP, chúng ta sử dụng PPA . Chạy các lệnh dưới đây để thêm PPA repository vào hệ thống.

sudo apt install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Trong bài hướng dẫn này, mình sử dụng PHP 5.6 và PHP 7.2 để cấu hình với Apache. Để có thể chạy nhiều phiên bản PHP đồng thời, chúng ta sử dụng PHP FPM và mod FastCGI. Chạy các lệnh sau để cài đặt các phiên bản PHP cần thiết.

apt update
sudo apt install php5.6 php5.6-fpm
sudo apt install php7.2 php7.2-fpm

Sau khi cài đặt, service php-fpm sẽ tự khởi động. Sử dụng các lệnh sau để kiểm tra.

sudo systemctl status php5.6-fpm
sudo systemctl status php7.2-fpm

Cấu hình Apache

Sau khi cài đặt xong, chúng ta cần kích hoạt một số module cần thiết để tích hợp PHP FPM và FastCGI với Apache.

# Ubuntu 16.04
sudo a2enmod actions fastcgi alias proxy_fcgi

# Ubuntu 18.04
sudo a2enmod actions fcgid alias proxy_fcgi

Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ thử tạo 2 trang web chạy hai phiên bản PHP khác nhau. Đầu tiên, tạo hai thư mục chứa trang web:

sudo mkdir /var/www/php56
sudo mkdir /var/www/php72

Tiếp theo, tạo file index.php chứa phpinfo()

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/php56/index.php
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/php72/index.php

Sau đó, tạo VirtualHost cho hai trang web vừa tạo. Các tệp cấu hình của Apache được lưu ở /etc/apache2/sites-available với phần mở rộng .conf Tạo VirtualHost cho trang web thứ nhất chạy PHP 5.6

sudo vim /etc/apache2/sites-available/php56.example.com.conf

Lưu ý: vim là phần mềm chỉnh sửa văn bản của Ubuntu, bạn cũng có thể sử dụng nano hoặc gedit.

Thêm nội dung sau, nhớ thay đổi ServerName và đường dẫn thư mục đúng với project của bạn.

<VirtualHost *:80>
  ServerName php56.example.com
  DocumentRoot /var/www/php56
  <Directory /var/www/php56>
    Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
  <FilesMatch \.php$>
    # Apache 2.4.10+ can proxy to unix socket
    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php5.6-fpm.sock|fcgi://localhost/"
  </FilesMatch>
</VirtualHost>

Tương tự, tạo VirtualHost cho trang web thứ hai chạy PHP 7.2

sudo vim /etc/apache2/sites-available/php72.example.com.conf

Thêm nội dung sau, nhớ thay đổi ServerName và đường dẫn thư mục đúng với project của bạn.

<VirtualHost *:80>
  ServerName php72.example.com
  DocumentRoot /var/www/php72
  <Directory /var/www/php72>
    Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
  <FilesMatch \.php$>
    # Apache 2.4.10+ can proxy to unix socket
    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
  </FilesMatch>
</VirtualHost>

Cả hai trang web của chúng ta đã cấu hình xong. Bây giờ, chạy các lệnh sau để kích hoạt:

sudo a2ensite php56.example.com
sudo a2ensite php72.example.com

Sau đó, khởi động lại Apache:

sudo systemctl restart apache2

Thêm tên miền ảo cho hai trang web đã tạo bằng cách chỉnh sửa file etc/hosts

sudo vim /etc/hosts

Thêm các dòng sau và lưu lại:

127.0.0.1 php56.example.com
127.0.0.1 php72.example.com

Kiểm tra kết quả

Sau khi hoàn tất các bước trên, hãy mở một trình duyệt web bất kỳ và truy cập vào hai trang web vừa tạo. Bạn sẽ thấy trang web ở php56.example.com chạy phiên bản PHP 5.6 và trang web ở php72.example.com chạy phiên bản PHP 7.2.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.