+4

Group chat với Laravel và Pusher

Cài đặt app trên pusher.

 1. Vào trang https://dashboard.pusher.com/accounts/sign_up và đăng ký cho mình một tài khoản (có thể sử dụng tài khoản của github hoặc google)
 2. Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công, tạo một app mới trên pusher

Cài đặt project

Tạo một project mới, ở đây mình lấy tên là group-chat. Sử dụng câu lệnh:

laravel new group-chat

hoặc dùng composer

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel group-chat

Cài đặt dependencies javascript

npm install

Cần cài đặt thêm hai thư viện Laravel Echo và Pusher JS để hỗ trợ với việc chat realtime

npm install --save laravel-echo pusher-js

Config

Cần config file .env với những thông số tương ứng của app mà bạn đã tạo trên pusher

BROADCAST_DRIVER=pusher

PUSHER_APP_ID=your-pusher-app-id
PUSHER_APP_KEY=your-pusher-app-key
PUSHER_APP_SECRET=your-pusher-app-secret
PUSHER_APP_CLUSTER=your-pusher-app-cluster

Tiếp theo, vào file resources/js/bootstrap.js và bỏ comment những dòng dưới đây để tạo một Echo mới

import Echo from 'laravel-echo'

window.Pusher = require('pusher-js');

window.Echo = new Echo({
  broadcaster: 'pusher',
  key: process.env.MIX_PUSHER_APP_KEY,
  cluster: process.env.MIX_PUSHER_APP_CLUSTER,
  encrypted: true
});

Migration

Trong ứng dụng chat group, cần một số bảng và model sau:

 • User tương ứng với bảng users để lưu thông tin người dùng (dùng migration mặc định của laravel)
 • Conversation tương ứng với bảng conversations để lưu lại nội dung chat trong các group
 • Group tương ứng với bảng groups để lưu lại các nhóm chat
 • Bảng group_users để lưu lại thông tin người dùng có trong group chat nào.

Tạo model với migration tương ứng bằng các câu lệnh sau:

php artisan make:model Conversation -m

php artisan make:model Group -m

php artisan make:migration create_group_user_table --create=group_user

Bảng groups

Bảng groups sẽ gồm các trường

 • id: lưu lại id của group
 • name: lưu lại tên của group
  public function up()
  {
    Schema::create('groups', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->timestamps();
    });
  }

Bảng group_user

Bảng group_user gồm các trường: id, group_id: id, user_id thể hiện một user có thể join nhều group chat và một group chat gồm nhiều user khác nhau.

  public function up()
  {
    Schema::create('group_user', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->unsignedInteger('group_id');
      $table->unsignedInteger('user_id');
      $table->timestamps();
    });
  }

Bảng conversations

Bảng conversations sẽ gồm các trường:

 • id: id của trò chuyện
 • message: nội dung của message
 • user_id: id của người gửi đi message
 • group_id: message đó được gửi đến group nào
  public function up()
  {
    Schema::create('conversations', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->text('message')->nullable();
      $table->unsignedInteger('user_id');
      $table->unsignedInteger('group_id');
      $table->timestamps();
    });
  }

Tạo một group chat mới

Để người dùng có thể tiến hành chat, họ phải tạo một group chat mới với tất cả những người có thể đọc và gửi tin nhắn trong group này Tạo GroupController với câu lệnh

php artisan make:controller GroupController

Tạo route:

Route::resource('groups', 'GroupController');

Trong GroupController, thêm phần code dưới đây

  public function store()
  {
    $group = Group::create(['name' => request('name')]);

    $users = collect(request('users'));
    $users->push(auth()->user()->id);

    $group->users()->attach($users);

    return $group;
  }

Tạo một group chat mới, đồng thời thêm người dùng vào trong group đó

Khi một group chat mới được tạo, tất cả người dùng trong group sẽ nhận được popup thông báo về group đó và popup đó là realtime

Cần có một sự kiện được phát đi trên Pusher cho tất cả người dùng trong nhóm chat, nó phải được implement ShouldBroadcast interface. Sử dụng câu lệnh sau để tạo event

php artisan make:event GroupCreated

Phương thức này cần phải trả về channels mà sự kiện sẽ được phát

   public function broadcastOn()
  {
    $channels = [];

    foreach ($this->group->users as $user) {
      array_push($channels, new PrivateChannel('users.' . $user->id));
    }

    return $channels;
  }

Sự kiện sẽ được phát trong chỉ một nhóm cụ thể nào đó.

Cần start queue để bắt đầu lắng nghe các jobs và phát đi các sự kiện. Chỉnh sửa lại file GroupController như dưới đây để phát đi sự kiện cho tất cả người dùng trong nhóm chat khi nhóm chat được tạo

  public function store()
  {
    $group = Group::create(['name' => request('name')]);

    $users = collect(request('users'));
    $users->push(auth()->user()->id);

    $group->users()->attach($users);

    broadcast(new GroupCreated($group))->toOthers();

    return $group;
  }

Xác thực

Cần phải xác thực rằng người dùng hiện tại có quyền được lắng nghe channel private này. Laravel Echo sẽ tự động gọi các route được cho phép nếu ta đang lắng nghe các channel private. Nhưng, chúng ta vẫn cần viết logic xác thực để thực sự cấp quyền cho người dùng. Nó được thực hiện trong file routes/channels.php

  Broadcast::channel('users.{id}', function ($user, $id) {
    return (int) $user->id === (int) $id;
  });

Lắng nghe sự kiện tạo group chat mới

Bên client cần lắng nghe sự kiện khi tạo một group chat mới, sử dụng Echo.private(channel):

  listenForNewGroups() {
    Echo.private('users.' + this.user.id)
      .listen('GroupCreated', (e) => {
        this.groups.push(e.group);
      });
  }

Như vậy khi một nhóm mới được tạo nó sẽ phát sự kiện trên Pusher đến những thành viên trong nhóm đó. Sau đó pusher lắng nghe private channel và đẩy nhóm chat mới vào mảng các nhóm chat trong Vue component (nếu sử dụng kết hợp VueJS)

Thực hiện gửi một tin nhắn mới

Tạo controller cho việc gửi đi một tin nhắn mới

php artisan make:controller ConversationController

Route cho controller này

Route::resource('conversations', 'ConversationController');

Khi một tin nhắn mới được gửi vào trong nhóm chat. Cần phải lưu lại nó trong database

  public function store()
  {
    $conversation = Conversation::create([ 
      'message' => request('message'),
      'group_id' => request('group_id'),
      'user_id' => auth()->user()->id,
    ]);

    return $conversation->load('user');
  }

Cũng tương tự như việc tạo một nhóm chat mới, khi gửi đi một tin nhắn mới cũng cần phải tạo sự kiện và truyền đi trên pusher

php artisan make:event NewMessage

Event này cũng cần phải implement ShouldBroadcast interface

Phương thức broadcastOn cũng sẽ trả về một private channel, chỉ những người dùng có trong group chat này mới nhận được sự kiện được phát đi khi tin nhắn được gửi vào nhóm

  public function broadcastOn()
  {
    return new PrivateChannel('groups.' . $this->conversation->group->id);
  }

Sự kiện tin nhắn được gửi vào trong nhóm chat cũng cần phải được phát đi tương tự như sự kiện tạo một group chat

  public function store()
  {
    $conversation = Conversation::create([
      'message' => request('message'),
      'group_id' => request('group_id'),
      'user_id' => auth()->user()->id,
    ]);

    $conversation->load('user');

    broadcast(new NewMessage($conversation))->toOthers();

    return $conversation->load('user');
  }

Tương tự với xác thực tạo nhóm chat

  Broadcast::channel('groups.{group}', function ($user, Group $group) {
    return $group->hasUser($user->id);
  });

Lắng nghe khi có tin nhắn mới

Việc lắng nghe khi có tin nhắn mới trong nhóm chat cũng sử dụng Echo.private(channel):

  listenForNewMessage() {
    Echo.private('groups.' + this.group.id)
      .listen('NewMessage', (e) => {
        this.conversations.push(e);
      });
  }

Như vậy các bước trên sẽ giúp bạn thiết lập phần server để gửi tin nhắn realtime với việc sử dụng pusher.

Lưu ý, bạn cần phải thiết lập queue trong laravel và chạy queue work.

Tham khảo

https://pusher.com/tutorials/group-chat-laravel/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.