0

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Phần 4

Tiếp theo series này mình giới thiệu đến phần khá thú vị đó là Animation. Về cơ bản thì animation là 1 tập hợp các ảnh biểu diễn chuyển động của vật thể kiểu như này. Mỗi một hình nhỏ được cắt ra gọi là một sprite. Đưa các sprites vào 1 mảng và gọi từng sprite trong mảng đó ra bằng function draw thì sẽ tạo ra được animation. Code mẫu:

require 'gosu'

class Link

 def initialize(animation)
  @animation = animation
  @x = 300
  @y = 300
 end

 def draw
  img = @animation[Gosu::milliseconds / 100 % @animation.size];
  img.draw(@x, @y, 1)
 end
end


class GameWindow < Gosu::Window
  def initialize(width=800, height=600, fullscreen=false)
    super
    self.caption = 'Hello Animation'
    @animation = Gosu::Image::load_tiles(self, "link.png", 120, 130, false)
    @links = []
  end

  def update
    @links.push(Link.new(@animation))
  end

  def button_down(id)
    close if id == Gosu::KbEscape
  end

  def draw
    @links.each {|link| link.draw}
  end
end
window = GameWindow.new
window.show

Kết quả: linkanimation

Giải thích:

Trong phần code mẫu bên trên mình tạo 1 class Link định nghĩa vị trí hiển thị của animation qua biến @x, @y và frame của animation bằng dòng code bên dưới. 100ms tương ứng với 1 frame (1frame = 1 sprite)

img = @animation[Gosu::milliseconds / 100 % @animation.size];

Và phần thân mình load ảnh bằng Gosu::Image và cắt ảnh đó ra làm nhiều sprites kích thước 120px x 130px (kích thước này tương ứng với 1 sprite của nhân vật). @animation = Gosu::Image::load_tiles(self, "link.png", 120, 130, false). Ở function update, sử dụng class Link để xác định khung hình cho các sprite được cắt (biến @animation), và sử dụng phương thức push() để đưa vào array @links bằng @links.push(Link.new(@animation))

và phần còn lại là gọi từng sprite trong array @links bằng @links.each {|link| link.draw} sẽ được kết quả như demo bên trên.

Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong bài tiếp theo nhé. Tham khảo: http://memorandums.hatenablog.com/entry/2016/04/21/174834


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.