+1

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Cùng bắt đầu với game đơn giản - Phần 2

Tiếp theo phần 1, ở phần này mình thực hiện tạo những ngôi sao và animation cho chúng.

Định nghĩa chiều Z

Đầu tiên mình tạo module ZOrder để định nghĩa chiều Z cho đối tượng. Trong game 2D chỉ có 2 chiều X và Y vậy thì chiều Z là cái gì, Z quy định đối tượng nào nằm đè, đối tượng nào bị đè nhé. Z càng cao thì đối tượng đó sẽ nằm trên cùng. zorder.rb

module ZOrder
 Background, Stars, Player, UI = *0..3
end

Star animation

Mình tạo một class star để định nghĩa animation. star.rb

class Star
 attr_reader :x, :y

 def initialize(animation)
  @animation = animation
  @color = Gosu::Color.new(0xff_000000)
  @color.red = rand(256 - 40) + 40
  @color.green = rand(256 - 40) + 40
  @color.blue = rand(256 - 40) + 40
  @x = rand * 640
  @y = rand * 480
 end

 def draw
  img = @animation[Gosu::milliseconds / 100 % @animation.size];
  img.draw(@x - img.width / 2.0, @y - img.height / 2.0,
    ZOrder::Stars, 1, 1, @color, :add)
 end
end

Các bạn down star và để trong /media nhé. @color để random màu cho start, và vị trí cũng được random qua @x, @y. File star gồm 10 sprites (25 x 25) nhỏ, cứ mỗi 0.1s là 1 sprite được gọi bằng phương thức draw img = @animation[Gosu::milliseconds / 100 % @animation.size]; Và ở gosu0.rb mình cắt file star.png thành các sprites kích thước 25x25 bằng @star_anim = Gosu::Image::load_tiles("media/star.png", 25, 25) và đưa vào Array @stars. Ở phương thức Update nếu số stars < 25 và random < 0.04 thì sẽ add thêm 1 star.

if rand(100) < 4 and @stars.size < 25 then
  @stars.push(Star.new(@star_anim))
end

Định nghĩa @font = Gosu::Font.new(20) để hiển thị điểm @font.draw("Score: #{@player.score}", 10, 10, ZOrder::UI, 1.0, 1.0, Gosu::Color::YELLOW)

Code gosu0.rb hoàn chỉnh.

require 'gosu'
require './player'
require './star'
require './zorder'

class GameWindow < Gosu::Window
  def initialize
    super 640,480,false
    self.caption = "Spaceship"
    @background_image = Gosu::Image.new("media/space.png")

    @player = Player.new
    @player.warp(320, 240)

    @star_anim = Gosu::Image::load_tiles("media/star.png", 25, 25)

    @stars = Array.new

    @font = Gosu::Font.new(20)
  end

  def update
    if Gosu::button_down? Gosu::KbLeft or Gosu::button_down? Gosu::GpLeft then @player.turn_left end
    if Gosu::button_down? Gosu::KbRight or Gosu::button_down? Gosu::GpRight then @player.turn_right end
    if Gosu::button_down? Gosu::KbUp or Gosu::button_down? Gosu::GpButton0 then @player.accelerate end
    @player.move
    @player.collect_stars(@stars)

    if rand(100) < 4 and @stars.size < 25 then
      @stars.push(Star.new(@star_anim))
    end
  end

  def draw
    @player.draw
    @background_image.draw(0,0,0)
    @stars.each{ |star| star.draw}
    @font.draw("Score: #{@player.score}", 10, 10, ZOrder::UI, 1.0, 1.0, Gosu::Color::YELLOW)
  end

  def button_down(id)
    close if id == Gosu::KbEscape
  end
end

window = GameWindow.new
window.show

Và bây giờ các bạn chạy game thử xem nhé: $ruby gosu0.rb w_4VuM Chúc các bạn thành công 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.