+1

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Cùng bắt đầu với game đơn giản - Phần 1

Trong loạt bài 4 phần Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby trước mình đã giới thiệu qua những khái niệm cơ bản nhất về thư viện Gosu game 2D của Ruby, và tiếp theo, các bạn cùng mình làm thử 1 game đơn giản nhé. Nội dung: Điều khiển phi thuyền ăn sao trong không gian. Những ngôi sao sẽ có animation xoay xoay, màu và vị trí xuất hiện của những ngôi sao đó là random.

Đầu tiên mình sẽ tạo file gosu0.rb. file này sẽ khởi tạo cửa sổ game 640 x 480 và 1 background không gian space.png

require 'gosu'

class GameWindow < Gosu::Window
 def initialize
  super 640, 480, false
  self.caption = "Tutorial Game"
  
  @background_image = Gosu::Image.new("media/space.png", :tileable => true)
 end
 
 def update
 end
 
 def draw
  @background_image.draw(0, 0, 0)
 end
end

GameWindow.new.show

Tiếp theo mình sẽ tạo 1 class Player ra 1 file player.rb Player là chiếc phi thuyềnspaceship nhé.

class Player
  def initialize
    @image = Gosu::Image.new("media/starfighter.bmp")
    @x = @y = @vel_x = @vel_y = @angle = 0.0
    @score = 0
  end

  def warp(x, y)
    @x, @y = x, y #Vị trí phi thuyền xuất hiện ở cửa sổ GameWindow
  end

  def turn_left
    @angle -= 4.5
  end

  def turn_right
    @angle += 4.5
  end

  def accelerate
    @vel_x += Gosu::offset_x(@angle, 0.5) #Phi thuyền sẽ tiến về hướng x với số pixel = 0.5 * cos(@angle)
    @vel_y += Gosu::offset_y(@angle, 0.5) #Phi thuyền sẽ tiến về hướng y với số pixel = 0.5 * cos(@angle)
  end

  def move
    @x += @vel_x
    @y += @vel_y
    @x %= 640
    @y %= 480

    @vel_x *= 0.95
    @vel_y *= 0.95
  end

  def draw
    @image.draw_rot(@x, @y, 1, @angle)
  end
end

Tạo object player mới từ class Player trong gosu0.rb

require 'gosu'
require './player'

class GameWindow < Gosu::Window
  def initialize
    super 640,480,false
    self.caption = "Spaceship"
    @background_image = Gosu::Image.new("media/space.png")

    @player = Player.new
    @player.warp(320, 240)
  end

  def update
    if Gosu::button_down? Gosu::KbLeft or Gosu::button_down? Gosu::GpLeft then @player.turn_left end
    if Gosu::button_down? Gosu::KbRight or Gosu::button_down? Gosu::GpRight then @player.turn_right end
    if Gosu::button_down? Gosu::KbUp or Gosu::button_down? Gosu::GpButton0 then @player.accelerate end
    @player.move
  end

  def draw
    @player.draw
    @background_image.draw(0,0,0)
  end

  def button_down(id)
    close if id == Gosu::KbEscape
  end
end

window = GameWindow.new
window.show

Và các bạn sẽ có kết quả như hình bên dưới. HbjUoD

Và ở phần tiếp theo mình sẽ thực hiện tạo những ngôi sao trong không gian và để phi thuyền ghi điểm khi chạm vào chúng.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi 😄 Nguồn: http://memorandums.hatenablog.com/entry/2016/04/21/174834


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.