+3

Golang Redis lưu đơn giản

** Tại sao Redis và Golang**

Hiện tại sự kết hợp giữa golang và redis là cực mạnh và rất phổ biến để tăng hiệu năng cho ứng dụng. Hầu như tất cả các công ty tuyển dụng đều yêu cầu về việc đã từng làm qua với redis.

Dựng Redis local

 1. Dùng docker:
 • Create file docker name: Dockerfile và copy đoạn text sau vao
FROM redis:latest
 • Run lệnh:
docker build -t redis-viblo .
 • Kiểm tra image đã thành công:
docker images

tại trường repository xuất hiện redis là đã thành công.

 • Run image thành container:
docker run --name redis-viblo -p 6379:6379 -d redis-viblo
 • Kiểm tra container thành công:
docker ps

tại trường NAMES thấy redis-viblo là xong.

 1. Cài trực tiếp trên máy: thực hiện tuần tự từng lệnh.
brew install redis
brew services start redis
brew services info redis
redis-cli

=> kết quả:

Golang Connect

Init Redis

 1. Source code: sài source này lúc trước mình đã làm source
 2. Cài thư viện:
go get github.com/go-redis/redis/v8
 1. Kết nối đến redis:
func InitRedis() {
	rdb := redis.NewClient(&redis.Options{
		Addr:   "localhost:6379",
		Password: "", // no password set
		DB:    0, // use default DB
	})
	fmt.Println(rdb)
	rdb.Set(context.Background(), "abc", "value-abc", time.Duration(time.Second*199))
}

=> sau khi connect thì lưu xuống redis key abc và value value-abc 4. Check redis-cli:

Get - Set thông qua api****

1. Set value Code:

func Set(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
	cmdR := redislocal.RedisIn.Set(context.Background(), "set", "value-set", time.Duration(time.Second*199))
	valueResut := []byte("")
	if cmdR.Err() != nil {
		tem := []byte("redis set error \n")
		valueResut = append(valueResut, tem...)
	} else {
		tem := []byte("redis set ok \n")
		valueResut = append(valueResut, tem...)
	}
	w.Write(valueResut)
}

curl:

curl localhost:8100/set

=> redis set ok là set value vào redis ok, * redis-cli* execute *keys * sẽ thấy key là set

2. Get value code:


func Get(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
	cmdR := redislocal.RedisIn.Get(context.Background(), "set")
	valueResut := []byte("Get ")
	if cmdR.Err() != nil {
		tem := []byte("redis get not found \n")
		valueResut = append(valueResut, tem...)
	} else {
		value, err := cmdR.Bytes()
		if err != nil {
			tem := []byte("redis get err, err:")
			tem = append(tem, []byte(err.Error())...)
			valueResut = append(valueResut, tem...)
		} else {
			text := []byte("redis get ok, value:")
			text = append(text, value...)
			valueResut = append(valueResut, text...)
		}
	}
	line := []byte("\n")
	valueResut = append(valueResut, line...)
	w.Write(valueResut)
}

curl:

curl localhost:8100/get
 • kết quả key tồn tại: Get redis get ok, value:value-set
 • key không tồn tại: Get redis get not found

SourceCode: https://github.com/ducnpdev/golang-demo

Tham Khao: https://redis.io/docs/getting-started/installation/install-redis-on-mac-os/ https://github.com/go-redis/redis


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.