-4

[Git] Memo thao tác Git

Dưới đây sẽ memo lại các thao tác khi sử dụng Git

Thác tác thông thường

 1. Di chuyển đến folder dự án
cd [project path]
 1. Tạo branch mới
git checkout -b [branch name]

Tạo branch test và di chuyển đến branch test

 1. Kiểm tra có file thay đổi không
git status
 1. Kiểm tra những phần thay đổi
git status
 1. Commit phần thay đổi
git add [ファイル名]

・git commit

git commit -m "[comment]"
 1. Phản ánh những nội ndung mới nhất từ master Di chuyển sang branch master
git checkout master
 1. Pull code mới nhất
git pull origin master
 1. Di chuyển về branch làm việc
git checkout [branch name]
 1. Phản ánh code mới nhất vào branch làm việc
git merge master
 1. Phản ánh nội dung thay đổi
git push origin [branch name]
 1. Merge phần thay đổi vào master Mở gitlab và approve request merge sẽ kết thúc

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.