Giới thiệu về Routing trong Nuxt.js

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một framework mới đó là Nuxtjs. Cụ thể mình sẽ giới thiệu với các bạn về Routing của NuxtJs.

Giới thiệu qua 1 chút về Nuxt.js. Nó là một framework sử dụng để xây dựng các ứng dụ từ Vue.js.Nuxt.js được ra đời vào 25/10/2016 bởi zeit.co. Nếu ai đã tưng làm việc với Reactjs rồi chắc sẽ biết đến Next.js thì thằng Nuxt.js này cũng gần tương tự như thế.

Giờ mình bắt đầu vào vào phần giới thiệu chính về Routing nhé.

Các Routes cơ bản

Đường dẫn file:

pages/
--| user/
-----| index.vue
-----| one.vue
--| index.vue

Nó sẽ tự động tạo ra Router:

router: {
 routes: [
  {
   name: 'index',
   path: '/',
   component: 'pages/index.vue'
  },
  {
   name: 'user',
   path: '/user',
   component: 'pages/user/index.vue'
  },
  {
   name: 'user-one',
   path: '/user/one',
   component: 'pages/user/one.vue'
  }
 ]
}

Các Routes lồng nhau

Nuxt.js cho phép bạn tạo các route lồng nhau bằng cách sử dụng các route con của vue-router.

Để xác định thành phần cha của các route lồng nhau, bạn cần tạo file Vue có cùng tên với thư mục chứa các contain con.

Đường dẫn file:

pages/
--| users/
-----| _id.vue
-----| index.vue
--| users.vue

Nó sẽ tự động tạo ra Router:

router: {
 routes: [
  {
   path: '/users',
   component: 'pages/users.vue',
   children: [
    {
     path: '',
     component: 'pages/users/index.vue',
     name: 'users'
    },
    {
     path: ':id',
     component: 'pages/users/_id.vue',
     name: 'users-id'
    }
   ]
  }
 ]
}

Named Views

Để hiển thị các chế độ xem được đặt tên, bạn có thể sử dụng các thành phần <nuxt name="top"/> hoặc <nuxt-child name="top"/> trong bố cục / trang của bạn. Để chỉ định chế độ xem được đặt tên của trang, cần mở rộng cấu hình bộ định tuyến trong file nuxt.config.js :

export default {
 router: {
  extendRoutes(routes, resolve) {
   let index = routes.findIndex(route => route.name === 'main')
   routes[index] = {
    ...routes[index],
    components: {
     default: routes[index].component,
     top: resolve(__dirname, 'components/mainTop.vue')
    },
    chunkNames: {
     top: 'components/mainTop'
    }
   }
  }
 }
}

Nó đòi hỏi cần phải mở rộng router với 2 thuộc tính componentschunkNames.

Để có thể hiểu cụ thể hơn, hãy xem ví dụ về named-view.

Dự phòng SPA

Các bạn cũng có thể bật dự phòng SPA cho các route. Nuxt.js sẽ xuất ra một file bổ sung giống như index.html sẽ được sử dụng trong mode: 'spa' . Hầu hết các dịch vụ lưu trữ có thể được cấu hình để sử dụng SPA nếu không có tệp nào khớp. Nó sẽ không bao gồm head thông tin hoặc bất kỳ HTML nào, nhưng nó vẫn sẽ giải quyết và tải dữ liệu từ API.

Có thể kích hoạt tính năng này trong file nuxt.config.js :

export default {
 generate: {
  fallback: true, // if you want to use '404.html' instead of the default '200.html'
  fallback: 'my-fallback/file.html' // if your hosting needs a custom location
 }
}

Thực hiện cho Surge

Surge có thể xử lý . cả 200.html404.html. generate.fallback thành ``200.html` mặc định, vì vậy sẽ không cần phải thay đổi nó.

Triển khai cho các trang GitHub và Netlify

Trang GitHub và Netlify tự động nhận ra file 404.html, do đó những gì chúng ta phải làm là chỉ cần thiết lập generate.fallback thành true.

Triển khai cho Firebase Hosting.

Để sử dụng dự phòng trên Firebase Hosting, cần cấu hình generate.fallback thành true và sử dụng cấu hình sau (để biết thêm chi tiết ):

{
 "hosting": {
  "public": "dist",
  "ignore": [
   "firebase.json",
   "**/.*",
   "**/node_modules/**"
  ],
  "rewrites": [
   {
    "source": "**",
    "destination": "/404.html"
   }
  ]
 }
}

Chuyển tiếp

Nuxt.js sử dụng thành phần <transition> để cho phép tạo các hiệu ứng chuyển tiếp / hình ảnh động giữa các route của mình.

Thiết lập chung

Để thêm chuyển tiếp mờ dần cho mỗi trang trong ứng dụng của bạn, cần một file CSS được chia sẻ trên tất cả các route , vì vậy cần bắt đầu bằng cách tạo một file trong thư mục assets .

css được viết trong assets/main.css:

.page-enter-active, .page-leave-active {
transition: opacity .5s;
}
.page-enter, .page-leave-to {
opacity: 0;
}

Sau đó, chúng ta thêm đường dẫn của nó vào css trong file nuxt.config.js:

export default {
css: [
 '~/assets/main.css'
]
}

Cài đặt trang

Bạn cũng có thể xác định chuyển đổi tùy chỉnh cho một trang cụ thể với thuộc tính transition .

Chúng ta thêm một class mới và viết css trong assets/main.css:

.test-enter-active, .test-leave-active {
 transition: opacity .5s;
}
.test-enter, .test-leave-active {
 opacity: 0;
}

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính chuyển đổi để xác định tên class sẽ sử dụng cho quá trình chuyển đổi trang này:

export default {
 transition: 'test'
}

Middleware

Mỗi Middleware nên được đặt trong thư mục middleware/ . Tên file sẽ là tên của Middleware ( middleware/auth.js ).

export default function (context) {
context.userAgent = process.server ? context.req.headers['user-agent'] : navigator.userAgent
}

Middleware sẽ được thực hiện theo thứ tự:

 1. nuxt.config.js (theo thứ tự trong file)
 2. Layouts phù hợp
 3. Trang phù hợp

Một middleware có thể không đồng bộ. Để thực hiện việc này, chỉ cần trả về một Promise hoặc sử dụng callback gọi lại lần 2:

middleware/stats.js

import axios from 'axios'

export default function ({ route }) {
 return axios.post('http://my-stats-api.com', {
  url: route.fullPath
 })
}

Sau đó, trong nuxt.config.js, sử dụng khóa router.middleware:

nuxt.config.js

export default {
 router: {
  middleware: 'stats'
 }
}

Bây giờ status của middleware sẽ được gọi cho mỗi thay đổi của route.

Bạn cũng có thể thêm middleware của mình vào một layout hoặc trang cụ thể :

pages/index.vue hoặc layouts/default.vue

export default {
 middleware: 'stats'
}

Dưới đây mình đã giới thiệu với các bạn về Nuxt.js cũng như các khái niệm cơ bản và ví dụ về Routing trong Nuxt.js n. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.

Tham Khảo

https://nuxtjs.org/guide/routing