0

Giới thiệu về Appium tools và cài đặt môi trường (Phần III)

I. Download Appium:

 1. Go to page http://appium.io/
 2. Tại list các version: Chọn version appium-desktop-setup-1.10.0.exe
 3. Click button Download.
 4. Thực hiện install bản vừa download theo hướng dẫn.
 5. Giao diện tool Appium sau khi được cài đặt xong

II. Kết nối device test với PC

 1. Vào setting > Thông tin thiết bị > Thông tin phần mềm > Click vào item Phiên bản 5 lần để khởi động chế độ "Cài đặt cho người phát triển"
 2. Thực hiện kết nối với PC thông qua dây cáp.
 3. Vào mục "Cài đặt cho người phát triển" > Turn ON chế độ USB debug
 4. Xác minh thiết bị được kết nối đúng với PC bằng cách
 • Mở cmd
 • Run command 'adb devices'
 • Thiết bị đã được kết nối với PC như dưới

III. Configure Appium tool

 1. Android Settings :
 • Chọn Platform Name = Android
 • Chọn Automation Name = Appium
 • Chọn PlatformVersion = OS vesion thiết bị đã kết nối
 1. General Settings:
 • Nhập Server Address
 • Nhập Port number
 • Không check vào item Pre-Launch Application

IV. Sử dụng UI Automator Viewer để xác định các phần tử trên Android

 • Tại đường dẫn C:\Users\ngo.thuy.lien\AppData\Local\Android\Sdk\tools\bin: Chạy file uiautomatorviewer.bat
 • Giao diện của công cụ UI Automator Viewer sẽ được hiển thị như dưới đây.
 • Mở 1 ứng dụng bất kỳ trên device
 • Trên Automator Viewer: click vào button Chụp hình (đảm bảo device không bị khóa màn hình trong lúc này)
 • Thông tin của các element của ứng dụng được hiển thị như dưới
 • Trên app: click vào Email Address để xem chi tiết các thuộc tính của item đã chọn

V. Lấy file APK của app

 • Vào trang https://play.google.com/store: thực hiện tìm kiếm app "Chatwork"
 • Click chọn vào kết quả tìm kiếm
 • Copy đường link
 • Paste vào site http://apps.evozi.com/apk-downloader/
 • Click button Generate Download Link
 • Download file APK về máy của bạn
 • Để file jp.ecstudio.chatworkandroid_4530003_apps.evozi.com.apk vào thư mục Project (Ex: C:\Users\ngo.thuy.lien\Downloads\APPIUM\TEST APP CW)

VI. Viết testscript

 • Mở tool Eclipse
 • Thiết lập một đoạn code như dưới. deviceName: 781bcc41 platformName: Android APP_PACKAGE: com.framgia.fgoal.stg APP_ACTIVITY: com.framgia.fgoal.screen.login.LoginActivity AppiumDriver: http://0.0.0.0:4723/wd/hub

VII. Reference:

http://www.software-testing-tutorials-automation.com/2015/09/appium-tutorials.html http://appium.io/

VIII. Free Comment:

Trong phần IV mình sẽ giới thiệu thêm về các testscrip và cách kết hợp các phần đã chuẩn bị để excute test nha!!!

Link phần II: https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-appium-tools-va-cai-dat-moi-truong-phan-ii-63vKjQOb52R


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.