+2

Giới thiệu Constraint Layout 1.1

Như các bạn đã biết Constraint Layout giúp chúng ta đơn giản đi rất nhiều trong việc tạo các layout, giao diện phức tạp và bạn có thể xây dựng hầu hết giao diện bạn muốn bằng cách tinh chỉnh trên UI Editor có trên Android Studio. Nó thường được mô tả và mạnh mẽ hơn rất nhiều với RelativeLayout. Với Constraint Layout bạn có thể xây dựng giao diện phức tạp mà không cần hệ thống phân cấp View phức tạp. Constraint Layout 1.1 vừa được released với phiên bản ổn định và có rất nhiều tính năng hay. Một trong những tính năng đó là việc tối ưu hóa nhiều layout để chạy nhanh hơn và đơn giản hơn so với các phiên bản trước. Thêm Constraint Layout vào project. Android Gradle

dependencies { 
  compile 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.0' 
}

Một số tính năng mới ở phiên bản 1.1

Percents

Trong Constraint Layout 1.0 để tạo View chiếm theo tỷ lệ phần trăm nào đó trên màn hình thì yêu cầu 2 GuildeLines. Nhưng với Constraint Layout 1.1 đã được đơn giản đi rất nhiều cho phép bạn constraint theo chiều Width hoặc Height. Specify the width of button using percents so it fits in the available space while maintaining your design. Tất cả View đều hỗ trợ thưộc tính layout_constraintWidth_percentlayout_constraintHeight_percent. Thuộc tính này giúp contraint tỷ lệ màn hình có sẵn. Ví dụ tạo 1 Button hoặc TextView chiếm 1 tỷ lệ trên màn hình với 1 vài dòng code trong XML

<Button 
  android:layout_width="0dp" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  app:layout_constraintWidth_percent="0.7" />

Chains

Định vị nhiều elements với Chain cho phép bạn thiết lập chúng trên space màn hình. Trong Constraint 1.1 đã khắc phục được với Chains và có nhiều tính năng, tùy chọn. Bạn tạo Chain với constraints 2 hướng. Ví dụ trong hình ảnh dưới đây. Chains let you configure how to layout multiple related views with spread, spread_inside, and packed.

app:layout_constraintVertical_chainStyle là thuộc tính có sẵn trên bất kỳ View in Chain. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn spread, spread_inside, hoặc packed.

 • spread Phân bố đồng đều các View in Chain
 • spread_inside Định vị phần tử đầu tiên và cuối cùng trên cạnh và phân bố đồng đều các view còn lại
 • packed Đặt các View sát nhau và ở trung tâm của Chain

Barriers

Khi bạn có một số Views có thể thay đổi size khi chạy, bạn có thể sử dụng BarrierConstraint Layout cho các elements. Barrier được đặt ở start, top, end hoặc bottom của một số elements. Bạn có thể nghĩ nó như 1 group ảo( ưu điểm của Barrier là không đặt các elements này trong View Hierarchy). Barriers rất hữu ích khi bạn đặt các làm ứng dụng đa ngôn ngữ với nội dụng không dự đoán trước được. Barrier sẽ luôn luôn ở bên ngoài các elements và bạn có thể sử dụng nó để constraint với các Views khác. Trong ví dụ trên, View được constraint ở vị trí kết thức của text có độ dài lớn nhât.

Groups

Đôi khi bạn muốn cùng ẩn hoặc cùng hiện nhiều phần tử cùng một lúc. Rất may Constraint Layout đã hỗ trợ điều này với thuộc tính groups. 1 group nhưng không thêm phân cấp trong view hierarchy — nó chỉ là như là 1 thuộc tính trong XML. Trong ví dụ dưới, chúng ta găn tag profile_nameprofile_imageđể tham chiếu tới Views có id là profile.

This is useful when you have several elements that are shown or displayed together.

<android.support.constraint.Group 
  android:id="@+id/profile" 
  app:constraint_referenced_ids="profile_name,profile_image" />

Trong logic khi bạn muốn ẩn hoặc hiện profile_nameprofile_image thì bạn chỉ cần ẩn hoặc hiện group profile .

profile.visibility = GONE

profile.visibility = VISIBLE

Circular Constraints

Trong Constraint Layout phần lớn constraints được xác định theo kích thước màn hình — horizontal và vertical. Trong Constraint Layout 1.1 có 1 kiểm constraint mới ,constraintCircle, cho phép chỉ định constraints theo hình tròn.Thay vì cung cấp margin theo chiều horizontal và vertical, bạn chỉ định góc và bán kính của hình tròn. Điều này rất hữu ích cho các cho các View muốn thiết lập như là radial menu! Khi tạo circular constraints, chú ý rằng góc bắt đầu là ở trên cùng và tiến hành theo chiều kim đồng hồ. Dưới đây là cách tạo middle fab menu:

<android.support.design.widget.FloatingActionButton 
  android:id="@+id/middle_expanded_fab" 
  app:layout_constraintCircle="@+id/fab" 
  app:layout_constraintCircleRadius="50dp" 
  app:layout_constraintCircleAngle="315" />

Animations với ConstraintSet

Bạn có thể sử dụng Constraint Layout cùng với ConstraintSet để tạo hiệu ứng cho nhiều element cùng một lúc.

ConstraintSet chỉ giữ các constraint của ConstraintLayout. Bạn có thể tạo ConstraintSet trong code, hoặc loading nó từ một layout file. Bạn có thể apply ConstraintSet cho ConstraintLayout, cập nhật tất cả constraints để khớp với những gì trong ConstraintSet.

Để tạo animate, hãy sử dụng TransitionManager.beginDelayedTransition() từ support library. Function này sẽ khiến tất cả các thay đổi từConstraintSet được làm động.

Dưới đây là video bao gồm chủ đề đi sâu hơn: Video ConstraintSet


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.