+2

Getting started Python - P2

Lời nói đầu.

Xin chào mọi người đã quay trở lại seria bài viết về python của mình 😄 . Ai cần đọc về bài viết về python phần 1 của mình thì click vào link bên dưới nhé 😄

Ở bài viết đầu tiên mình đã giới thiêu sơ lược cho các bạn về cái nhìn tổng quát chung của Python: Những điều cần biết đầu tiên, Cú pháp , Biến và các loại kiểu dử liệu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào các phần nâng cao hơn nhé . . . Let GO 😄

Nội dung.

1:Python Operators

Trong Python, chúng ta chia các toán tử thành các loại như sau :

 • Arithmetic operators (Toán tử số học)
 • Assignment operators (Toán tử gán)
 • Comparison operators (Toán tử so sánh)
 • Logical operators (Toán tử logic)
 • Identity operators (Toán tử định danh)
 • Membership operators (Toán tử thành viên)
 • Bitwise operators (Chịu không dịch được)

1.1: Arithmetic operators

Toán tử Name Example
+ Cộng x + y
- Trừ x - y
* Nhân x * y
/ Chia x / y
% Đồng dư x % y
** Lũy thừa x ** y
// Floor division x // y

1.2: Comparison operators

Toán tử Example Same As
= x = 5 x = 5
+= x += 3 x = x + 3
-= x -= 3 x = x - 3
*= x *= 3 x = x * 3
/= x /= 3 x = x / 3
%= x %= 3 x = x % 3
//= x //= 3 x = x // 3
**= x**= 3 x = x**3
&= x&=3 x = x & 3
|= x|= 3 x = x | 3
^= x ^= 3 x = x ^ 3
>>= x >>= 3 x = x >> 3
<<= x <<= 3 x = x << 3

1.3: Arithmetic operators

Toán tử Name Example
== Bằng x == y
!= Khác x != y
> Nhỏ hơn x > y
< Lớn hơn x < y
>= Lớn hơn hoặc bằng x >= y
<= Nhỏ hơn hoặc bằng x <= y

1.4: Identity operators

Toán tử Giải thích Example
is Trả về true nếu cả hai biến là cùng một đối tượng x is y
is not Trả về giá trị true khi cả 1 trong 2 điều kiện đều đúng x < 5 and x < 10

1.5: Logical operators

Toán tử Giải thích Example
and Trả về giá trị true khi cả 2 điều kiện đều đúng x < 5 and x < 10
or Trả về giá trị true khi cả 1 trong 2 điều kiện đều đúng x < 5 and x < 10
not Trả về giá trị true khi kết quả biểu thức bên trong là false và ngườc lại not(x < 5 and x < 10)

1.6: Membership operators

Toán tử Tên Giải thích
in Trả về giá trị true khi giá trị (x) nằm trong giá trị (y) x in y
not in Trả về giá trị true khi giá trị (x) không nằm trong giá trị (y) x not in y

2: Cấu trúc: If ... Else

2.1 : Conditions Và If statements.

Cũng như các ngôn ngữ khác , Python hỗ trợ các conditions logic thông thường như sau :

 • Bằng : a == b
 • Khác: a != b
 • Nhỏ hơn: a < b
 • Nhỏ hơn hoặc bằng: a <= b
 • Lớn hơn: a > b
 • Lớn hơn hoặc bằng: a >= b

Các conditions này có thể được sử dụng theo nhiều cách, phổ biến nhất trong if statements và vòng lặp.

Một "if statement" được viết bằng cách sử dụng từ khóa if (Ez vãi) =))

a = 1
b = 2
if b > a:
 print("b is greater than a")

Nhìn ví dụ đơn giản trên chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ , khỏi cần thuyết trình thêm nữa 😄

2.2 : Indentation.

Khác với một số ngôn ngữ khác, Python dựa vào whitespace để xác định phạm vi đoạn mã. Bạn có thể xem cụ thể hơn tại đây.

3: Cấu trúc: Loops

3.1 : while Loop

Với while Loop chúng ta có thể tạo ra một tập hợp các lệnh bên trong, sao cho điều kiện đầu vào của while vẫn đúng .

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1

Nếu cần dừng lại vòng while khi điều kiện đầu vào chưa kết thúc thì có thể làm như sau :

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 if i == 3:
  break
 i += 1

Hoặc nếu muốn bỏ qua một vòng lặp trong while thì có thể làm như sau :

i = 0
while i < 6:
 i += 1 
 if i == 3:
  continue
 print(i)

Note :

 • Đương nhiên rằng hãy nhớ thay đổi điều kiện đầu vào nếu ko để vòng loop thành mãi mãi
 • Hãy nhớ sử dụng đúng indent nhé

3.2 : For Loop

 • Cũng giống như các ngôn ngữ khác, vòng FOR cũng hoạt động để duyệt từng giá trị của mảng, Cụ thể như sau :
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
 print(x)

Tuy nhiên hơi khác vơi các ngôn ngữ khác 1 chút, là Python không cần biến chỉ mục đặt trước vòng for (có vẻ khá giống foreach trong php nhỉ 😄 )

Một điều nữa , trong Python ta cũng có thể for cả biến string:

for x in "banana":
 print(x)

Điều này được lí giải bởi tại đây.

 • Cũng tương tự như với While, trong For chúng ta cũng có breakcontinue:
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
 if x == "banana":
  continue
 if x == "banana":
  break
 print(x)
 • Ngoài ra, để có một vòng FORcố định số lượng mà không cần khai báo mảng, chúng ta có hàm range(). Hàm này sẽ trả về một chuỗi các số, bắt đầu từ 0 và tăng thêm 1 (mặc định) và kết thúc tại một số được chỉ định:
for x in range(6):
 print(x)

Lưu ý rằng range(6) không trả ra là các giá trị từ 0 đến 6, nhưng ma trả về giá trị từ 0 đến 5 .

Để thuận tiện hơn, bạn hoàn toàn có thể set giá trị bắt đầu (mặc định là từ 0) hoặc các block số nếu muốn (mặc định là 1).

#Print ra các số bắt đầu từ 2 tới 30 và mỗi lần tăng 3 đơn vị
for x in range(2, 30, 3):
 print(x)
 • Một điểm khác biệt nữa là trong Python có hỗ trợ cho Else in For Loop có nghĩa là đoạn mã sau else sẽ được thực thi khi vòng lặp kết thúc. Cụ thể như sau :
for x in range(6):
 print(x)
else:
 print("Finally finished!")
 • Tương tự như các ngôn ngữ khác, chúng ta hoàn toàn có thể For In For tức là lồng ghép các For lại với nhau. Điều quan trọng là các bạn phải nhớ indent cho đúng là ok .
adj = ["red", "big", "tasty"]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for x in adj:
 for y in fruits:
  print(x, y)
 • Đệ quy (recursion): Tương tự với các ngôn ngữ khác, Python cũng support các hàm đệ quy (hàm tự gọi chính bản thân mình). Tuy nhiên , ae hay hết sức cẩn thận với hàm đệ quy nhé. Nếu không anh em sẽ rất dễ tạo ra vòng loop vô hạn và khó kiểm soát.
def tri_recursion(k):
 if(k>0):
  result = k+tri_recursion(k-1)
  print(result)
 else:
  result = 0
 return result

print("\n\nRecursion Example Results")
tri_recursion(6)

Ok, chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều rồi. Mình xin kết thúc bài viết ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong bài viết sau.

Tài liệu tham khảo

https://www.w3schools.com/python/default.asp


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.