-1

Gem "omniauth-google-oauth2"

Giới thiệu

Google cung cấp dịch vụ một dịch vụ xác thực người cho phép một website của bên thứ ba sử dụng thông tin tài khoản của Google để phục vụ cho việc đăng ký, đăng nhập. Ở bài viết này sẽ giới thiệu Gem "omniauth-google-oauth2" được sử dụng với mục đích nêu trên.

Chuẩn bị

Tạo mới 1 ứng dụng rails

rails new gem_omniauth_google

Cài đặt các Gem

gem "devise"
gem "omniauth"
gem "omniauth-google-oauth2"

Chạy bundle install
Tiếp theo config cho gem "devise"

rails generate devise:install
rails generate devise User
rails db:migrate

config/environments/development.rb:

config.action_mailer.default_url_options = { host: 'localhost', port: 3000 }

Theo đường dẫn http://localhost:3000/users/sign_in thì ta đã có một form để đăng nhập.

Bắt đầu Gem "omniauth-google-oauth2

Google API Setup

Đi đến: https://console.developers.google.com'
Tạo một project
Sau khi tạo project thì enable cho 2 API "Contacts API" và "Google+ API"
Tiếp theo đi đến Credentials, chọn "OAuth consent screen" và điền vào Application name sau đó lưu lại.
Tạo Credentials, OAuth clien ID -> click Web application và sẽ nhận được GOOGLE_CLIENT_ID và GOOGLE_CLIENT_SECRET

Sử dụng:

Devise

Cài thêm gem 'dotenv-rails' để thiết lập biến môi trường.

gem 'dotenv-rails'

ở config/initializers/devise.rb

config.omniauth :google_oauth2, ENV["GOOGLE_CLIENT_ID"], ENV["GOOGLE_CLIENT_SECRET"], {
  scope: "userinfo.profile,youtube,userinfo.email",
  access_type: 'offline',
  approval_prompt: 'force'
}

Ở 'config/routes.rb'

devise_for :users, :controllers => { :omniauth_callbacks => "users/omniauth_callbacks" }

/app/models/user.rb thêm vào:

devise :omniauthable, :omniauth_providers => [:google_oauth2]

Tiếp theo:

rails g controller Users/OmniauthCallbacks
class Users::OmniauthCallbacksController < Devise::OmniauthCallbacksController
 def google_oauth2
   # You need to implement the method below in your model (e.g. app/models/user.rb)
   @user = User.from_omniauth(request.env["omniauth.auth"])

   if @user.persisted?
    flash[:notice] = I18n.t "devise.omniauth_callbacks.success", :kind => "Google"
    sign_in_and_redirect @user, :event => :authentication
   else
    session["devise.google_data"] = request.env["omniauth.auth"]
    redirect_to new_user_registration_url
   end
 end
end

Chay câu lệnh sau ở terminal

 rails g migration AddProviderToUsers provider:string uid:string
 rails db:migrate

Trong model user.rb

def self.from_omniauth(auth)
  where(provider: auth.provider, uid: auth.uid).first_or_create do |user|
    user.email = auth.info.email
    user.password = Devise.friendly_token[0,20]
  end
 end

Thêm vào màn hình login:

<%= link_to "Sign in with Google", user_google_oauth2_omniauth_authorize_path %>

Kết quả màn hình login sẽ được như thế này. Giờ ở user.rb mình sẽ đặt lệnh binding.pry để test kết quả trả về từ google:

def self.from_omniauth(auth)
  binding.pry
  where(provider: auth.provider, uid: auth.uid).first_or_create do |user|
    user.email = auth.info.email
    user.password = Devise.friendly_token[0,20]
  end
 end

Giờ mình thử login, thì ở terminal khi test arguments auth sẽ nhận được một Auth Hash trả về, nghĩa là đã login với Google thành công

8: def self.from_omniauth(auth)
 => 9:  binding.pry
  10:  where(provider: auth.provider, uid: auth.uid).first_or_create do |user|
  11:  user.email = auth.info.email
  12:  user.password = Devise.friendly_token[0,20]
  13: end
  14: end

[1] pry(User)> auth
{
  :provider => "google_oauth2",
  :uid => "123456789",
  :info => {
    :name => "John Doe",
    :email => "john@company_name.com",
    :first_name => "John",
    :last_name => "Doe",
    :image => "https://lh3.googleusercontent.com/url/photo.jpg"
  },
  :credentials => {
    :token => "token",
    :refresh_token => "another_token",
    :expires_at => 1354920555,
    :expires => true
  },
  :extra => {
    :raw_info => {
      :sub => "123456789",
      :email => "user@domain.example.com",
      :email_verified => true,
      :name => "John Doe",
      :given_name => "John",
      :family_name => "Doe",
      :profile => "https://plus.google.com/123456789",
      :picture => "https://lh3.googleusercontent.com/url/photo.jpg",
      :gender => "male",
      :birthday => "0000-06-25",
      :locale => "en",
      :hd => "company_name.com"
    },
    :id_info => {
      "iss" => "accounts.google.com",
      "at_hash" => "HK6E_P6Dh8Y93mRNtsDB1Q",
      "email_verified" => "true",
      "sub" => "10769150350006150715113082367",
      "azp" => "APP_ID",
      "email" => "jsmith@example.com",
      "aud" => "APP_ID",
      "iat" => 1353601026,
      "exp" => 1353604926,
      "openid_id" => "https://www.google.com/accounts/o8/id?id=ABCdfdswawerSDFDsfdsfdfjdsf"
    }
  }
}

Nguồn

https://github.com/zquestz/omniauth-google-oauth2


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.