+1

Fine-grain refactoring deep dive (3) - Self-Encapsulation field.

1. Issue

Cho đoạn code sau:

public class Charge {
  private int units;
  private double rate;

  public Charge(int units, double rate) {
    this.units = units;
    this.rate = rate;
  }

  public int getUnits() {
    return units;
  }

  public void setUnits(int units) {
    this.units = units;
  }

  public double getRate() {
    return rate;
  }

  public void setRate(double rate) {
    this.rate = rate;
  }

  public Money getAmount() {
    return Money.usd(units * rate);
  }
}

Bạn có thể thấy, tất cả các fields đều được đánh dấu là private modifier với getter/setter đấy đủ, tuy nhiên ở phần dưới method getAmount() đã phá vỡ nguyên tắc Encapsulation trong lập trình hướng đối tượng bằng việc truy cập trực tiếp vào các fields. Hơn nữa việc hard-code như thế này làm cho method thiếu đi sự linh hoạt cần thiết trong trường hợp chúng ta muốn override method getAmount(), lazy initialization hay validation.

2. Solution

Mình sẽ thay đổi đoạn code trên một chút ở method getAmount():

public Money getAmount() {
		return Money.usd(this.getUnits() * this.getRate());
}

Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn ngay cả với việc mở rộng class:

static class CustomCharge extends Charge {
		
  public CustomCharge(int units, double rate) {
    super(units, rate);
  }

  @Override
  public int getUnits() {
    return super.getUnits() * 2;
  }
}

3. Final Thought

Không phải bao giờ việc self-encapsulation field cũng cần thiết ngoài trừ phần lớn những trường hợp sau:

 • Inheritance
 • Lazy initialization
 • Validation

Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Happy Coding! 😆😆

References:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.