0

DYNAMIC DATA VỚI ADO.NET Entity Framework

Bài này giới thiệu cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework.

  1. Xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework 1.1. Tạo Project Dynamic Data Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site” (Hình 1).

http://s1138.photobucket.com/user/hoangipmac/media/IPMAc2/q1.jpg.html

Hình 1: Tạo Project Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework Trong Project này chúng ta đặt tên là Vi_du_8, ngôn ngữ là Visual C# sau đó bấm “OK”. Khi đã tạo xong, bạn sẽ thấy một số Folder/File được đưa vào trong Solution Explorer (Hình 2).

http://s1138.photobucket.com/user/hoangipmac/media/IPMAc2/q2.jpg.html Hình 2: Các Folder và File trong Dynamic

Trong đó sẽ có một Folder có tên là DynamicData, bên trong chứa một số các Folder khác, và trong mỗi Folder con này sẽ chứa các UserControl và các trang ASP.NET. 1.2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu cho Project Tư Folder “App_Data” trong “Solution Explore” click phai chuôt chon “Add New Item” (Hình 3).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q3.jpg Hình 3: Tạo Cơ sở dữ liệu

Chọn “SQL Server Database”, trong ví dụ này đặt tên cho CSDL là “My_Database.mdf”, chọn ngôn ngữ là “Visual C#”, sau đó bấm “Add” (Hình 4).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q4.jpg Hình 4: SQL Server Database Để tạo Table cho “My_Database”, trong “Database Explore” chúng click chuột phải vào Folder “Table” chọn “Add New Table”. Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo 2 bảng: SanPham gồm các trường: Id, TenSanPham, DonGia, SoLuong, LoaiSanPham (Hình 5).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q5.jpg Hình 5: Bảng SanPham trong CSDL My_Database.mdf

LoaiSanPham gồm các trường: Id, TenLoaiSanPham (Hình 6).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q6.jpg Hình 6: Bảng LoaiSanPham trong CSDL My_Database.mdf

Chúng ta cũng có thể sử dụng CSDL đã có. Để sử dụng CSDL đã có từ Folder “App_Data” trong “Solution Explore” click phai chuôt chon “Add Existing Item” (Hình 7).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q7.jpg Hình 7: Thêm Cơ sở dữ liệu đã có

Trong hộp thoại “Add Existing Item” chọn CSDL muốn thêm vào Project, sau đó bấm “Add” (hình 8).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q8.jpg Hình 8: Chọn Cơ sở dữ liệu đã có

1.3. Tạo Data Model với ADO.NET Entity Framework Trong ví dụ này chúng ta dùng ADO.NET Entity Framework để truy cập vào CSDL My_Database.mdf. Để tạo Data Model, trong “Solution Explore” click chuột phải chọn “Add New Item” (Hình 9).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q9.jpg Hình 9

Trong “Add New Item” (Hình 10) chọn “ADO.NET Entity Data Model”, đặt tên tệp là “My_Modle.edmx”, chọn ngôn ngữ là “Visual C#”, sau đó bấm vào “Add” .

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q10.jpg Hình 10: Tạo ADO.NET Entity Data Model

Sau khi bấm “Add” sẽ xuất hiện một thông báo khuyên chúng ta nên đặt các file kiểu (ADO.NET Entity Data Model) vào trong thư mục “App_Code” của Project. Chúng ta sẽ bấm “Yes” để các file “My_Model.edmx” sẽ được chứa trong thư mục “App_Code”. Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại “Entity Data Model Wizard” (hình 11). Chúng ta chọn “Generate from database”, rồi bấm “Next” sẽ xuất hiện giao diện (hình 12) chọn CSDL “My_Database.mdf” tiếp tục bấm “Next” sẽ xuất hiện giao diện (hình 13).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q11.jpg Hình 11

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q12.jpg Hình 12

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q13.jpg Hình 13

Trong giao diện hình14, chọn đánh dấu vào các bảng trong “Tables” sau đó bấm “Finish”. Tiếp theo chúng ta mở file “My_Model.edmx” trong thư mực “App_Code”. Chúng ta sẽ tạo liên kết giữa trường Id của bảng LoaiSanPham với trường LoaiSanPham của bảng SanPham. Click chuột phải chọn Add→Association (hình 14) sẽ xuất hiện “Add Association” (hình 15), chúng ta chọn như hình 16 rồi bấm OK.

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q14.jpg Hình 14

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q15.jpg Hình 15

Sau đó click chuột phải chọn “Mapping Details” và chọn như hình 16. Ở đây chúng ta chọn quan hệ 1-nhiều giữa bảng LoaiSanPham và SanPham.

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q16.jpg Hình 16: Tạo liên kết giữa bảng LoaiSanPham với bảng SanPham

1.4. Đăng ký Data Model Sau khi tạo ra DataModel, chúng ta mở tệp “My_Model.Designer.cs”, chương trình đã tạo cho chúng ta một namespace có tên là My_DatabaseModel và trong namespace My_DatabaseModel có một lớp My_DatabaseEntities.

	public partial class My_DatabaseEntities :global::System.Data.Objects.ObjectContex

Chúng ta phải đăng ký My_DatabaseEntities với hệ thống DynamicData. Mở file Global.asax, thêm <%@ Import Namespace="My_DatabaseModel" %>

Sửa:

	//model.RegisterContext(typeof(YourDataContextType), new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = false });

Thành:

	model.RegisterContext(typeof (My_DatabaseEntities), new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true });

Khi đó chúng ta được file Golobal.asax như sau:

<%@ Application Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Routing" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.DynamicData" %>
<%@ Import Namespace="My_DatabaseModel" %>

<script RunAt="server">
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {
MetaModel model = new MetaModel();// IMPORTANT: DATA MODEL REGISTRATION
// Uncomment this line to register LINQ to SQL classes or an ADO.NET Entity
Data
// model for ASP.NET Dynamic Data. Set ScaffoldAllTables = true only if you
are sure
// that you want all tables in the data model to support a scaffold (i.e.
templates)
// view. To control scaffolding for individual tables, create a partial
class for
// the table and apply the [Scaffold(true)] attribute to the partial class.
// Note: Make sure that you change "YourDataContextType" to the name of the
data context
// class in your application.
model.RegisterContext(typeof(My_DatabaseEntities), new
ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true });// The following statement supports separate-page mode, where the List,
Detail, Insert, and
// Update tasks are performed by using separate pages. To enable this mode,
uncomment the following
// route definition, and comment out the route definitions in the combined-
page mode section that follows.
routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/{action}.aspx") {
Constraints = new RouteValueDictionary(new { action =
"List|Details|Edit|Insert" }),
Model = model
});// The following statements support combined-page mode, where the List,
Detail, Insert, and
// Update tasks are performed by using the same page. To enable this mode,
uncomment the
// following routes and comment out the route definition in the separate-
page mode section above.
//routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
// Action = PageAction.List,
// ViewName = "ListDetails",
// Model = model
//});//routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
// Action = PageAction.Details,
// ViewName = "ListDetails",
// Model = model
//});
}void Application_Start(object sender, EventArgs e) {
RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
}

</script>

Chúng ta vào Deburg→StartDebugging (hoặc F5) để chạy thử chương trình. Kết quả khi chạy chương trình (Hình 17).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q17.jpg Hình 17

Khi click vào LoaiSanPhams kết quả như hình 18.

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q18.jpg Hình 18

Khi click vào SanPhams kết quả như hình 19.

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q19.jpg Hình 19

1.5. Thêm Custom Metadata vào Model Để thêm tùy biến các mục, chúng ta cần tạo lớp Metadata để nó cung cấp cho hệ thống Dynamic Data thông tin về các thực thể. Đầu tiên bạn cần tạo thêm một lớp partial với cùng tên của lớp entity trong mô hình dữ liệu, sau đó muốn thay đổi thuộc tính lên lớp này phải chỉ ra lớp Metadata cho lớp này. Trong ví dụ này chúng ta sẽ 2 lớp partial có tên là: LoaiSanPham và SanPham. Để thêm 2 lớp này chúng ta làm như sau: Click chuột phải vào “Add_Code” chọn “Add New Item”, trong hộp thoại “Add New Item”, chọn “Class”, đặt tên cho file là “MyClass.cs”, chọn ngôn ngữ là “Visual C#”, sau đó bấm “Add” (Hình 20).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q20.jpg Hình 20: Thêm file MyClass.cs

Mở file “MyClass.cs” khai báo thêm các namespace sau:

	using System.Web.DynamicData;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel;

Thêm 2 lớp partial có tên là: LoaiSanPham, SanPham và tên lớp của MetadataType trong namespace My_DatabaseModel.

	namespace My_DatabaseModel
{[MetadataType(typeof(LoaiSanPham_Metadata))]
public partial class LoaiSanPham
{
public class LoaiSanPham_Metadata
{
}
}
[MetadataType(typeof(SanPham_Metadata))]
public partial class SanPham
{
public class SanPham_Metadata
{
}
}
}

Trong ví dụ này sử dụng các thuộc tính TableName, DisplayName để thay đổi giao diện hiện thị cho 2 bảng LoaiSanPham và SanPham. Sử dụng Required để kiểu tra việc nhập dữ liệu cho trường “SoLuong” và “DonGia” của bảng SanPham. Sử dụng ScaffoldColumn để ẩn trường “Id” của 2 bảng.

	using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.DynamicData;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel;
namespace My_DatabaseModel
{
/// <summary>
/// Thay đổi cho các thuộc tính cho 2 bảng SanPham và LoaiSanPham
/// </summary>
[MetadataType(typeof(LoaiSanPham_Metadata))]
public partial class LoaiSanPham
{
partial void OnTenLoaiSanPhamChanging(string value)
{
if (Char.IsLower(value[0]))//Kiểm tự đầu tiên phải có phải là chữ hoa
{
throw new ValidationException("Tên loại sản phẩm ký tự đầu tiên
phải là chữ hoa!");
}
}[TableName("Loại sản phẩm")]//Sửa lại tên bảng "LoaiSanPham" thành "Loại
sản phẩm"
public class LoaiSanPham_Metadata
{
[ScaffoldColumn(false)]//// Ẩn cột Id
public object Id { get; set; }[DisplayName("Tên loại sản phẩm")]//Sửa lại tên hiển thị cho trường
TenLoaiSanPham
public object TenLoaiSanPham { get; set; }[DisplayName("Sản phẩm")]
public object SanPham { get; set; }}
}[MetadataType(typeof(SanPham_Metadata))]
public partial class SanPham
{
partial void OnTenSanPhamChanging(string value)
{
if (Char.IsLower(value[0]))//Kiểm tự đầu tiên phải có phải là chữ hoa
{
throw new ValidationException("Tên sản phẩm ký tự đầu tiên phải là
chữ hoa!");
}
}

[TableName("Sản phẩm")]//Sửa lại tên bảng "SanPham" thành "Sản phẩm"
public class SanPham_Metadata
{
[ScaffoldColumn(false)]// Ẩn cột Id
public object Id { get; set; }

[DisplayName("Tên sản phẩm")]//Sửa lại tên hiển thị cho trường
TenLoaiSanPham
public object TenSanPham { get; set; }

[DisplayName("Số lượng")]
[Required]
[Range(0, 300)]//Nhập số lượng trong khoảng từ 0 đến 300
public object SoLuong { get; set; }

[DisplayName("Đơn giá")]
[Required]
[Range(100000, 3000000000)]//Nhập đơn giá trong khoảng từ 100.000 đến
3.000.000.000
public object DonGia { get; set; }

[DisplayName("Loại sản phẩm")]
public object LoaiSanPham { get; set; }
}
}
}

Để sửa lại đổi giao diện của trang Master chúng ta mở file “Site.master”. Ví dụ chúng ta một số nội dung do chương trình tạo ra bằng tiếng Anh và thay bằng tiếng Việt. Sửa:

# <span class="allcaps">Dynamic Data Site</span>

Thành:

# <span class="allcaps">Dynamic Data VỚI ADO.NET Entity Framework</span>

Sửa:

	[![Back to home page](DynamicData/Content/Images/back.gif)Back to home page](~/)
</div>

Thành:

	[![Trở về trang chủ](DynamicData/Content/Images/back.gif)Trở về trang chủ](~/)

Trong file “Details.aspx” sửa một số giao diện tiếng Anh và thay bằng tiếng Việt. 1

Chi tiết một bản ghi của bảng <%= table.DisplayName %>

<asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server"
DataSourceID="DetailsDataSource" OnItemDeleted="DetailsView1_ItemDeleted"
CssClass="detailstable" FieldHeaderStyle-CssClass="bold" >
<Fields>
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<asp:HyperLink ID="EditHyperLink" runat="server"
NavigateUrl='<%#
table.GetActionPath(PageAction.Edit, GetDataItem()) %>'
Text="Sửa" />
<asp:LinkButton ID="DeleteLinkButton" runat="server"
CommandName="Delete" CausesValidation="false"
OnClientClick='return confirm("Bạn có chắc chắn xóa
bản ghi này không?");'
Text="Xóa" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Fields>
</asp:DetailsView>

Trong file “Edit.aspx” sửa lại <asp:DetailsView ID="DetailsView1" như sau:

	<asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server"
DataSourceID="DetailsDataSource" DefaultMode="Edit"
AutoGenerateEditButton="False"
OnItemCommand="DetailsView1_ItemCommand" OnItemUpdated="DetailsView1_ItemUpdated"
CssClass="detailstable" FieldHeaderStyle-CssClass="bold">
<Fields>
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<asp:Button ID="UpdateLinkButton" runat="server"
CommandName="Update" CausesValidation="false"
Text="Cập nhật" />
<asp:Button ID="Button1" runat="server"
CommandName="Cancel" CausesValidation="false"
Text="Hủy bỏ" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Fields>
</asp:DetailsView>

Trong file “Insert.aspx” sửa lại <aspetailsView ID="DetailsView1" như sau:

<asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server"
DataSourceID="DetailsDataSource" DefaultMode="Insert"
AutoGenerateInsertButton="False"
OnItemCommand="DetailsView1_ItemCommand" OnItemInserted="DetailsView1_ItemInserted"
CssClass="detailstable" FieldHeaderStyle-CssClass="bold">
<FieldHeaderStyle CssClass="bold" />
<Fields>
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<asp:Button ID="InsertLinkButton" runat="server"
CommandName="Insert" Text="Thêm mới" />
<asp:Button ID="Button1" runat="server"
CommandName="Cancel" CausesValidation="false" Text="Hủy bỏ" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Fields>
</asp:DetailsView>

Trong file “List.aspx” sửa lại <asp:GridView ID="GridView1" như sau:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server"
DataSourceID="GridDataSource"
AllowPaging="True" AllowSorting="True" CssClass="gridview">
<Columns>
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<asp:HyperLink ID="EditHyperLink" runat="server"
NavigateUrl='<%#
table.GetActionPath(PageAction.Edit, GetDataItem()) %>'
Text="Sửa" /> <asp:LinkButton
ID="DeleteLinkButton" runat="server" CommandName="Delete"
CausesValidation="false" Text="Xóa"
OnClientClick='return confirm("Bạn có chắc chắn xóa
bản nghi này không?");
/> <asp:HyperLink ID="DetailsHyperLink"
runat="server"
NavigateUrl='<%#
table.GetActionPath(PageAction.Details, GetDataItem()) %>'
Text="Chi tiết" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns><PagerStyle CssClass="footer"/>
<PagerTemplate>
<asp:GridViewPager runat="server" />
</PagerTemplate>
<EmptyDataTemplate>
Không có dữ liệu trong bảng!
</EmptyDataTemplate>
</asp:GridView>

Bây giờ chúng ta chạy thử chương trình. Các giao diện đã được sửa thành tiếng Việt. Chúng ta vào Deburg→StartDebugging (hoặc F5) để chạy thử chương trình. Kết quả khi chạy chương trình file “Defautl.axpx” (Hình 21).

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q21.jpg Hình 21: Trang chủ của Vi_du_8 Khi click vào “Loại sản phẩm” kết quả như hình 22 hoặc click vào “Sản phẩm” kết quả như hình 23.

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q22.jpg Hình 22: Giao diện của bảng LoaiSanPham

http://i1138.photobucket.com/albums/n539/hoangipmac/IPMAc2/q23.jpg Hình 23: Giao diện của bảng SanPham

  1. Tài liệu tham khảo
  2. Using ASP.NET Dynamic Data, URL: ASP.NET Dynamic Data Content Map
  3. Microsoft ASP.NET, URL: ASP.NET Dynamic Data: The Official Microsoft ASP.NET Site
  4. ScottGu's Blog, URL: http://weblogs.asp.net/scottgu/archi...s-asp-net-asp-net-dynamic-data-asp-net-ajax-asp-net-mvc-visual-studio-silverlight-wpf.aspx

Nguồn: http://vietsource.net


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.