0

Dựng môi trường php7.4 +laravel7+mysql8.0 trên Amazon Linux2 EC2

Overview

Connect đến instance Amazon Linux2 EC2, install và dựng môi trường php7.4、laravel7、mysql8.0 ở trạng thái ec2-user.

Có thể install, setting thêm apache, php-fpm, git, bitbucket, phpmyadmin nếu cần (không bắt buộc)

Nếu sau khi connect đến Amazon Linux ec2 mà ko thể run command yum thì có thể cần edit lại policy của AWS VPC. Trường hợp này cần allow traffic đến S3 bucket - host Amazon Linux AMI từ VPC.

{
"Statement": [
  {
   "Sid": "Amazon Linux AMI Repository Access",
   "Principal": "*",
   "Action": [
     "s3:GetObject"
   ],
   "Effect": "Allow",
   "Resource": [
     "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
     "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
   ]
  }
]
}

php7.4 install

  sudo amazon-linux-extras install epel
  sudo yum install epel-release
  sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
  sudo yum install -y php74 php74-php php74-php-fpm
  sudo ln -s /usr/bin/php74 /usr/bin/php
  php -v

php.ini symbolic link

Trường hợp đã install như trên thì file php.ini sẽ ko nằm dưới thư mục /etc. Để cải thiện khả năng sử dụng trong tương lai cần setting symbolic link.

  sudo find / -name php.ini
  ln -s /etc/opt/remi/php74/php.ini /etc/php.ini
  sudo ln -s /etc/opt/remi/php74/php.ini /etc/php.ini

apache & php-fpm start

Chỉ setting khi cần dùng php-fpm

  sudo systemctl enable httpd.service
  sudo systemctl start httpd.service
  sudo systemctl status httpd.service
  sudo systemctl enable php74-php-fpm.service
  sudo systemctl start php74-php-fpm.service
  sudo systemctl status php74-php-fpm.service

composer install

  php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
  php composer-setup.php
  rm composer-setup.php
  mv composer.phar /usr/local/bin/composer
  sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
  composer 

sshd setting

Chỉ thực hiện khi cần setting ssh

  sudo vi /etc/ssh/sshd_config
  sudo chkconfig --list
  sudo service sshd restart

laravel install

  sudo yum install php74-php-pecl-zip
  composer global require laravel/installer

git install & ssh-key generate & git clone from bitbucket

Trường hợp sử dụng git thì chạy câu lệnh sau

  sudo yum install git
  git --version

Nếu sử dụng bitbucket hãy thực hiện setting theo flow sau

  ssh-keygen
  eval `ssh-agent`
  ssh-add ~/.ssh/id_rsa
  cat ~/.ssh/id_rsa.pub
  ssh -T git@bitbucket.org
  git clone git@bitbucket.org:xxxxxxx/xxxxxxx.git

laravel project create

 cd /var/www/html/xxxx
 sudo yum install php74-php-mbstring
 sudo yum install php74-php-xml
 sudo yum install php74-php-bcmath
 composer create-project --prefer-dist laravel/laravel .
 sudo chmod -R 777 storage
 sudo chmod -R 777 bootstrap/cache

git push

 git add .
 git commit -m "laravel7 installed"
 git remote add origin git@bitbucket.org:xxxxxxx/xxxxxxx.git
 git push origin master
 git config --global user.name "xxxxxxx"
 git config --global user.email "xxxxxxx"

apache document root setting

Nếu muốn thay đổi Document Root thì thực hiện flow sau.

 sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tại file httpd.conf, edit Document root muốn access đến. Ví dụ muốn access đến laravel thì set root là /var/www/html/xxxx/public

 DocumentRoot "/var/www/html/xxxx/public"

Sau đó restart lại

 sudo service httpd restart

mysql8.0 install & start

Install mysql8.0. Repository ở đây.

 sudo yum localinstall https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm -y
 yum install mysql-community-server
 sudo yum install mysql-community-server
 mysql --version
 sudo systemctl start mysqld.service
 sudo systemctl enable mysqld.service

mysql8.0 setting

 sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
 mysql_secure_installation

phpmyadmin install

Nếu cần install phpmyadmin thì chạy câu lệnh như bên dưới.

URL download thì confirm ở đây. Phía trên góc phải của site có link download, mọi người copy cái link đó lại để sử dụng.

 cd /var/www/html
 wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
 unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
 mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpmyadmin #rename cho phù hợp với môi trường của mỗi người
 rm -rf phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
 sudo yum install php74-php-mysqlnd

apache setting for phpmyadmin

 sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf #Alias, vitual host,... thì thay đổi tùy theo môi trường của mỗi người
 sudo service httpd configtest
 sudo service httpd restart

Sau khi đã thực hiện xong các setting ở trên thì đã có thể sử dụng phpmyadmin, tuy nhiên sẽ xuất hiện warning. Thực hiện setting như dưới đây để tắt warning.

 cd /var/www/html/phpmyadmin
 mkdir tmp
 sudo chmod -R 777 tmp
 cp -a config.sample.inc.php config.inc.php
 vi config.inc.php

Tại file config.inc.php :

 $cfg['blowfish_secret'] = 'ở đây setting string ít nhất 32 ký tự';

Sau khi hoàn thành các setting ở trên thì thử access vào phpmyadmin xem thế nào nhé.

laravel setting for mysql connetion

Edit file.env để có thể connect đến mysql từ laravel

/var/www/html/xxxx/.env
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=mysqlusername
DB_PASSWORD=mysqlpassword

Cuối cùng hãy thử access đến laravel để kiểm tra thành quả nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.