+2

Drag and drop nested set pattern for ActiveRecord models with gem awesome_nested_set and jsTree.js

Mở đầu

Mục đích của bài viết này là thực hiện thêm, đổi tên, xóa, di chuyển mô hình lồng nhau của activerecord model và cho phép kéo thả được.

Cài đặt

Đầu tiên cần sử dụng gem awesome_nested_set và jQuery plugin jsTree

Gem awesome_nested_set

 • Thêm vào Gemfile gem "awesome_nested_set"bundle install

Tạo model Category

 • Tạo model Category và thêm các cột như sau

jQuery plugin jsTree

 1. Tải xuống tệp nguồn từ "Tải xuống jsTree".

 2. Sao chép dist/jstree.min.js của tệp giải nén vào vendor/asset/javascripts/.

 3. Sao chép dist/themes/default/* của tập tin giải nén cho nhà cung cấp vendor/asset/stylesheets/. Sau đó xóa style.css và đổi tên style.min.css thành jstree.min.css.

 4. Thêm jstree.min vào application.js.

 1. Thêm jstree.min vào application.scss

Thực hiện

 1. Khởi tạo jsTree

Bắt đầu khởi tạo jsTree trong categories.js

Về phần code rails để có được trang index đã coi như làm

Sẽ có trang như dưới

Tiếp đến tạo thêm 3 nút: Tạo/sửa tên/Xóa

 1. Kết hợp jsTree với Rails API

Sử dụng ajax để gửi các yêu cầu thêm, đổi tên, xóa, di chuyển.

 • Tạo dữ liệu trên server trong file db/seed.rb và chạy command rake db:seed

 • Tạo json của category với jbuilder index.json.jbuilder

 • Sửa lại js để load json data

plugin dnd để kích hoạt kéo thả

Sau khi load được dữ liệu sẽ tiếp tục làm thêm, đổi tên, xóa, di chuyển

 • Phía server
 1. Trong controller permit các params :name, :parent_id, :new_position

 2. Thêm 2 phương thức trong models/category.rb:

  • parent_id=(parent_id) Khi di chuyển đến nút gốc, vì parent_id là "#", Gọi phương thức move_to_root để chuyển sang root, Nếu có nút cha cập nhật parent_id
  • new_position=(new_position) Khi di chuyển đến nút gốc, vì nút cha là nil, đích di chuyển được chỉ định từ mảng child node gốc, Nếu có một nút cha di chuyển nó bằng phương thức move_to_child_with_index
 • Phía client
 1. Nút Create: Khi click sẽ tìm nút đang chọn và tạo node con với tên mặc định New node với parent_id là node đang chọn.

 2. Nút Rename: Khi click sẽ tìm nút đang chọn và gọi hàm edit để cho phép đổi tên, sau khi sửa xong sẽ có event rename_node.jstree lúc đó sẽ gửi tên đã sửa lên server để update.

 3. Nút Delete: Khi click sẽ tìm nút đang chọn và gọi hàm delete_node để xóa nút đang chọn.

 4. Kéo thả: Sau khi thả sẽ bắt event move_node.jstree trong đó có cần thông tin nút kéo id, parent_idnew_position và dùng ajax để gửi lên server.

Kết quả

Hy vọng bài này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề gặp phải.

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.