+3

Dowload video Youtube chỉ với 5 dòng code Python

1. Mở đầu

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng thử tìm cách download video trên Youtube vì nhiều lý do khác nhau.

Hôm nay mình xin được giới thiệu một phương pháp đơn giản để download video Youtube bằng Python hoặc Command Line mà mình đã đọc được.

※ Mặc dù library nêu trong bài viết không vi phạm bản quyền, tuy nhiên chúng ta cũng cần có trách nhiệm với các video download từ Youtube.

2. Install 「youtube_dl」 library

Trước hết, chúng ta cần install library youtube_dl

pip install youtube_dl

3. Dowload video Youtube với Python

Để download 1 video Youtube, chúng ta chỉ cần tạo và chạy 1 file python với nội dung như dưới đây.

Để download được video mong muốn, ta chỉ cần thay URL https://www.youtube.com/watch?v=~ ở dòng thứ 5 bằng URL của video tương ứng.

※ Nếu giữ nguyên đoạn code dưới đây sẽ có thể download được 1 video ngắn của channel VTV24 😄

from __future__ import unicode_literals
import youtube_dl
ydl_opts = {}
with youtube_dl.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
  ydl.download(['https://www.youtube.com/watch?v=dfIho5iC370'])

4. Download video Youtube bằng Command Line

Ngoài ra, sau khi install ta cũng có thể tiến hành download bằng command line. Chỉ với command như dưới đây

youtube-dl [OPTIONS] URL [URL...]

Options

-h, --help              Print this help text and exit
--version              Print program version and exit
-U, --update             Update this program to latest version.
                   Make sure that you have sufficient
                   permissions (run with sudo if needed)
-i, --ignore-errors         Continue on download errors, for
                   example to skip unavailable videos in a
                   playlist
--abort-on-error           Abort downloading of further videos (in
                   the playlist or the command line) if an
                   error occurs
--dump-user-agent          Display the current browser
                   identification
--list-extractors          List all supported extractors
--extractor-descriptions       Output descriptions of all supported
                   extractors
--force-generic-extractor      Force extraction to use the generic
                   extractor
--default-search PREFIX       Use this prefix for unqualified URLs.
                   For example "gvsearch2:" downloads two
                   videos from google videos for youtube-
                   dl "large apple". Use the value "auto"
                   to let youtube-dl guess ("auto_warning"
                   to emit a warning when guessing).
                   "error" just throws an error. The
                   default value "fixup_error" repairs
                   broken URLs, but emits an error if this
                   is not possible instead of searching.
--ignore-config           Do not read configuration files. When
                   given in the global configuration file
                   /etc/youtube-dl.conf: Do not read the
                   user configuration in
                   ~/.config/youtube-dl/config
                   (%APPDATA%/youtube-dl/config.txt on
                   Windows)
--config-location PATH        Location of the configuration file;
                   either the path to the config or its
                   containing directory.
--flat-playlist           Do not extract the videos of a
                   playlist, only list them.
--mark-watched            Mark videos watched (YouTube only)
--no-mark-watched          Do not mark videos watched (YouTube
                   only)
--no-color              Do not emit color codes in output

Network Options

--geo-verification-proxy URL     Use this proxy to verify the IP address
                   for some geo-restricted sites. The
                   default proxy specified by --proxy (or
                   none, if the option is not present) is
                   used for the actual downloading.
--geo-bypass             Bypass geographic restriction via
                   faking X-Forwarded-For HTTP header
--no-geo-bypass           Do not bypass geographic restriction
                   via faking X-Forwarded-For HTTP header
--geo-bypass-country CODE      Force bypass geographic restriction
                   with explicitly provided two-letter ISO
                   3166-2 country code
--geo-bypass-ip-block IP_BLOCK    Force bypass geographic restriction
                   with explicitly provided IP block in
                   CIDR notation

Trường hợp không thể download video

 • Rất có thể phía youtube đã có thay đổi nên bạn không thể download được video
 • Những lúc như vậy cần phải chờ update từ library youtube_dl
 • Sau khi có bản update, có thể sử dụng command sau để cập nhật bản mới nhất.
pip install -U youtube_dl

5. Kết

youtube_dl là một library khá thú vị đối với người mới bắt đầu với ngôn ngữ Python.

Từ việc sử dụng library này có thể tiếp tục với những ý tưởng lập trình khác mới mẻ hơn (tạo một tool tự động thu thập video Youtube chẳng hạn 😄)

Chúc mọi người có thời gian lập trình, cũng như xem video Youtube vui vẻ !

References

【Python】youtubeの動画をコピペ5行でダウンロードする方法(違法性なし)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.