0

Docker’s detached mode cho người mới bắt đầu

docker run --detach IMAGE 

Bạn có thể sử dụng Detached mode bằng các option --detach hoặc -d. Khi lựa chọn option này Docker container sẽ chạy ngầm trong terminal của bạn - sẽ k nhận input truyền vào và trả ra output.

Bài viết này chủ yếu dành cho các bạn mới bắt đầu. Tôi sẽ chỉ cho bạn biết cách chạy containers ở detached mode. Nếu cần thì có thể kết nối lại với terminal của bạn.

Detached mode

Khi khởi động một container, trước tiên bạn phải quyết định xem bạn muốn chạy container ở chế độ ngầm hoặc mặc định. Bạn có thể muốn sử dụng nếu bạn muốn một container chạy nhưng không muốn xem output của nó.

Bạn có thể sử dụng lệnh đầy đủ là --detach hoặc viết tắt -d như sau

docker run -d IMAGE

Nếu bạn chạy các container trong detach mode, thì có thể cần kiểm tra trạng thái của chúng hoặc chạy các lệnh trên chúng. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích làm thế nào để xem chúng trong terminal.

Xem containers

Khi đã chạy các container của bạn trong detach mode , bạn có thể xem chúng đang chạy bằng lệnh CLI docker ps.

Mặc định, nó sẽ hiển thị tất cả các container đang chạy. Ngoài ra có thể tham khảo một số option khác:

  • -a / -all hiển thị tất cả containers
  • --quiet / -q hiển thị danh sách id của containers

Bạn có thể xem log của một container để nắm đươc nhiều thông tin hơn về nó

Xem container logs

Để thực hiện bạn có thể sử dụng lệnh

docker logs [OPTIONS] CONTAINER

Bạn có thể sử dụng tên hoặc ID của container để sử dụng trong câu lệnh trên.

Có 1 option phổ biến được sử dụng trong câu lệnh là:

  • --tail: Mặc định là hiển thị toàn bộ số lượng dòng. Bạn có thể chỉ định một số dòng cụ thể để hiển thị từ cuối nhật ký.
docker logs --tail=1000 64d5f93bc97c
  • --follow, -f theo dõi nhật kí chạy của container
docker logs -f 64d5f93bc97c

Ngoài ra để xem đầy đủ hơn bạn có thể tham khảo tại document

Bên cạnh việc xem log của container theo cách này, bạn cũng có thể chạy lệnh trong container trên terminal của mình

Chạy lệnh trong container đang chạy

Để thực hiện chạy lệnh trong 1 container đang chạy bạn có thể sử dụng lệnh exec

Ví dụ như sau:

docker exec -i -t 64d5f93bc97c /bin/bash

-i (interactive) để giữ cho stdin mở và -t để chỉ định một terminal

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại document

Attach

Lệnh docker attach để kết nối terminal của bạn tới 1 container đang chạy bằng cách truyền ID hoặc name của nó

docker attach [OPTIONS] CONTAINER

Ví dụ

docker run -d --name topdemo ubuntu /usr/bin/top -b

docker attach topdemo

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại document

Một vài thứ khác

Học cách sử dụng detached mode cùng với các cách liên kết terminal và container bạn sẽ biết cách quản lý việc chạy nhiều container và các tác vụ khác trên dòng lệnh.

Trong tài liệu của Docker có cung cấp nhiều ví dụ để phân biệt sự khác nhau giữa detached và attached modes.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bài viết được dịch từ nguồn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.