+5

Distribute Android apps to testers using Fastlane

Như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì vào tháng 3 năm 2020, Frabric sẽ chính thức bị deprecated để tích hợp sang Firebase. Một số tính năng của Fabric bao gồm Crashlytics, Real-time Analytics (phân tích thời gian thực) sẽ đc tích hợp sang Firebase để mang đến cho bạn một nền tảng phát triển ứng dụng tốt hơn
Chính vì vậy việc sử dụng fastlane để đẩy file build lên Fabric cũng sẽ bị diprecated theo. Cho nên trong bài viết này mình sẽ trình bày cách distribute file apk lên Firebase sử dụng Fastlane. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn

I. Before you begin

1. Step1: install and setup fastlane

 • Để install fastlane sẽ có 2 option dành cho bạn
  Option 1 : install fastlane sử dụng RubyGems
  Gem là một thư viện của Ruby. Nó không có gì khác biệt với các thư viện của các ngôn ngữ bình thường khác như PHP, Java hay Python tuy nhiên thư viện trong Ruby được gọi là GEM. Đơn giản chỉ có vậy. Chi tiết hơn xem tại đây nhé
  Run command sau
sudo gem install fastlane -NV

Option 2: Bạn có thể sử dụng HomeBrew

brew cask install fastlane
 • Setup fastlane
  Open terminal và trỏ vào đúng đường dẫn project bạn muốn config fastlane và gõ lệnh sau
fastlane init

Sau khi chaỵ lệnh fastlane sẽ yêu cầu bạn nhập một số thông tin, và sau đó fastlane sẽ tự động config cho bạn dựa trên những thông tin mà bạn đã cung cấp trước đó Bạn có thể thấy thư mục fastlane gồm các file như bên dưới

Fastfile chính là file chứa tất cả những thông tin bạn cần để distribute file apk

2. Install or update FirebaseCLI

Firebase CLI như một thành phần dùng để kết nối giữa project của bạn ở local và firebase Firebase CLI là một tiện ích được sử dụng để quản lí các dự án Firebase và thực hiện các tác vụ như quản lí cơ sở dữ liệu thời gian thực từ dòng lệnh trên các thiết bị đầu cuối . Firebase CLI cũng là phương thức mà Firebase Cloud Function được triển khai và quản lý có 3 cách để install Firebase CLI
cách 1: automatic install script
Bạn chỉ cần chạy một lệnh duy nhất và sau đó hệ thống sẽ tự động tải xuống version CLI phù hợp nhất với hệ điều hành trên máy bạn recomment cách này cho những bạn là new developers, chưa biết sử dụng Node.js
chạy lệnh sau:

curl -sL firebase.tools | bash

cách 2: standanlone binary (nhị phân độc lập)

 • download Firebase CLI binary: Linux
 • set up firebase
chmod +x ./firebase_tools

Thêm đường dẫn Firebase CLI

PATH=$PATH:~/opt/bin

hoặc

PATH=~/opt/bin:$PATH
 • Sign in and test Firebase CLI
  sign in firebase
firebase login

lệnh trên sẽ connect từ thiết bị local của bạn tới firebase và cho phep bạn truy cập vào Firebase project

cách 3: sử dụng npm (Node package manager)

npm install -g firebase-tools

sau đó tiếp tục Sign in and test Firebase CLI giống như cách 2 bên trên mình đã trình bày

3. Distribute file apk using fastlane

để làm được điều này bạn cần thêm một lane “firebase_app_distribution” vào trong Fastfile Sau đây là một ví dụ về việc định cấu hình cho lane đó nhé

platform :android do
   desc "My awesome app"
   lane :distribute do
     build_android_app(...) # build_android_app is a built-in fastlane action.
     firebase_app_distribution(
       app: "1:123456789:android:abcd1234",
       testers: "tester1@company.com, tester2@company.com",
       release_notes: "Lots of amazing new features to test out!",
       firebase_cli_path: "/absolute/path/to/firebase/cli/binary"
     )
   end
 end

trong khối block trên có sử dụng một số params để định cấu hình cho lane, sau đây mình sẽ trình bày về một số params thường dùng

firebase_app_distribution params
app chính là Firebase app ID. bạn có thể tìm thấy nó trong Filebase console


chọn Project setting

firebase_cli_path Đường dẫn tuyệt đối đến thư viện Friebase CLI
apk_path Đường dẫn tuyệt đối đến file apk mà bạn muốn upload
release_notes , release_notes_file Bạn có thể note trực tiếp release_notes: "Text of release notes" hoặc thông qua đường dẫn file release_notes_file: "/path/to/release-notes.txt"
Testers, tester_file Chứa địa chỉ email mà bạn muốn invite để test. bạn có thể chỉ định email cụ thể testers: "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com" hoặc bạn có thể đưa đường dẫn đến file chứa danh sách các email mà bạn muốn invite testers_file: "/path/to/testers.txt"
groups, groups_file Chứa group tester mà bạn muốn invite

Và cuối cùng run dòng lệnh sau để distribute app

fastlane <lane>

Sau khi distribute app bạn có thể theo dõi trạng thái của từng tester mà bạn đã invite trong Filebase console

III. Tài liệu tham khảo

https://medium.com/@ryanisnhp/firebase-app-distribution-and-fastlane-5303c17b4395
https://firebase.google.com/docs/app-distribution/android/distribute-fastlane

Thanks for Reading 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.