0

Định nghĩa kiểu dữ liệu cho props trong ReactJS

Trong lúc code React việc sử dụng lại component của người khác là rất cần thiết. Có thể không ít bạn đã gặp vấn đề là prop này là gì và cần truyền cái gì cho nó thì phù hợp. Vì vậy việc định nghĩa kiểu dữ liệu cho các props đó là rất cần thiết để người khác khi sử dụng component đó có thể hiểu được mà không cần phải lọ mọ vào đọc code phải không nào.

1. PropTypes là gì?

PropTypes hiểu một cách đơn giản là giúp bạn có thể check được các props được truyền vào component có type là gì.

Khi người khác sử dụng component của bạn thì họ sẽ dễ dàng biết được props đó là gì và có bắt buộc phải truyền vào hay không.

Ngoài ra bạn còn có thể đặt giá trị mặc định cho props thông qua defaultProps.

2. Làm thế nào để sử dụng nó?

Muốn dùng nó thì cực kì đơn giản bạn chỉ cần:

npm install --save prop-types

hoặc

yarn add prop-types

Sau đó thì:

import PropTypes from 'prop-types';

class Funny extends React.Component {
 render() {
  return (
   <h1>My name is {this.props.name}</h1>
  );
 }
}

Funny.propTypes = {
 name: PropTypes.string
};

3. PropTypes có những loại gì?

import PropTypes from 'prop-types';

MyComponent.propTypes = {
 // Đây là một số type cơ bản chắc là ai cũng biết nhỉ
 propArray: PropTypes.array,
 propBool: PropTypes.bool,
 propFunc: PropTypes.func, // Đây là một function
 propNumber: PropTypes.number,
 propObject: PropTypes.object,
 propString: PropTypes.string,
 propSymbol: PropTypes.symbol,

 // Bất cứ thứ gì có thể dược rende: numbers, string, element, 
 // hoặc là một array chứa những thứ trên
 propNode: PropTypes.node,

 // Một React element.
 propElement: PropTypes.element,

 // Có thể limit props là một trong những kiểu nào đó 
 // bằng cách coi nó như enum
 propEnum: PropTypes.oneOf(['News', 'Photos']),

 // một object mà có thể là một trong nhiều kiểu
 propUnion: PropTypes.oneOfType([
  PropTypes.string,
  PropTypes.number,
  PropTypes.bool,
 ]),

 // Là một mảng của các số chẳng hạn
 propArrayOf: PropTypes.arrayOf(PropTypes.number),

 // Là một object mà trong đó có value là number
 propObjectOf: PropTypes.objectOf(PropTypes.number),

 // một object theo một format nào đó
 propShape: PropTypes.shape({
  color: PropTypes.string,
  fontSize: PropTypes.number
 }),

 // Hoặc là một mảng và trong mảng đó chứa các object
 propArrayObj: PropTypes.arrayOf(
  PropTypes.shape({
   color: PropTypes.string,
   fontSize: PropTypes.number
  }),
 ),

 // bất cứ kiểu nào
 requiredAny: PropTypes.any,
}

Để bắt buộc phải truyền vào một prop nào đó thì chỉ cần thêm isRequired vào sau type là được:

propNumber: PropTypes.number.isRequired

4. Làm thế nào để truyền giá trị mặc định cho props?

Nó rất đơn giản chỉ cần bạn khai báo thêm defaultProps là được thôi

import PropTypes from 'prop-types';

class Funny extends React.Component {
 render() {
  return (
   <h1>My name is {this.props.name}</h1>
  );
 }
}

Funny.propTypes = {
 name: PropTypes.string
};

Funny.defaultProps = {
 name: 'Sun*'
}

5. Kết luận

Trên đây là một số kiến thức về prop-types mà mình đã tìm hiểu được. Hi vọng nó giúp ích được cho bạn 😄

Link thảm khảo: https://reactjs.org/docs/typechecking-with-proptypes.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.