0

Định nghĩa Client-server testing, web base testing và làm thế nào để kiểm tra các ứng dụng này

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa kiểm thử client-server và kiểm thử web base (dựa trên web) là gì và những điều cần phải làm để kiểm thử các ứng dụng này là gì? Câu trả lời: Các dự án được chia thành hai loại:

 • Ứng dụng 2 tầng
 • Ứng dụng 3 tầng

Kiểm thử CLIENT/SERVER

Loại thử nghiệm này thường được thực hiện cho các ứng dụng 2 tầng (thường được phát triển cho LAN). Ở đây bao gồm: front-end và backend.

Ứng dụng chạy trên front-end sẽ có các form và report cái mà sẽ điều khiển và thao tác dữ liệu. Ví dụ: các ứng dụng được phát triển trong VB, VC ++, Core Java, C, C ++, D2K, PowerBuilder … Backend cho các ứng dụng này sẽ là MS Access, SQL Server, Oracle, Sybase, Mysql, Quadbase

Các kiểm thử được thực hiện trên các loại ứng dụng này sẽ là:

 • Kiểm tra giao diện người dùng.
 • Kiểm tra hỗ trợ thủ công
 • Kiểm tra chức năng
 • Kiểm tra tương thích và kiểm tra cấu hình
 • Kiểm tra giữa các hệ thống

Kiểm thử Web:

Điều này được thực hiện cho các ứng dụng 3 tầng (được phát triển cho Internet / intranet / extranet) Ở đây sẽ có Browser, web server và DB server

Các ứng dụng có thể truy cập bằng browser sẽ được phát triển bằng HTML, DHTML, XML, JavaScript vv (Có thể giám sát thông qua các ứng dụng này)

Các ứng dụng cho web server sẽ được phát triển bằng Java, ASP, JSP, VBScript, JavaScript, Perl, Cold Fusion, PHP ... (Tất cả các thao tác được thực hiện trên web server với sự trợ giúp của các chương trình phát triển này)

DB server bao gồm oracle, sql server, sybase, mysql vv (Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có sẵn trên DB server)

Các kiểm thử được thực hiện trên các ứng dụng này bao gồm:

 • Kiểm tra giao diện người dùng
 • Kiểm tra chức năng
 • Kiểm tra bảo mật
 • Kiểm tra khả năng tương thích với browser
 • Load / stress testing
 • Kiểm tra khả năng tương tác / kiểm tra giữa các hệ thống
 • Kiểm tra lưu trữ và khối lượng dữ liệu

Một số điểm khác để làm rõ sự khác biệt giữa các ứng dụng client server, web và destop:

Ứng dụng cho destop:

 1. Ứng dụng chạy trong bộ nhớ đơn (Front end và Back end ở một nơi)
 2. Chỉ một người dùng

Ưng dụng Client/Server:

 1. Ứng dụng chạy trong hai hoặc nhiều máy
 2. Ứng dụng là một menu điều khiển
 3. Chế độ kết nối (kết nối luôn tồn tại cho đến khi logout)
 4. Số lượng người sử dụng hạn chế
 5. Các sự cố mạng ít hơn khi so sánh với ứng dụng web.

** Ứng dụng web:**

 1. Ứng dụng chạy trong hai hoặc nhiều máy
 2. URL-driven
 3. Chế độ ngắt kết nối (trạng thái ít hơn)
 4. Số lượng người dùng không giới hạn
 5. Nhiều vấn đề như tương thích phần cứng, khả năng tương thích trình duyệt, tính tương thích của phiên bản, vấn đề bảo mật, các vấn đề về hiệu năng vv

Từ sự khác biệt trong cả hai ứng dụng, làm thế nào để truy cập các resources. Trong các ứng dụng client/server một khi kết nối được thực hiện nó sẽ ở trạng thái kết nối, trong khi trong trường hợp kiểm tra HTTP là giao thức không xác định, sau đó đến logic của cookie, cái mà không có trong client server.

Đối với các ứng dụng client/server người dùng thì biết rõ, trong khi đối với ứng dụng web khi người dùng đăng nhập và truy cập nội dung, họ sẽ sử dụng nó theo ý định của mình.

Vì vậy, luôn có những vấn đề về bảo mật và tính tương thích cho ứng dụng web.

Đối với bạn: Bạn đang sử dụng ứng dụng nào? Desktop, client-server hay ứng dụng web? Kinh nghiệm của bạn trong khi thử nghiệm những ứng dụng này là gì?

Link reference: http://www.softwaretestinghelp.com/what-is-client-server-and-web-based-testing-and-how-to-test-these-applications/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.