+6

Design Pattern: Builder Pattern

1. Giới thiệu:

Builder Pattern là một trong những Pattern được đưa ra bởi nhóm GoF. Builder Pattern thuộc nhóm các Pattern tạo dựng (Creational pattern). Nhóm Pattern này giúp chúng ta:

 • Giải quyết các công việc tạo và khởi tạo các đối tượng.
 • Các mẫu sẽ tạo ra một cơ chế đơn giản, thống nhất khi tạo ra các thể hiện của đối tượng.
 • Cho phép đóng gói các chi tiết về các lớp nào được khởi tạo và cách các thể hiện này được tạo ra. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cùng tìm hiểu và áp dụng Builder Pattern vào Swift.

2. Định nghĩa:

Builder Pattern là một mẫu Design Pattern được tạo ra để cung cấp những giải pháp linh hoạt để giải quyết các vấn đề khác nhau xung quanh việc khởi tạo một đối tượng trong Lập trình hướng đối tượng. Mục đích chính của Builder Pattern chính là tách riêng việc khởi tạo một đối tượng ra khỏi biểu diễn của nó.

3. Ưu nhược điểm:

 • Ưu điểm:
  • Cho phép thay đổi biểu diễn nội bộ của một lớp.
  • Đóng gói code để xây dựng và trình bày.
  • Cho phép kiểm soát từng bước của quá trình xây dựng đối tượng.
 • Nhược điểm:
  • Yêu cầu một ConcreteBuilder cho từng loại đối tượng khác nhau.
  • Các thuộc tính của đối tượng không đảm bảo rằng sẽ được khởi tạo.

4. Biểu đồ lớp:

5. Code Demo:

Để cho dễ hiểu, chúng ta sẽ làm demo sử dụng Builder Pattern để khởi tạo một đối tượng Car với 2 thuộc tính là "weel" (số bánh) và "color" (màu sắc).

class Car {
  var weel:Int?
  var color:String?
}

Tạo ra một protocol để khai báo các phương thức đóng vai trò khởi tạo đối tượng.

protocol CarBuilderProtocol {
  func build() -> Car
  func setWeel(weel:Int) -> CarBuilder
  func setColor(color:String) -> CarBuilder
}

Lớp CarBuilder đóng vai trò triển khai các phương thức đã khai báo ở protocol, đây là nơi sẽ set giá trị cho các thuộc tính của đối tượng Car được khởi tạo.

class CarBuilder:CarBuilderProtocol{
  var car:Car

  init() {
    self.car = Car()
  }

  func build() -> Car{
    return car
  }

  func setWeel(weel: Int) -> CarBuilder {
    car.weel = weel
    return self
  }

  func setColor(color: String) -> CarBuilder {
    car.color = color
    return self
  }
}

Lớp CarBuilderDirector

class CarBuilderDirector{
  var builder:CarBuilder

  init(builder: CarBuilder) {
    self.builder = builder
  }

  func construct() -> Car {
    return builder.setWeel(weel: 4).setColor(color: "White").build()
  }
}

Khởi tạo đối tượng thông qua CarBuilderDirector

let builder = CarBuilder()
let carBuilderDirector = CarBuilderDirector(builder: builder)
let car = carBuilderDirector.construct()
print("Car weel: \(car.weel!), Car color: \(car.color!)") //result: "Car weel: 4, Car color: White"

6. Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.