+10

Deploy React App Với Nginx

Trong bài viết này mình xin chia sẻ phương pháp để deploy dự án Reactjs trên server Ubuntu

Ubuntu Server

Đầu tiên, dĩ nhiên rồi, chúng ta cần một Linux server, mình sẽ sử dụng OS phổ biến là Ubuntu 18.04, yêu cầu về cấu hình như sau:

  • Bộ nhớ 25GB trở lên
  • Ram 2GB trở lên
  • CPU: 1core hoặc nhiều hơn 😄

Login vào server

$ ssh username@SERVER_IP

Tiếp đến ta sẽ cài đặt các công cụ cần thiết để chạy được ứng dụng reactjsnodejsnpm (nếu bạn đã phát triển được ứng dụng web với react thì chắc chắn bạn biết chúng là gì rồi).
Cài đặt Nodenpm trên Ubuntu server với curl bằng các lệnh sau: Cài đặt curl

$ sudo apt-get install curl

Cài đặt nodenpm

$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | sudo -E bash -
$ sudo apt-get install nodejs

Kiểm tra kết quả

$ nodejs -V
v13.3.0
$ npm --v
6.13.1

Cài đặt nginx

Webserver mình sẽ sử dụng là nginx, cài đặt nginx trên Ubuntu server như sau:

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
$ sudo apt install nginx

Tiến hành deploy

OK cài đặt môi trường như vậy là đủ tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành công đoạn deploy.
Đầu tiên ta clone project về

$ git clone {project_link} react_app

Cài đặt các package cần thiết cho project

$ cd react_app
$ npm install

Lưu ý nếu project của bạn dùng một công cụ khác để quản lý package như yarn thì bạn cần cài đặt nó trước.
Sau khi cài đặt xong các package hãy thử start ứng dụng để kiểm tra ở môi trường dev:

$ npm start

Mở trình duyệt và kiểm tra ở đường dẫn http://SERVER_IP:PORT.
Nếu mọi thứ ok, dừng terminal lại bằng tổ hợp phím ctrl + c và tới bước tiếp theo.

Thiết lập nginx

Tạo một file config cho ứng dụng của bạn

$ sudo vim /etc/nginx/sites-available/react_app

Sau đó thêm đoạn code thiết lập dưới đây vào file vừa được tạo và lưu lại. (ở bước này giả định bạn đã chạy lệnh build ứng dụng tại thư mục build trong thư mục dự án).

server {
   server_name _;
   root /home/{username}/react_app/build;
   index index.html index.htm;
   location / {
   try_files $uri /index.html =404;
   }
}

Tiếp theo cần enable file config mà bạn vừa tạo:

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/react_app /etc/nginx/sites-enabled

Khởi động lại nginx:

$ sudo systemctl restart nginx

OK đã xong, nếu mọi thứ đều trơn tru thì ứng dụng của bạn đã sẵn sàng rồi nhé, kiểm tra trên đường dẫn: http://your_ip_address


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.