Database đơn vị hành chính Việt Nam trong Laravel

I. Giới thiệu

Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn Database đơn vị hành chính của Việt Nam: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã cho Laravel.

Package này có:

 1. Dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ Tổng Cục Thống Kê.
 2. Cài đặt nhanh gọn.
 3. Model Relationship
 4. Hỗ trợ từ Laravel 5.8 trở lên.

Mã nguồn: Github

II. Cài đặt

Cài đặt package qua composer:

composer require hoangphi/vietnam-maps

Để config package thì có 2 cách dưới đây các bạn có thể chọn.

1. Cách 1:

Nếu bạn không cần tuỳ biến gì có thể config nhanh chóng bằng command:

php artisan vietnam-map:install

2. Cách 2:

Copy file config và migration

php artisan vendor:publish --provider="HoangPhi\VietnamMap\VietnamMapServiceProvider"

Bạn có thể tùy biến Database cho phù hợp với project của mình hoặc có thể bỏ qua bước này và qua phần Import dữ liệu

a. Tùy biến Database

1. Đổi tên bảng

Mở file config/vietnam-maps.php và chỉnh sửa:

'tables' => [
  'provinces' => 'provinces',
  'districts' => 'districts',
  'wards'   => 'wards',
],

2. Đổi tên cột

Mở file config/vietnam-maps.php và chỉnh sửa:

'columns' => [
  'name'    => 'name',
  'gso_id'   => 'gso_id',
  'province_id' => 'province_id',
  'district_id' => 'district_id',
],

Trong đó gso_id là mã địa giới chính thức được ban hành theo quyết định số 124/2004/QĐ-TTg của chính phủ vào ngày 08/7/2004.

Cột này sẽ được dùng để tham chiếu cho những lần cập nhật dữ liệu sau này.

Hai cột province_iddistrict_id là khóa ngoại.

3. Thêm cột

Mở file migration sau và tuỳ chỉnh cho phù hợp với project của bạn:

database/migrations/{datetime}_create_vietnam_maps_table.php

b. Import dữ liệu

Chạy lệnh migrate để thực hiện việc tạo bảng.

php artisan migrate

Import dữ liệu vào database bằng command sau:

php artisan vietnam-map:download

Lưu ý: Để migrate được các bạn cần config cho project đã kết nối thành công với database và có kết nối internet để tải dữ liệu về.

III. Sử dụng với Model

 1. Lấy toàn bộ dữ liệu Tỉnh/Thành Phố, Quận/Huyện, Xã/Phường
  use HoangPhi\VietnamMap\Models\Province;
  use HoangPhi\VietnamMap\Models\District;
  use HoangPhi\VietnamMap\Models\Ward;

  class DevController extends Controller
  {
    ...
    public function dev()
    {
      $provinces = Province::all();
      $districts = District::all();
      $wards = Ward::all();
      ...
    }
  }
 1. Lấy dữ liệu sử dụng Relationship
  use HoangPhi\VietnamMap\Models\Province;

  class DevController extends Controller
  {
    ...
    public function dev()
    {
      $province = Province::first();
      $districts = $province->districts;
      ...
    }
  }
 1. Relationship trong model Province.php
  class Province extends Model
  {
    ...
    public function districts()
    {
      return $this->hasMany(District::class);
    }
  }
 1. Relationship trong model District.php
  class District extends Model
  {
    ...
    public function province()
    {
      return $this->belongsTo(Province::class, config('vietnam-maps.columns.province_id'), 'id');
    }
    
    public function wards()
    {
      return $this->hasMany(Ward::class);
    }
  }
 1. Relationship trong model Ward.php
  class Ward extends Model
  {
    ...
    public function district()
    {
      return $this->belongsTo(District::class, config('vietnam-maps.columns.district_id'), 'id');
    }
  }

IV. Tổng kết

Trên đây là bài chia sẽ của mình về package vietnam-maps.

Trong bài viết này mình có tham khảo bài viết của bác Nguyễn Kim Triển để xây dựng package này.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình!

V. Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved