0

Đa ngôn ngữ với android có API >= 24

Khi mình làm với những cách làm như hướng dẫn trước đây thì đều chỉ hỗ trợ đến API 23 và bị lỗi trên API 24 trở nên -> Chính vì vậy hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn làm đa ngôn ngữ đúng trên tất cả các API

1. Tạo class MyContextWrapper

Đây là class chính để thay đổi default locale của app. Mình sẽ xử lý với 3 phần API >= 24, API < 17 và 23 >= API >= 17

package com.family.multi.language.utils.language;

import android.annotation.TargetApi;
import android.content.Context;
import android.content.ContextWrapper;
import android.content.res.Configuration;
import android.content.res.Resources;
import android.os.Build;
import android.os.LocaleList;

import java.util.Locale;

public class MyContextWrapper extends ContextWrapper {
  public MyContextWrapper(Context base) {
    super(base);
  }

  @TargetApi(Build.VERSION_CODES.N)
  public static ContextWrapper wrap(Context context, Locale newLocale) {
    Resources res = context.getResources();
    Configuration configuration = res.getConfiguration();
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) {
      configuration.setLocale(newLocale);
      LocaleList localeList = new LocaleList(newLocale);
      LocaleList.setDefault(localeList);
      configuration.setLocales(localeList);
      context = context.createConfigurationContext(configuration);
    } else if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) {
      Locale.setDefault(newLocale);
      configuration.setLocale(newLocale);
      context = context.createConfigurationContext(configuration);
    } else {
      Locale.setDefault(newLocale);
      configuration.locale = newLocale;
      res.updateConfiguration(configuration, res.getDisplayMetrics());
    }
    return new ContextWrapper(context);
  }
}

2. Tạo class BaseActivity

Chúng ta chỉ cần extend BaseActivity là được

package com.family.multi.language.activity;

import android.content.Context;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import com.family.multi.language.utils.language.LanguageUtils;
import com.family.multi.language.utils.language.MyContextWrapper;

import java.util.Locale;

public abstract class BaseActivity extends AppCompatActivity {
  // change language of app
  @Override
  protected void attachBaseContext(Context newBase) {
    Locale languageType = LanguageUtils.getLanguageType();
    super.attachBaseContext(MyContextWrapper.wrap(newBase, languageType));
  }
}

3. Tạo class utils LanguageUtils

Dưới đây là 2 function chính : thay đổi config locale và lấy ra locale hiện tại

 public static void changeLanguageType(Locale locale) {
    Resources resources = App.getInstance().getResources();
    DisplayMetrics dm = resources.getDisplayMetrics();
    Configuration config = resources.getConfiguration();
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) {
      config.setLocale(locale);
    } else {
      config.locale = locale;
      resources.updateConfiguration(config, dm);
    }
  }

  public static Locale getLanguageType() {
    Resources resources = App.getInstance().getResources();
    Configuration config = resources.getConfiguration();
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) {
      return config.getLocales().get(0);
    } else {
      return config.locale;
    }
  }

Các bạn có thể xem chi tiết hơn tại link: MultiLanguage


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.