0

Custom View Controller Presentation Transitions

Trong bài viết này mình sẽ hưỡng dẫn các bạn cách custom view controller presentation transition

1. Chuẩn bị

Bạn cần chuẩn bị một project về đề tài các món ăn chẳng hạn, nó đơn giản gồm có: - View controller thứ nhất chứa một title khái quát nội dung của project (trong bài này mình đặt tên là các món ăn ngon), một mô tả về project của bạn và quan trọng nhất là một collection view chứa các item mà mỗi item là một món ăn. Trong bài này mình hard code để có dữ liệu (các bạn có thể download project về tham khảo, chi tiết mình sẽ hướng dẫn bên dưới). - View controller thứ hai là một view controller được present từ view controller thứ nhất để hiển thị các thông tin chi tiết của một item (món ăn). Chú ý: từ view controller thứ hai có thể dismiss để quay lại view controller thứ nhất.

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một project đơn giản đáp ứng được yêu cầu bên trên (dành cho các bạn cảm thấy khó khăn ở bước đầu tiên này). Tuy nhiên các bạn có thể tự mình làm khi cảm thấy tự tin viểt code.

Một điều chú ý: trong bài viết này mình chỉ nhằm mục đích hướng dẫn các bạn cách để custom view controller presentation transition nên giao diện mình không chú trọng mong các bạn thông cảm.

** Bước 1: các bạn tạo một empty project**

Bước 2: Các bạn mở file storyboard ra để thực hiện kéo thả giao diện

 • Trong bước này bạn thực hiện kéo hai view controllercontroller. Mình có đặt tên tương ứng: PresentationTransitionViewControllerDetailPresentationTransitionViewController
 • Đồng thời bạn tạo hai class tương ứng với hai tên ở trên

Bước 3: Tạo dữ liệu

class Food: NSObject {
    var name: String
    var imageName: String
    var foodDescription: String

    override init() {
      self.name = String()
      self.imageName = String()
      self.foodDescription = String()
    }

    init(name: String, imageName: String, foodDescription: String) {
      self.name = name
      self.imageName = imageName
      self.foodDescription = foodDescription
    }
}

Bạn hãy tạo một model tên Food để lưu trữ một số thông tin như tên món ăn, ảnh, mô tả món ăn. Trong đó bạn overwrite hàm init() và tự tạo một hàm khởi tạo với các tham số truyền vào như bên trên

class PresentationTransitionModel: NSObject {

  	static let shareInstance = PresentationTransitionModel()

    func generateModel() -> [Food] {
      return [
        Food(
          name: "Cơm cháy chả cá lạ miệng mà ngon",
          imageName: "basil.jpg",
          foodDescription: "1 bát con xôi trắng (hoặc bạn có thể thay bằng 200g cơm cháy khô). Cá thác lác: 300. Thì là, ớt, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt."
        ),
        Food(
          name: "Cơm cháy chả cá lạ miệng mà ngon",
          imageName: "saffron.jpg",
          foodDescription: "1 bát con xôi trắng (hoặc bạn có thể thay bằng 200g cơm cháy khô). Cá thác lác: 300. Thì là, ớt, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt."
        ),
        Food(
          name: "Cơm cháy chả cá lạ miệng mà ngon",
          imageName: "rosemary.jpg",
          foodDescription: "1 bát con xôi trắng (hoặc bạn có thể thay bằng 200g cơm cháy khô). Cá thác lác: 300. Thì là, ớt, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt."
        ),
        Food(
          name: "Cơm cháy chả cá lạ miệng mà ngon",
          imageName: "marjorana.jpg",
          foodDescription: "1 bát con xôi trắng (hoặc bạn có thể thay bằng 200g cơm cháy khô). Cá thác lác: 300. Thì là, ớt, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt."
        ),
        Food(
          name: "Cơm cháy chả cá lạ miệng mà ngon",
          imageName: "anise.jpg",
          foodDescription: "1 bát con xôi trắng (hoặc bạn có thể thay bằng 200g cơm cháy khô). Cá thác lác: 300. Thì là, ớt, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt."
        ),
        Food(
          name: "Cơm cháy chả cá lạ miệng mà ngon",
          imageName: "saffron.jpg",
          foodDescription: "1 bát con xôi trắng (hoặc bạn có thể thay bằng 200g cơm cháy khô). Cá thác lác: 300. Thì là, ớt, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt."
        )
      ]
    }
}

Bạn hãy tạo ra một instance để tạo dữ liệu (trong bài mình có tạo 6 đối tượng Food)

Bước 4: Quay trở lại với hai view controller chính

 • Với view controller thứ nhất: PresentationTransitionViewController. Chúng ta sử dụng các delegate UICollectionViewDelegate, UICollectionViewDataSource, UICollectionViewDelegateFlowLayout
	private func registerFoodCell() {
    self.collectionView.registerNib(
      UINib(
        nibName: FoodCell.foodCellName(),
        bundle: NSBundle.mainBundle()
      ),
      forCellWithReuseIdentifier: FoodCell.foodCellIdentifier()
    )
  }

  // Mark: UICollectionViewDelegate, UICollectionViewDataSource
  func collectionView(collectionView: UICollectionView, numberOfItemsInSection section: Int) -> Int {
    return self.dataSource.count
  }

  func collectionView(collectionView: UICollectionView, layout collectionViewLayout: UICollectionViewLayout, sizeForItemAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> CGSize {
    let width: CGFloat = collectionView.frame.size.width / CGFloat(numberItemPerRow)
    let height: CGFloat = collectionView.frame.size.height
    return CGSize(width: width, height: height)
  }

  func collectionView(collectionView: UICollectionView, cellForItemAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> UICollectionViewCell {
    let foodCell = collectionView.dequeueReusableCellWithReuseIdentifier(
      FoodCell.foodCellIdentifier(),
      forIndexPath: indexPath
    ) as! FoodCell

    foodCell.updateInformation(self.dataSource[indexPath.row])

    return foodCell
  }

Trong đoạn mã trên chúng ta tiến hành register cell cho collection view và implement datasource & delegate

 • Với view controller thứ hai DetailPresentationTransitionViewController tạm thời chúng ta chưa sử dụng

Bước 5: Tạo Food cell

Chúng ta tạo ra file FoodCell.swift và có sử dụng file xib

class FoodCell: UICollectionViewCell {

  @IBOutlet weak var name: UILabel!
  @IBOutlet weak var imageView: UIImageView!
  @IBOutlet weak var foodDescription: UILabel!

  class func foodCellName() -> String {
    return "FoodCell"
  }

  class func foodCellIdentifier() -> String {
    return "FoodCellIdentifier"
  }

  override func awakeFromNib() {
    super.awakeFromNib()
    self.makeUp()
  }

  private func makeUp() {
    self.imageView.layer.masksToBounds = true
    self.imageView.layer.opaque = false
    self.imageView.layer.cornerRadius = 4.0
  }

  func updateInformation(foodModel: Food) {
    self.name.text = foodModel.name
    if let image = UIImage(named: foodModel.imageName) {
      self.imageView.image = image
    }
    self.foodDescription.text = foodModel.foodDescription
  }
}

Một số mã đơn giản có phần quen thuộc với mọi người nên mình không giải thích ở đây nữa.

Kết quả sau khi tạo project đơn giản bên trên (hình ảnh bên dưới)

image005-440x320.png Simulator Screen Shot Oct 27, 2015, 14.01.03.png

2. Cách custom view controller presentation transition

Mỗi khi bạn thực hiện một present view controller thì UIKit sẽ hỏi delegate có sử dụng custom transition hay không. Đây chính là điều quan trọng, nói tới đây các bạn hình dung mình đang ở đâu? Câu trả lời là mình đang đứng giữa giai đoạn trước và sau khi present view controller. Để có thể custom transition thì đây chính là lúc mã mà bạn custom sẽ được thực hiện. Nói ngắn gọn là đã đến lúc custom transition rồi.

Để hiểu rõ bản chất bạn có thể tham khảo hình vẽ sau

image009-480x224.png

Có một vài bước sẽ được thực hiện trước khi UIKit thực hiện custom transition

image011-480x211.png

Đầu tiên UIKit sẽ yêu cầu animation controller hoạt động trong suốt thời gian chuyển tiếp (vài giây: chính là duration mà bạn emplement). Trong animate transition bạn có thể truy cập cả current view controller trên màn hình của bạn và cả view controller khi present (chính là hai view controller mà chúng ta đề cập tới bên trên). Khi đó bạn có thể fade, scale, rotate một cái view đã có sẵn hoặc một view mới mà bạn muốn.

Bây giờ bạn đã hiểu một chút về cách custom transition. Chúng ta bắt tay vào việc thực hiện custom ngay thôi.

Implementing Transition Delegates

class Animator: NSObject, UIViewControllerAnimatedTransitioning {

  // UIViewControllerAnimatedTransitioning

  let duration  = 1.0
  var presenting = true // true khi present và false khi dismiss view controller
  var originFrame = CGRect.zero

  // implement to custom duration
  func transitionDuration(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning?) -> NSTimeInterval {
    return duration
  }

  // emplement to custom trasition
  func animateTransition(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning) {
    // get current container view
    let containerView = transitionContext.containerView()!

    /*
      purpose: transition from "start view" to "destination view"
    */
    // get destination view
    var toView: UIView = UIView()
    if #available(iOS 8.0, *) {
      toView = transitionContext.viewForKey(UITransitionContextToViewKey)!
    } else {
      // Fallback on earlier versions
    }

    // get start view
    var herbView: UIView = UIView()
    if #available(iOS 8.0, *) {
      herbView = presenting ? toView : transitionContext.viewForKey(UITransitionContextFromViewKey)!
    } else {
      // Fallback on earlier versions
    }

    // frame when start present view controller
    let initialFrame = presenting ? originFrame : herbView.frame
    // frame when finish present view controller
    let finalFrame = presenting ? herbView.frame : originFrame

    // compute scale ratio with x and y demension
    let xScaleFactor = presenting ? initialFrame.width / finalFrame.width : finalFrame.width / initialFrame.width
    let yScaleFactor = presenting ? initialFrame.height / finalFrame.height : finalFrame.height / initialFrame.height

    let scaleTransform = CGAffineTransformMakeScale(xScaleFactor, yScaleFactor)

    if presenting {
      herbView.transform = scaleTransform
      herbView.center = CGPoint(
        x: CGRectGetMidX(initialFrame),
        y: CGRectGetMidY(initialFrame))
      herbView.clipsToBounds = true
    }

    containerView.addSubview(toView)
    containerView.bringSubviewToFront(herbView)

    // add animate with duration when set transfrom and center view
    UIView.animateWithDuration(duration, delay:0.0,
      usingSpringWithDamping: 0.4,
      initialSpringVelocity: 0.0,
      options: [],
      animations: {
        herbView.transform = self.presenting ?
          CGAffineTransformIdentity : scaleTransform

        herbView.center = CGPoint(x: CGRectGetMidX(finalFrame),
          y: CGRectGetMidY(finalFrame))

      }, completion:{_ in
        transitionContext.completeTransition(true)
    })

    // create corner radius and add animation for herb view when presnting and dismissing
    let round = CABasicAnimation(keyPath: "cornerRadius")
    round.fromValue = presenting ? 4.0/xScaleFactor : 0.0
    round.toValue = presenting ? 0.0 : 4.0/xScaleFactor
    round.duration = duration / 2
    herbView.layer.addAnimation(round, forKey: nil)
    herbView.layer.cornerRadius = presenting ? 0.0 : 4.0/xScaleFactor

  }

}
 • Khi bạn implement UIViewControllerAnimatedTransitioning thì bạn buộc phải thực hiện thêm method sau
func transitionDuration(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning?) -> NSTimeInterval {
    return duration
  }
  func animateTransition(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning) {

  }
 • Tiếp theo chúng ta bắt action select item trong collection view
func collectionView(collectionView: UICollectionView, didSelectItemAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) {
    //present details view controller
    let detailViewController = storyboard!.instantiateViewControllerWithIdentifier("DetailPresentationTransitionViewController") as! DetailPresentationTransitionViewController
    detailViewController.foodModel = self.dataSource[indexPath.row]
    let currentCell: FoodCell = collectionView.cellForItemAtIndexPath(indexPath) as! FoodCell
    selectedImageView = currentCell.imageView
    detailViewController.transitioningDelegate = self
    presentViewController(detailViewController, animated: true, completion: nil)
  }

Chú ý: code detailViewController.transitioningDelegate = self để có thể implement custom transition

 • Bạn dismiss detail view controller
override func viewWillAppear(animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    self.updateDetailViewController()
    self.backgroundView.addGestureRecognizer(
      UITapGestureRecognizer(
        target: self,
        action: Selector("actionClose:")
      )
    )
  }

  func actionClose(tap: UITapGestureRecognizer) {
    presentingViewController?.dismissViewControllerAnimated(true, completion: nil)
  }

Đoạn mã trên được viết trong detail view controller. Mục đích để bắt action khi người dùng muốn ẩn màn hình detail. Và ẩn màn hình detail khi action đó được thực hiện

 • Vậy với hai action đó là present và dismiss view controller trên đã được bắt. Làm sao để đoạn mã custom transition của chúng ta có thể hoạt động được. Chúng ta cần implement UIViewControllerTransitioningDelegate
extension PresentationTransitionViewController: UIViewControllerTransitioningDelegate {

    func animationControllerForPresentedController(presented: UIViewController, presentingController presenting: UIViewController, sourceController source: UIViewController) -> UIViewControllerAnimatedTransitioning? {

      transition.originFrame = selectedImageView!.superview!.convertRect(selectedImageView!.frame, toView: nil)
      transition.presenting = true

      return transition
    }

    func animationControllerForDismissedController(dismissed: UIViewController) -> UIViewControllerAnimatedTransitioning? {

      transition.presenting = false

      return transition
    }
}

Cuối cùng run và thưởng thức thành quả chúng ta tạo ra ngay thôi. Bên dưới là một số hình ảnh kết quả mình làm được.

Simulator Screen Shot Oct 27, 2015, 14.44.20.png Simulator Screen Shot Oct 27, 2015, 14.44.20.png

Link download project https://github.com/dungodac/CustomViewControllerPresentationTransitions


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.