Viblo Learning
0

Custom NavigationController animation

Khởi tạo interactive:

Trong NavigationController, khai báo interactionControlleredgeSwipeGestureRecognizer

private var interactionController: UIPercentDrivenInteractiveTransition?
private var edgeSwipeGestureRecognizer: UIScreenEdgePanGestureRecognizer?

Config các Gesture trong viewDidLoad()

edgeSwipeGestureRecognizer = UIScreenEdgePanGestureRecognizer(target: self, action: #selector(handleSwipe(_:)))
edgeSwipeGestureRecognizer!.edges = .left
view.addGestureRecognizer(edgeSwipeGestureRecognizer!)

Tạo hàm để hanle các gesture event

@objc func handleSwipe(_ gestureRecognizer: UIScreenEdgePanGestureRecognizer) {
  // 1
  let percent = gestureRecognizer.translation(in: gestureRecognizer.view!).x / gestureRecognizer.view!.bounds.size.width

  if gestureRecognizer.state == .began {
    // 2
    interactionController = UIPercentDrivenInteractiveTransition()
    popViewController(animated: true)
  } else if gestureRecognizer.state == .changed {
    // 3
    interactionController?.update(percent)
  } else if gestureRecognizer.state == .ended {
    // 4
    if percent > 0.2 && gestureRecognizer.state != .cancelled {
      interactionController?.finish()
    } else {
      interactionController?.cancel()
    }
    interactionController = nil
  }
}

// 1: Đầu tiên, tính toán khoảng cách mà người dùng đã vuốt. // 2: Nếu cử chỉ mới bắt đầu, tạo interactionController, sau đó bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách gọi popViewController(animated:). // 3: Bất cứ khi nào tiến trình thay đổi, gọi interactionController?.update(percent). // 4: Khi tác hoàn tất, yêu cầu interactionController kết thúc quá trình chuyển đổi hoặc hủy nó, với các phương thức finish()cancel() tương ứng. Cuối cùng, set interactionController trở lại nil.

Sử dụng interactionController trong delegate

func navigationController(_ navigationController: UINavigationController, interactionControllerFor animationController: UIViewControllerAnimatedTransitioning) -> UIViewControllerInteractiveTransitioning? {
  return interactionController
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.