+1

Cùng tạo ứng dụng android HelloWorld

Cài đặt

Cần cài đặt những phần mềm sau:

– Java SDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

– Eclipse IDE: http://www.eclipse.org/downloads/

– Android SDK for Existing IDE: http://dl.google.com/android/installer_r22.0.5-windows.exe

Tạo ứng dụng đầu tiên

  1. Tạo ứng dụng Android trong Eclipse:

– Trong Eclipse, chọn File – New – Android Application Project

Trong màn hình New Android Application, nhập thông tin giống như bên dưới

Application Name: tên của ứng dụng

Project Name: tên của project

Package Name: tên của package

Minimum Required SDK: phiên bản API nhỏ nhất mà ứng dụng yêu cầu để chạy, nó sẽ chặn người dùng sử dụng phiên bản nhỏ hơn

Target SDK: phiên bản API mà ứng dụng được thiết kế để chạy. Ứng dụng sẽ chạy ứng với API từ Minimum Required SDK đến Target SDK

Compile With: phiên bản API dùng để biên dịch ứng dụng

Theme: chọn theme dùng với ứng dụng

Xong, chọn nút Next để qua màn hình kế tiếp

Trong màn hình này

Nút chọn Create custom launcher icon: cho phép thay đổi icon của ứng dụng

Nút chọn Create activity: tạo một activity cho ứng dụng

Nút chọn Mark thi project as a library: tạo project này thành thư viện, không phải là ứng dụng

Nút chọn Create Project in a Workspace: lưu project trong workspace của Eclipse

Xong, chọn nút Next để qua màn hình kế tiếp

Trong màn hình này, chúng ta sẽ chọn icon cho ứng dụng. Chúng ta có thể chọn icon từ một hình có sẳn (dạng .png), từ Clipart hoặc từ bộ font chữ.

Xong, chọn nút Next để qua màn hình kế tiếp

Trong màn hình này, nút chọn Create Activity cho phép tạo ra một Activity sẳn cho ứng dụng, chúng ta có thể lựa chọn:

– Blank Activity: Activity trống, chưa có gì hết

– Fullscreen Activity: Activity khi chạy lên sẽ chiếm toàn màn hình

– Master/Detail Flow: Activity dạn form Master/Detail

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn Blank Activity

Xong, chọn nút Next để qua màn hình kế tiếp

Trong màn hình này:

– Activity Name: tên của Activity sẽ được tao ra khi hoàn thành Wizard

– Layout Name: tên của tập tin xml quản lý giao diện tương ứng với Activity

– Navigation Type: chọn None – loại navigation sẽ dùng trong ứng dụng

Xong, chọn nút Finish để hoàn thành Wizard, chúng ta sẽ quay trở lại môi trường Eclipse

Trong màn hình này

– Graphical Layout (1): chúng ta có thể thiết kế giao diện của ứng dụng Android bằng cách kéo thả, chọn các control tương ứng ở cửa sổ bên trái

– activity_main.xml (2): chúng ta sẽ tạo giao diện của ứng dụng bằng cách mô tả trực tiếp trong tập tin xml.

Trong màn hình activity_main.xml

– thẻ <TextView> có chức năng hiển thị 1 label

– thẻ con android:text mô tả chuỗi sẽ hiển thị

– chuỗi “@string/hello_world” mô tả chuỗi sẽ hiển thị được khai báo trong strings.xml

Thay đổi chuỗi “Hello world!” thành “Ứng dụng Android đầu tiên của tôi”. Xong lưu lại tập tin này (phím tắt Ctrl + S để lưu)

Đến đây, chúng ta đã hoàn thành việc tạo ứng dụng Android đầu tay. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử ứng dụng HelloWorld.

Trong cửa sổ Workspace, click chuột phải vào tên của project “HelloWorld”

Trong context menu, chọn Run As – Android Application Sau khi mở khóa xong, ứng dụng HelloWorld sẽ chạy và hiển thị kết quả


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.