0

Create Test Strategy Document

What is Test Strategy?

 • Chiến lược kiểm thử là một kế hoạch để xác định các phương pháp kiểm thử và nó trả lời cho những câu hỏi như những gì bạn muốn để có được thực hiện và làm thế nào bạn sẽ thực hiện nó.

 • Đây là tài liệu quan trọng nhất đối với bất kỳ đội QA trong kiểm thử phần mềm và việc viết tài liệu kiểm thử này là một kỹ năng mà mỗi tester cần phát triển.

 • Các hoạt động của test plan giúp đội kiểm thử xác định khả năng bao phủ và phạm vi kiểm thử. Nó cũng hỗ trợ quản lý kiểm thử để có được hình ảnh rõ ràng của dự án tại bất kỳ trường hợp nào. Khả năng thiếu bất kỳ hoạt động kiểm thử nào là rất thấp khi có một chiến lược kiểm thử thích hợp. Kế hoạch chiến lược test phải được giao tiếp với toàn đội để các đội sẽ được thống nhất về phương pháp và trách nhiệm.

Phân biệt Test Plan Vs Test Strategy

Có một sự nhầm lẫn rất lớn về tài liệu Test plan và Test chiến lược. Các tổ chức khác nhau sẽ có các quy trình độc đáo khác nhau và các tiêu chuẩn để quản lý các tài liệu này. Một số tổ chức bao gồm các sự kiện chiến lược kiểm thử trong test plan bản thân trong khi một số tổ chức bao gồm các chiến lược như là một mục nhỏ trong kế hoạch kiểm thử.

Test Plan Test Strategy
- Trong kế hoạch kiểm thử, kiểm thử tập trung và phạm vi của dự án được xác định.
- Nó đề cập đến test độ bao phủ, lập kế hoạch, các tính năng được kiểm thử, tính năng không được kiểm thử, đánh giá và quản lý resource.
- Chiến lược kiểm thử là một hướng dẫn được theo sau để đạt được các mục tiêu kiểm thử và thực hiện các loại bài kiểm thử nêu trong kế hoạch kiểm thử.
- Nó đề với mục tiêu kiểm thử, kiểm thử môi trường, phương pháp kiểm thử, công cụ tự động hóa và chiến lược, kế hoạch dự phòng, và phân tích rủi ro.

Để làm cho nó rõ ràng hơn nếu kế hoạch kiểm thử là một số điểm đến thì chiến lược kiểm thử là một bản đồ để đến đích

How to prepare a good test strategy document

Mỗi tổ chức có ưu tiên hàng đầu của họ và thiết lập các quy tắc cho việc thiết kế phần mềm, do đó, không sao chép bất kỳ tổ chức một cách mù quáng. Luôn luôn đảm bảo rằng tài liệu của họ tương thích và tăng giá trị cho phát triển phần mềm của bạn trước khi làm theo format của họ.

Test Strategy in STLC:

alt

Step 1: Scope Nó định nghĩa các thông số như:

 • Ai sẽ xem xét các tài liệu?
 • Ai sẽ phê duyệt tài liệu này?
 • Hoạt động kiểm thử được tiến hành với các mốc thời gian như nào?

Step 2: Test Approach Nó định nghĩa:

 • Quá trình kiểm thử
 • Mức độ kiểm thử
 • Vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm
 • Các loại kiểm thử (Load,Securtity, Performace testing etc.)
 • Phương pháp kiểm thử và công cụ tự động nếu áp dụng
 • Thêm các defects, re-testing,phân loại defects, kiểm thử hồi quy và kiểm thử sign off

Step 3: Test Environment

 • Xác định số lượng yêu cầu và thiết lập cần thiết cho mỗi môi trường
 • Xác định sao lưu dữ liệu thử nghiệm và khôi phục chiến lược

Step 4: Testing Tools

 • Tự động hóa và quản lý kiểm thử công cụ cần thiết để thực hiện kiểm thử
 • Chỉ ra số lượng mã nguồn mở cũng như các công cụ thương mại cần thiết và xác định có bao nhiêu người dùng được hỗ trợ trên nó và lập kế hoạch cho phù hợp

Step 5: Release Control

 • Kế hoạch quản lý phát hành với lịch sử phiên bản thích hợp sẽ đảm bảo thực hiện kiểm thử cho tất cả các thay đổi trong phiên bản đó

Step 6: Risk Analysis

 • Liệt kê tất cả những rủi ro mà bạn có thể ước Đưa ra một kế hoạch rõ ràng để giảm thiểu những rủi ro cũng là một kế hoạch dự phòng

Step 7: Review and Approvals

 • Tất cả các hoạt động này được xem xét và ký tắt bởi đội ngũ kinh doanh, quản lý dự án, đội ngũ phát triển, vv
 • Tóm tắt các thay đổi đánh giá cần được theo dõi tại các đầu của tài liệu cùng với ngày phê duyệt, tên và bình luận

Tổng kết:

Phần mềm phát hành đi qua tài liệu Chiến lược kiểm thử theo thời gian để bản đồ tiến độ kiểm thử đúng hướng. Khi gần ngày phát hành nhiều các hoạt động sẽ được bỏ qua, đó là mong muốn thảo luận với các thành viên cho dù cắt giảm bất kỳ hoạt động cụ thể sẽ giúp cho phát hành mà không có bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.