+2

Convert đối tượng sang dạng json

Chào các bạn! Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi một đối tượng sang định dạng json sử dụng thư viện Gson.

/* Yêu cầu: Chuyển một đối tượng sang dạng json.

Đầu vào: Là một đối thượng sinh viên gồm:

  • Mã sinh viên: B112103726
  • Tên sv: Nguyễn Đăng Khiêm
  • Địa chỉ: Hà Nội
  • Sở thích: Thảo luận chính trị
  • Kỹ năng: java, spring, javascript

Đầu ra: Thông tin của sinh viên đó phải được lưu dạng json.

Hướng giải quyết: Dùng thư viện Gson. Parse đối tượng đó sang json và in ra kết quả.

*/

Thực hiện:

Tải /add thư viện Gson version 2.6.2 :

Nếu các bạn dùng maven thì add dependency vào file pom.xml như sau:

<dependency>
	<groupId>com.google.code.gson</groupId>
	<artifactId>gson</artifactId>
	<version>2.6.2</version>
</dependency>

Còn các bạn dùng theo cách add thủ công thông thường thì các bạn tại thư viện

<a href='http://central.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.6.2/gson-2.6.2.jar'> tại đây</a>.

Cấu trúc:

Screen Shot 2016-04-18 at 11.20.42 PM.png

Code: (Mình đã giải thích rõ trong code rồi)

Student.java

package com.framgia.parsejson.model;

import java.util.List;

public class Student {
	private String id;
	private String fullname;
	private String address;
	private String hobby;
	private List<String> skills;

	public Student() {
		super();
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

    /**
	 * @return the id
	 */
	public String getId() {
		return id;
	}
	/**
	 * @param id the id to set
	 */
	public void setId(String id) {
		this.id = id;
	}
	/**
	 * @return the fullname
	 */
	public String getFullname() {
		return fullname;
	}
	/**
	 * @param fullname the fullname to set
	 */
	public void setFullname(String fullname) {
		this.fullname = fullname;
	}
	/**
	 * @return the address
	 */
	public String getAddress() {
		return address;
	}
	/**
	 * @param address the address to set
	 */
	public void setAddress(String address) {
		this.address = address;
	}
	/**
	 * @return the hobby
	 */
	public String getHobby() {
		return hobby;
	}
	/**
	 * @param hobby the hobby to set
	 */
	public void setHobby(String hobby) {
		this.hobby = hobby;
	}
	/**
	 * @return the skills
	 */
	public List<String> getSkills() {
		return skills;
	}
	/**
	 * @param skills the skills to set
	 */
	public void setSkills(List<String> skills) {
		this.skills = skills;
	}
}

ParseObjectToJson.java

/**
 * @author khiemnd5
 *Email:khiemnd5@gmail.com
 *
 * Apr 18, 2016
 */
package com.framgia.parsejson.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import com.framgia.parsejson.model.Student;
import com.google.gson.Gson;

public class ParseObjectToJson {
	public ParseObjectToJson(){
		Student student = new Student();// Khởi tạo đối tượng Student và set giá trị cho đối tượng Student
		student.setId("B112103726");
		student.setFullname("Nguyễn Đăng Khiêm");
		student.setAddress("Hà Nội");
		student.setHobby("Thảo luận chính trị");

		List<String> skills = new ArrayList<String>();
		skills.add("java");
		skills.add("spring");
		skills.add("javascript");

		student.setSkills(skills);

		Gson json = new Gson();// chúng ta dùng thư viện Gson để chuyển đối tượng sang json
		String information = json.toJson(student);//return sang một string, có định dạng json.

		System.out.println(information);// in ra màn hình
	}

	public static void main(String[] args) {
		ParseObjectToJson parser = new ParseObjectToJson();// gọi đối tượng ParseObjectToJson, khi đó hàm khởi tạo sẽ tự chạy.
	}
}

Kết quả:

Screen Shot 2016-04-19 at 12.56.00 AM.png

Thank you for reading 😃


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.