+1

Combine: Giới thiệu về combine framework

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Combine framework. Combine là một framework mới được Apple giới thiệu ở WWDC 2019. Một framework cung cấp khai báo Swift API cho việc xử lý dữ liệu theo thời gian. Bài viết do mình tự tìm hiểu và viết theo cách hiểu. Nếu có gì sai sót mong được sự nhận xét từ mọi người. Thanks for reading.

Publisher

Tại trái tim của Combine là Publisher protocol. Protocol này định nghĩa các các yêu câu cho type để có thể truyền một chuỗi các value theo thời gian đến một hoặc nhiều subcribers. Hay 1 publisher sẽ publish hoặc phát ra sự kiện kèm theo value.

Nếu bạn đã từng dev trên nên tảng Apple trước kia, bạn có thể nghĩa Publisher giống với NotificationCenter. Sự thật thì bây giờ NotificationCenter có một method có tên publisher(for:object:) nó cung cấp một type Publisher có thể phát ra notification.

Bây giờ hãy thử xem publisher hoạt động ra sao:

// 1
let myNotification = Notification.Name("MyNotification") 
// 2
let publisher = NotificationCenter.default
                                        .publisher(for: myNotification, object: nil)
let center = NotificationCenter.default
// 3
let observer = center.addObserver(forName: myNotification, object: nil, queue: nil) { notification in
    print("Notification recived!")
}
// 4
center.post(name: myNotification, object: nil)
// 5
center.removeObserver(observer)

Trong đoạn code này:

 1. Tạo một notification name
 2. Truy cập NotificationCenter với default center sao đó gọi method publisher(for:object:) và gán return value cho một local constant Bạn có thể thấy publisher(for:object:) sẽ trả về một Publisher nó phát ra một sự kiện khi default notification center phát ra notification.

Vậy, điểm gì khác của publisher khi mà NotificationCenter đã có khả năng phát ra notification mà không cần đến publisher. Bạn có thể nghĩ type của method như là một cầu nối từ cũ sang mới - một cách để kết hợp với các API hiện có của NotificationCenter.

Một publisher phát ra 2 loại event:

 • Value - cũng gọi là element
 • Một completion event

Một Publisher có thể phát ra 0 hoặc nhiều value nhưng chỉ có 1 completion event với giá trị hoàn thành bình thường hoặc lỗi. Một publisher phát ra completion event thì nó sẽ hoàn thành và không phát ra bất kỳ event nào nữa.

 1. Tạo observer để lắng nghe notification với tên bạn đạ tạo trước đó.
 2. Gửi một notification với tên đó.
 3. Gỡ observer khỏi Notification Center.

Chạy dưới background bạn sẽ thấy:

Notification received!

Subscriber

Subscriber là một protocol define một type để có thể nhận làm input từ publisher. Hãy thử đoạn code sau:

let myNotification = Notification.Name("MyNotification")
let publisher = NotificationCenter.default.publisher(for: myNotification, object: nil)
let center = NotificationCenter.default

Nếu bạn post một notification ngay bây giờ thì publisher sẽ không thể phát nó. => Điều quan trọng cần ghi nhớ: Publisher chỉ có thể phát ra khi nó có ít nhất một subscriber

Subscribing với sink( _:_: )

Tiếp tục với ví dụ trước, thêm đoạn code bên dưới đây vào.

let subscription = publisher
   .sink { _ in
     print("Notification received from a publisher!")
 }

Với đoạn code này bạn tạo một subscription bằng cách gọi sink ở publiser. Option-click vào sink bạn sẽ thấy rằng đơn giản là sink cung cấp một cách để đính kèm một subscriber với closures để xử lý output từ publisher. Ở trong ví dụ này bạn bạn bỏ qua closure này thay vào đó bạn chỉ in ra message chỉ ra rằng bạn đã nhận được notification.

Sink sẽ tiếp tục nhận value từ publisher gửi tới. Toán tử sink cung cấp 2 closure: 1 cái để nhận và xử lý completion event và 1 cái để xử lý value nhận được.

Hãy thêm một ví dụ nữa:

// 1
 let just = Just("Hello world!")

 // 2
 _ = just
   .sink(
     receiveCompletion: {
       print("Received completion", $0)
     },
     receiveValue: {
       print("Received value", $0)
     })

Ở trên bạn đã:

 1. Tạo một publisher sữ dụng Just cho phép bạn tạo một publisher với kiểu primitive value.
 2. Tạo một subscription cho publisher và in message mỗi khi nhận được event.

Chạy dưới background bạn sẽ thấy:

Received value Hello world!
Received completion finished

Option-click vào Just bạn sẽ thấy nó là một Publisher phát ra output cho mỗi subscriber một lần sau đó kết thúc. Thử thêm 1 subscriber nữa bên dưới ví dụ xem:

_ = just
   .sink(
   receiveCompletion: {
       print("Received completion (another)", $0)
   },
   receiveValue: {
     print("Received value (another)", $0)
   })

Chạy thử và thấy:

Received value (another) Hello world!
Received completion (another) finished

Subscribing with assign( to: on: )

Ngoài sink ta có thêm assign(to:on:) cho phép bạn gán value nhận được vào một KOV-compliant property của object. Hảy thử xem cách hoạt động:

class SomeObject {
  var value: String = "" {
    didSet {
      print(value)
    }
  }
}
// 2
let object = SomeObject()
// 3
let publisher = ["Hello", "world!"].publisher
// 4
_ = publisher.assign(to: \.value, on: object)
 1. Define một class với một property có didSet property observer sẽ in ra new value
 2. Tạo một instance của class
 3. Tạo một publisher từ một mảng của chuỗi
 4. Subscribe tới publisher. Gán mỗi value nhận được vào value property của object.

Khi chạy ta sẽ được:

Hello
world!

Cancellable

Khi một subscriber đã hoàn thành và không cần nhận value từ publisher nữa, là lúc huỷ bỏ subscription để giải phóng bộ nhớ và dừng các hoạt động tương ứng như việc gọi network.

Subscription return một instance của AnyCancellable giống như một "cancellation token" - giúp cho có thể huỷ bỏ subscription khi bạn đã hoàn thành nó.

AnyCancellable thì tuân theo Cancellable protocol - cái mà yêu cầu method cancel() sẽ chính xác theo mục đích.

Hoàn thành ví dụ về Subscriber bên trên bằng cách thêm đoạn code sau:

// 1
center.post(name: myNotification, object: nil)
// 2
subscription.cancel()
 1. Giống với ví dụ bên trên: gửi một notification
 2. Huỷ bỏ subscription bằng cách gọi cancel() bởi vì Subscription protocol kế thừa từ Cancellable.

Chạy dưới background sẽ thấy:

Notification received from a publisher!

Nếu bạn không gọi cancel() thì nó sẽ tiếp tục cho đến khi publisher complete, hoặc cho đến khi normal memory managament deinitialized subscription. Đến lúc đó thì subscription mới được huỷ bỏ.

Lưu ý: nếu bạn không lưu trữ một subscription trong các dự án, subscription đó sẽ hủy ngay khi luồng chương trình thoát khỏi phạm vi mà nó được tạo!

Hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Theo như UML diagram thì ta thấy:

 1. Subscriber subscribe tới publisher
 2. Publisher tạo subscription và đưa nó cho subscriber
 3. Subscriber yêu cầu value
 4. Publisher gửi value
 5. Publisher gửi một complete

Hãy xem Publisher protocol và một trong những extension quan trọng nhất của nó:

public protocol Publisher {
   // 1
   associatedtype Output
   // 2
   associatedtype Failure : Error
   // 4
   func receive<S>(subscriber: S)
     where S: Subscriber,
     Self.Failure == S.Failure,
     Self.Output == S.Input
}
extension Publisher {
   // 3
   public func subscribe<S>(_ subscriber: S)
     where S : Subscriber,
     Self.Failure == S.Failure,
     Self.Output == S.Input
}
 1. Type của value mà Publisher có thể cung cấp
 2. Type của error mà Publisher có thể cung cấp hoặc Never nếu đảm bảo publisher không xảy ra error
 3. Một subscriber gọi subscribe(_:) trên publisher để đính kèm nó
 4. Thực hiện subscribe(_:) sẽ gọi recive(subscriber:) để kèm subscriber với publisher tạo ra một subscrition

associated types là publisher interface rằng 1 subscriber phải phù hợp để tạo subscription. Bây giờ hãy xem Subscriber protocol:

public protocol Subscriber: CustomCombineIdentifierConvertible {
   // 1
   associatedtype Input
   // 2
   associatedtype Failure: Error
   // 3
   func receive(subscription: Subscription)
   // 4
   func receive(_ input: Self.Input) -> Subscribers.Demand
   // 5
   func receive(completion: Subscribers.Completion<Self.Failure>)
}
 1. Type của value mà subscriber có thể nhận
 2. Type của error mà subscriber có thể nhận hoặc Never nếu đảm bảo subscriber nhận error
 3. Publisher gọi receive(subscription:) trên subscriber để cho nó một subscription
 4. Publisher gọi receive(_:) trên subscriber để gửi một value mới rằng nó mới publish.
 5. Publisher gọi recieve(complete:) trên subscriber để nói rằng nó đã hoàn thành cung cấp value, hoặc ở trường hợp bình thường hoặc ở trường hợp error.

Sự kết nối giữa publisher và subscriber là subscription. Tiếp theo là Subscription protocol:

public protocol Subscription: Cancellable,
CustomCombineIdentifierConvertible {
   func request(_ demand: Subscribers.Demand)
}

Subscriber gọi request(_:) để chỉ ra rằng nó sẽ nhận nhiều giá trị, cho tới 1 giá trị max hoặc không giới hạn. Note: Khái niệm về subscriber sẽ nhận bao nhiêu value được gọi là backpressure management. Không có nó, hoặc một số cách xử lý khác, một subscriber có thể bị ngập trong nhiều value từ publisher hơn mức có thể xử lý và điều này có thể dẫn đến các vấn đề.

Trong Subscriber nói rằng receive(_:) sẽ return một Demand. Mặc dù số lượng giá trị max mà subscriber sẽ nhận, được chỉ định khi bắt đầu gọi subscription.request(_:) trong receive(_:), nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh giá trị max này mỗi khi nhận được value mới.

Note: Điều chỉnh max trong Subscriber.receive(_:) là có thể. Giá trị max mới sẽ được thêm vào giá trị max hiện tại. Gí trị max mới phải là dương nếu không sẽ trả ra fatalError. Nó nghĩa là bạn chỉ có thể tăng max chứ không thể giảm max.

Tạo một custom subscriber

Bây giờ là thời gian cho việc thực hành những gì bạn mới học.

// 1
 let publisher = (1...6).publisher

 // 2
 final class IntSubscriber: Subscriber {
   // 3
   typealias Input = Int
   typealias Failure = Never
   // 4
   func receive(subscription: Subscription) {
     subscription.request(.max(3))
   }

   // 5
   func receive(_ input: Int) -> Subscribers.Demand {
     print("Received value", input)
     return .none
   }

   // 6
   func receive(completion: Subscribers.Completion<Never>) {
     print("Received completion", completion)
   }
 }

Những gì bạn làm phía trên là:

 1. Tạo một publisher của integers
 2. Định nghĩa một custom subscriber ở đây là IntSubscriber
 3. Thực hiện các type alias cụ thể để biết subscriber có thể nhận integer là đầu vào và Never nhận error.
 4. Thực hiện require method, bắt đầu với receive(subscription:) - cái mà được gọi bởi publisher. Và trong method này gọi .request(_:) trên một subscription cụ thể để subscriber biết rằng có thể nhận 3 value trên subscription này.
 5. In ra value mỗi khi nhận được và return .none ý nói rằng subscriber k điều chỉnh Demand (.none bằng với .max(0))
 6. In ra completion event

Để publisher có thể publish thì nó cần một subscriber. Thêm đoạn code sau vào bên dưới ví dụ trên:

let subscriber = IntSubscriber()
publisher.subscribe(subscriber)

Ở đây bạn tạo một subscriber tuân thủ theo Output và Failure type của publisher. Sau đó bạn nói với publisher rằng bạn subscribe nó.

Chạy dưới background bạn sẽ thấy:

Received value 1
Received value 2
Received value 3

Bạn không nhận được completion event. Bởi vì publisher có số lượng value hữu hạn. Cụ thể là .max(3).

Trong custome subscriber receive(_:) thử đổi .none thành .unlimited giống thế này:

func receive(_ input: Int) -> Subscribers.Demand {
   print("Received value", input)
   return .unlimited
}

Chạy dưới background. Bạn sẽ thấy tất cả giá trị đã được nhận và có completion event:

Received value 1
Received value 2
Received value 3
Received value 4
Received value 5
Received value 6
Received completion finished

Thử đổi .unlimited thành .max(1) thì bạn cũng nhận được kết quả giống với .unlimited bởi vì mỗi lần bạn nhận được event bạn sẽ tăng giá trị max lên 1.

Đổi .max(1) thành .none như cũ và thay:

let publisher = (1...6).publisher

thành:

let publisher = ["A", "B", "C", "D", "E", "F"].publisher

Chạy dưới background bạn sẽ nhận được error rằng subscribe method yêu cầu String nhưng nhận được IntSubscriber.Input. Bạn gặp phải lỗi này vì OutputFailure type của publisher phải đúng với InputFailure của một subscriber để có thể tạo ra một subscription.

Thay đổi lại như ban đầu để đoạn ví dụ có thể chạy được.

Future

Giống như bạn có thể dùng Just để tạo publisher phát ra chỉ một value và sau đó là complete. Một Future có thể được sử dụng để tạo ra một asynchronously cung cấp chỉ một value và sau đó complete:

func futureIncrement(
   integer: Int,
   afterDelay delay: TimeInterval) -> Future<Int, Never> {
 }

Ở đây bạn tạo một hàm return kiểu IntNever nghĩa là nó sẽ phát ra integer và không bao giờ có error.

Bạn cũng thêm một Subscriptions set trong đó bạn sẽ lưu trữ các subscription trong Future. Đối với các long-running asynchronous việc không lưu các subscription sẽ dẫn đến việc subscription sẽ bị huỷ bỏ ngay khi ra khỏi scope hiện tại.

Tiếp theo hãy thêm đoạn code để định nghĩa một Future:

Future<Int, Never> { promise in
   DispatchQueue.global().asyncAfter(deadline: .now() + delay) {
     promise(.success(integer + 1))
   }
}

Đoạn code trên định nghĩa một Future. Điều này giúp bạn có thể sử dụng value bằng cách gọi hàm để tăng integer sau delay.

Future là một publisher rằng cuối cùng nó sẽ cung cấp 1 value và kết thúc, hoặc nó sẽ fail. Nó thực hiện điều này bằng cách gọi một closure khi có sẵn một giá trị hoặc lỗi và việc closure đó được gọi là một Promise. Command-click vào FutureJump to Definition bạn sẽ thấy:

final public class Future<Output, Failure> : Publisher
   where Failure: Error {
     public typealias Promise = (Result<Output, Failure>) -> Void
     ...
  }

Promise là một type alias để cho một closure có thể nhận một Result bao gồm một value được publish bởi Future hoặc một error.

Tiếp theo hãy thêm đoạn code sau để định nghĩa futureIncrement:

// 1
let future = futureIncrement(integer: 1, afterDelay: 3)
// 2
future
   .sink(receiveCompletion: { print($0) },
     receiveValue: { print($0) })
   .store(in: &subscriptions)
 1. Tạo một future bằng cách sữ dụng hàm bạn đã tạo ra từ trước, chỉ định tăng integer truyền vào sau mỗi 3 giây.
 2. Subscribe và in value nhận được và completion event. Và lưu kết quả subscription vào một subscriptions set.

Chạy dưới background:

2
finished

Thêm một subscription thứ 2 vào Future:

future
 .sink(receiveCompletion: { print("Second", $0) },
   receiveValue: { print("Second", $0) })
 .store(in: &subscriptions)

Trước khi chạy dưới background hãy thêm câu lệnh sau ngay trước DispatchQueue block trong hàm futureIncrement:

print("Original")

Chạy dưới background. Sau một độ trễ được chỉ định, subscription thứ 2 cũng nhận một value tương tự. Future không thực hiện lại Promise thay vào đó nó share hoặc lặp lại output.

Original
2
finished
Second 2
Second finished

Ngoài ra, Original được in ngay trước khi subscription xảy ra. Điều này xảy ra bởi vì một Future thực thi ngay khi nó được tạo ra. Nó không yêu cầu một subscriber như các publisher thông thường.

Trong một vài ví dụ gần đây, bạn đã làm việc với các pbulisher có số lượng value hữu hạn để publish, và nó được publish liên tục và đồng bộ.

Ví dụ về Notification Center mà bạn đã bắt đầu là một ví dụ về Publisher có thể tiếp tục publish các value vô thời hạn và không đồng bộ, được cung cấp:

 1. Người gửi thông báo cơ bản phát ra thông báo.
 2. Subscribers thông báo được chỉ định

Hãy nhận xét toàn bộ ví dụ Future, Future sẽ được gọi mỗi khi bạn chạy - nếu không, đầu ra bị trì hoãn của nó sẽ được in sau (ví dụ cuối cùng).

Subject

Bạn đã học được làm sao để làm việc với publisher và subscriber, và biết cách tạo một custom subscriber. Bây giờ bạn sẽ học cách tạo một custom publisher. Đầu tiên là subject.

Subject như một cầu nối trung gian cho phép các non-Combine gửi các giá trị đến Combine subscribers. Thêm ví dụ sau:

// 1
 enum MyError: Error {
   case test
 }

 // 2
 final class StringSubscriber: Subscriber {
   typealias Input = String
   typealias Failure = MyError

   func receive(subscription: Subscription) {
     subscription.request(.max(2))
   }

   func receive(_ input: String) -> Subscribers.Demand {
     print("Received value", input)
     // 3
     return input == "World" ? .max(1) : .none
   }

   func receive(completion: Subscribers.Completion<MyError>) {
     print("Received completion", completion)
   }
 }
 // 4
 let subscriber = StringSubscriber()
 1. Định nghĩa một custom error type
 2. Định nghĩa một custom subscriber rằng nó sẽ nhận StringMyError.
 3. Điều chỉnh demand trên value nhận được
 4. Tạo một instance của custom subscriber.

Return .max(1) trong receive(_:) khi input là World thì kết quả của max sẽ là 3.

Thêm đoạn code sau:

// 5
let subject = PassthroughSubject<String, MyError>()
// 6
subject.subscribe(subscriber)
// 7
let subscription = subject
   .sink(
     receiveCompletion: { completion in
       print("Received completion (sink)", completion)
     },
     receiveValue: { value in
       print("Received value (sink)", value)
     }
   )
 1. Tạo một instance của PassthroughSubject gồm String và error mà bạn tự định nghĩa.
 2. Subscriber subscribe vào subject.
 3. Tạo một subscription khác bằng sink.

Passthrough subject cho phép bạn publish new value vào demand. Nó sẽ truyền value và completion event. Giống với bất kỳ publisher bạn phải định nghĩa type của value và error có thể phát ra trước. Subscriber phải phù hợp với type để có thể subscribe tới passthrough subject.

Bây giờ bạn có thể tạo một passthrough subject có thể gửi value. Hãy thử gửi 1 vài value:

subject.send("Hello")
subject.send("World")

Chạy dưới background ta thấy:

Received value Hello
Received value (sink) Hello
Received value World
Received value (sink) World

Mỗi subscriber nhận được value giống với những gì nó publish.

Thêm đoạn code sau:

// 8
subscription.cancel()
// 9
subject.send("Still there?")
 1. Huỷ bỏ subscription thứ 2.
 2. Gửi 1 value khác

Chạy dưới background đúng như mong đợi, chỉ có một subscriber nhận được value. Vì trước đó bạn đã cancel subscription thứ 2.

Received value Hello
Received value (sink) Hello
Received value World
Received value (sink) World
Received value Still there?

Thêm tiếp đoạn code sau:

subject.send(completion: .finished)
subject.send("How about another one?")

Chạy dưới background thì subscription thứ 2 không nhận được "How about another one?". Bởi vì subject trước đã gửi một completion event. Subscriber thứ 2 đã nhận được nhưng subscriber thứ nhất thì chưa bởi vì nó k còn subscribe nữa:

Received value Hello
Received value (sink) Hello
Received value World
Received value (sink) World
Received value Still there?
Received completion finished

Thêm dòng sau ngay bên trước dòng gửi completion event.

subject.send(completion: .failure(MyError.test))

Chạy background thấy:

Received value Hello
Received value (sink) Hello
Received value World
Received value (sink) World
Received value Still there?
Received completion failure(...MyError.test)

Error nhận được bởi subscriber đầu tiên nhưng completion event thì được gửi sau. Chứng minh rằng publisher chỉ gửi 1 completion event bình thường hoặc error.

Truyền value với PassthroughSubject là một cách để kết nối imperative code với Combine.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.