+2

Chúng ta có cần file jsconfig.json khi sử dụng Laravel Mix không?

Bình thường một dự án Laravel sẽ đi kèm Laravel Mix. Laravel Mix giúp chúng ta compile các file JS, CSS. Chúng ta định nghĩa việc compile file JS, CSS nào trong file webpack.mix.js ở thư mục gốc. Trong file này chúng ta cũng có thể định nghĩa alias, ví dụ như:

const mix = require('laravel-mix');
const path = require('path');

mix.webpackConfig({
  resolve: {
    alias: {
      '~': path.join(__dirname, './frontend/js')
    }
  }
});

Đặt alias giúp cho việc chỉ định đường dẫn import được dễ hơn, không phải lên xuống nhiều cấp thư mục. Giả sử dự án của bạn có cấu trúc các file như sau:

frontend
  js
    Components
      Input.vue
    Pages
      Dashboard
        Index.vue

Import file Input.vue vào file Index.vue với đường dẫn tương đối như sau:

import Input from '../../Components/Input.vue';

Chúng ta có thể viết lại với alias ~ như sau:

import Input from '~/Components/Input.vue';

Cách viết sau rõ ràng, dễ bảo trì hơn. Nó cũng tương tự cách chúng ta import các class trong Java hay PHP.

Chúng ta có cần file jsconfig.json nữa không?

File jsconfig.json là một file cấu hình được VSCode sử dụng để hỗ trợ các dự án JavaScript. Chúng ta vẫn cần file jsconfig.json để hỗ trợ auto-complete khi bạn gõ các đường dẫn.

Cấu hình đường dẫn (paths) trong file jsconfig.json như sau:

{
  "compilerOptions": {
    "baseUrl": "./",
    "paths": {
      "~/*": ["frontend/js/*"]
    }
  },
  "include": ["frontend/js/**/*"],
  "exclude": ["node_modules"]
}

Khi bạn gõ import Input from '~, bạn sẽ thấy cấu trúc thư mục và các file trong từng thư mục.

Tham khảo:

Why you need a jsconfig.js when using VSCode | Laravel News

jsconfig.json Reference


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.