[Chia sẻ] Một số tương tác với Google API: Get useremail, disconnect Google account to an application

Chào các bạn, gần đây mình đang làm dự án tương tác với Google Calendar, mình đã chia sẽ ở phần trước.

Hôm nay mình sẽ chia sẽ hai vấn đề mình gặp phải trong quá trình làm việc với Google Calendar, đó là disconnect khỏi Google account và lấy email address.

Ở bài trước mình đã sử dụng thư viện Singet để tương tác với Google API, tuy nhiên đọc qua cái doccument thì có vẻ như không có hàm nào hỗ trợ để xử lý 2 chức năng mình đã nếu ở trên.

Vì thế mình quyết định sử dụng call trực tiếp từ Google API.

Get user email

Để lấy được thông tin của user đã xác thực, trong đó có email address, bạn phải request scope cho phép lấy email của user.

Ở lần trước khi tương tác với Google Calendar mình đã request scope Google::Apis::CalendarV3::AUTH_CALENDAR, scope này không cho phép bạn lấy thông tin user.

Google API có riêng 1 scope để bạn lấy email address đó là userinfo.email.

Danh sách scope các bạn có thể xem tại đây.

Khai báo thông tin client

 def client_options
  {
   client_id: ENV["google_client_id"],
   client_secret: ENV["google_client_secret"],
   authorization_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
   token_credential_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/token",
   scope: "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email",
   redirect_uri: callback_url
  }
 end

Viết action redirect để chuyển đến trang đăng nhập yêu cầu xác thực Google

 def redirect
  client = Signet::OAuth2::Client.new client_options
  redirect_to client.authorization_uri.to_s
 end

Tiếp theo là action callback sau khi xác thực thành công

 def callback
  client = Signet::OAuth2::Client.new client_options
  client.code = params[:code]
  response = client.fetch_access_token!
  binding.pry
 end

Bỏ binding.pry ở đây để tiếp tục.

=> response
{"access_token"=>"xxxx",
 "expires_in"=>3600,
 "id_token"=> "aaaaa",
 "refresh_token"=>"yyyyyy",
 "token_type"=>"Bearer"}

Như bạn thấy sau khi xác thực thành công, Google sẽ trả về cho bạn cái token trên. Việc của bạn sẽ là lấy cái access_token để yêu cầu lấy thông tin user

=> uri = URI "https://www.googleapis.com/userinfo/v2/me?alt=json&access_token=#{response["access_token"]}"
=> result = Net::HTTP.get uri
=> JSON.parse result

Kết quả:
{"id"=>"12345678999999",
 "email"=>"[email protected]",
 "verified_email"=>true,
 "name"=>"",
 "given_name"=>"",
 "family_name"=>"",
 "picture"=>"https://lh5.googleusercontent.com/-cKvRvbDYOts/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/1GTtAnXZH2g/photo.jpg",
 "hd"=>"framgia.com"}

Giờ thì bạn có thể lấy thông tin và sử dụng ở đâu bạn muốn 😄

Disconnect Google account

Ứng dụng của bạn cho phép user disconnect tài khoản Google. Nếu suy nghĩ một cách đơn giản, bạn chỉ cần remove những cái token user đã xác thực với Google gửi cho ứng dụng của bạn là xong.

Tuy nhiên, có một vấn đề, sau đó user lại muốn connect vào lại thì sao. Lại lấy token lưu lại thôi mà.

Không đơn giản như bạn nghĩ. Với cái luồng ở trên, bạn chỉ có thể sử dụng khi người dùng sử dụng trình duyệt ẩn danh. Bởi vì, Google chỉ gửi cho bạn refresh_token ở 1 lần xác thực đầu tiên. User disconnect, bạn xóa nó đi, user đăng nhập vào lại (thực ra là không cần đăng nhập vì trình duyệt đã lưu session rồi), sau khi access_token hết hạn, bạn sẽ không thể refresh token => lỗi.

Vậy cách giải quyết ở đây là, khi user muốn disconnect Google account ra khỏi ứng dụng của bạn, thì bạn cũng request Google thu hồi luôn quyền truy cập vào ứng dụng.

Việc này khá đơn giản, chỉ cần request tới oauth2.revoke endpoint, Google sẽ xử lý giùm bạn

uri = URI "https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke"
params = {token: user_access_token}
uri.query = URI.encode_www_form params
Net::HTTP.get uri

Trên đây là một số kiến thức mình tìm hiểu được trong quá trình tìm hiểu tương tác với Google Calendar.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!