+3

Chat Realtime the Rails Way

I. Giới Thiệu

Actioncable là một bước tiến đáng kể cho nền tảng Rails, nó cung cấp cơ chế để bạn đưa Rails app hoặc một phần nào của app có thể thực thi được tính năng realtime thông qua công nghệ WebSocket với phần hỗ trợ ở client là code Javascript và phần server là Ruby. Vì được tích hợp vào Rails nên bạn hoàn toàn có thể xử lý các truy vấn đến CSDL một cách dễ dàng thông qua ActiveRecord hoặc ORM khác.

Giao diện mình tham khảo nhé.Ví dụ về ứng dụng mình sắp hướng dẩn .

II. Từ A đến Z cho người mới bắt đầu học Ruby on Rails

1. Khởi động

Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết các bước từ A đến Z một ví dụ demo đơn giản . Đầu tiên bạn New một App với rails có tên là framgia chẳng hạn.

rails new framgia -d mysql 

Ở đây mình dùng mysql các bạn vào /config/database.yml của dự án và cấu hình kết nối database lại nhé. Tạo database cho dự án đi nào.

rake db:create db:migrate 

Nếu chạy lệnh không thấy báo lỗi gì là bạn đã tạo DB thành công, còn các cảnh bảo warning thì không cần để ý lắm nếu nó không quá quan trọng. Những lỗi có thể xảy ra ở đây là bạn chưa cài MySQL, lỗi quyền truy cập MySQL…

Để chắc chắn thì các bạn có thể kiểm tra xem database đã được tạo chưa bằng cách gõ lệnh:

mysql -u"username" -p"password"

Ví dụ:

mysql -uroot -p12345678

Sau đó gõ tiếp “show databases;” để xem danh sách các DB đã được tạo. Ok. mình nói vấn đề này hơi nhiều. Qua bước tiếp theo nào Chúng ta tạo controller có tên là rooms với hàm routes là show .

rails g controller rooms show 

Tiếp tục tạo modle massage nhé .

rails g modle massage content:text 

Tạm thời như thế cái đã . Thay đổi cấu trúc Database nào.

rake db:migrate 

Tiếp theo bạn vào change file routes chút .

root to: "rooms#show"

Vào controller show all message ra xem.Mấy bước này là các bước cơ bản cho những bạn mới học Rails nhe.

#rooms_controller.erb
 def show
  @messages = Message.all
 end
// views/show.html.erb
<h1>ActionCable Chat</h1>
<div id="messages">
  <%= render @messages %>
</div>
// view/messages/_mesages.html.erb
<div class="message">
 <p><%= message.content %></p>
</div>

2. Thêm kênh giao tiếp.

Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm là tạo một kênh mà chúng ta có thể sử dụng để giao tiếp qua WebSockets giữa máy khách và máy chủ.

rails g channel room speak 

Tiếp theo, chúng ta cần phải kích hoạt Action Cable bằng cách config các file sau. Ở file cable.js thêm

(function() {
 this.App || (this.App = {});

 App.cable = ActionCable.createConsumer();

}).call(this);

và file routes.rb

mount ActionCable.server => '/cable'

Trong file dưới ta thay đổi một vài chổ như sau.

// app/assets/javascripts/channels/room.coffee
 received: (data) ->
  // Called when there's incoming data on the websocket for this channel
  $('#messages').append "<p>#{data}</p>"
 speak: (message) ->
  @perform 'speak', message: message

Ở room_channel.rb

 def subscribed
  stream_from "room_channel"
 end

 def speak(data)
  ActionCable.server.broadcast "room_channel", data["message"]
 end

Chúng ta "rails s" test thử nhé.. Dử liệu lúc này vẩn chưa được lưu vào DB các bạn nhé. Thực hiện xong và reload lại trang xem nhe.

3. Kết nối.

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lưu dử liệu vào database nhé Tiến hành thay đổi 1 số chổ nào Trong room_channel.rb .

 def speak(data)
  Message.create content: data["message"]
 end

Model Message.rb.

class Message < ApplicationRecord
 after_create_commit { BroadcastMessageJob.perform_later self }
end

Tạo một công việc mới.

rails g job BroadcastMessage

Trong broadcast_message_job.rb

 def perform(message)
  ActionCable.server.broadcast "room_channel", render_message["message"]
 end

 private
 def render_message(message)
  ApplicationController.renderer.render message
 end
#app/jobs/broadcast_message_job.rb
 received: (data) ->
  # Called when there's incoming data on the websocket for this channel
  $('#messages').append data
 speak: (message) ->
  @perform 'speak', message: message

Kết quả như thế này nhé

4. Liên kết và ràng buộc logic cùng gem Devise

Bây giờ bạn sử dụng gem Devise nhe. Bạn thêm dòng này vào Gemfile của dự án.

gem 'devise'

Devise là một gem rất linh hoạt được sử trong quá trình xác thực người dùng.Nó hỗ trợ hầu hết tất cả mọi việc bạn cần trong việc quản lí và xác thực người dùng trong hệ thống của bạn.Nó cho phép bạn có thể tạo nhiều Model trong cùng một lúc;Nó dược xây dựng dựa trên các module nên bạn có thể chỉ sử dụng những gì bạn thực sự cần.

Chạy bundle install và thực hiện tiếp lệnh sau.

rails generate devise:install

Sau khi add gem devise vào bước tiếp theo cần generate model sử dụng dem devise cho hệ thống.Ví dụ bạn muốn quản lí người dùng trong bảng User gõ lệnh sau.Ở đây mình củng đang cần dùng Modle User.

rail g devise User

Bây giờ chúng ta tiến hành tạo ràng buôc cho chúng nhé.

rails g migration AddUserToMessages user:references:index
rake db:migrate

Thêm vào Model Message.rb

belongs_to :user

và room_controller.rb

before_action :authenticate_user!

Vào layout/application.html.erb thêm vào như sau.

  <title><%= content_for?(:title) ? yield(:title) : 'ActionCable Chat' %></title>
  <%= csrf_meta_tags %>
  <%= action_cable_meta_tag %>

  <%= stylesheet_link_tag  'application', media: 'all', 'data-turbolinks-track' => 'reload' %>
  <%= javascript_include_tag 'application', 'data-turbolinks-track' => 'reload' %>
  <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,900" rel="stylesheet" type="text/css"/>

_message.html.erb

<div class="message">
 <a href="" class="message_profile-pic"></a>
 <a href="" class="message_username"><%= message.user.email %></a>
 <span class="message_timestamp">
  <%= message.created_at %>
 </span>
 <span class="message_star"></span>
 <span class="message_content">
  <%= message.content %>
 </span>
</div>

Thay đổi một chút ở room.coffee

#app/assets/javascripts/channels/room.coffee
 received: (data) ->
  # Called when there's incoming data on the websocket for this channel
  $messages = $('#messages')
  $messages.append data
  $messages.scrollTop $messages.prop('scrollHeight')
 speak: (message) ->
  @perform 'speak', message: message
#app/assets/javascripts/rooms.coffee
$ ->
 $messages = $('#messages')
 $messages.scrollTop $messages.prop('scrollHeight')
 $('#message_input').focus()

$(document).on 'keypress', '#message_input', (e) ->
 if e.keyCode == 13 and e.target.value
  App.room.speak(e.target.value)
  e.target.value = ''
  e.preventDefault()
#app/views/rooms/show.html.erb
<%= link_to("Logout", destroy_user_session_path, :method => :delete) %>

Tạo mới file config/initializers/warden_hooks.rb với nội dung

Warden::Manager.after_set_user do |user, auth, opts|
 scope = opts[:scope]
 auth.cookies.signed["#{scope}.id"] = user.id
 auth.cookies.signed["#{scope}.expires_at"] = 30.minutes.from_now
end

Warden::Manager.before_logout do |user, auth, opts|
 scope = opts[:scope]
 auth.cookies.signed["#{scope}.id"] = nil
 auth.cookies.signed["#{scope}.expires_at"] = nil
end

Edit app/channels/application_cable/connection.rb một chút nhé

  identified_by :current_user

  def connect
   self.current_user = find_verified_user
   logger.add_tags 'ActionCable', current_user.email
  end

  protected
  def find_verified_user
   if (current_user = User.find_by_id cookies.signed['user.id'])
    current_user
   else
    reject_unauthorized_connection
   end
  end

Cuối cùng

#app/channels/room_channel.rb
 def speak(data)
  # ActionCable.server.broadcast "room_channel", data["message"]
  Message.create content: data["message"], user: current_user
 end

Xem thành quả của bạn đi nào.

III. Kết luận.

IV. Tài liệu tham khảo.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.