+3

Cấu hình cài đặt DNS Google cho máy chủ Ubuntu

Khi nào bạn cần cài đặt, khi máy chủ mình không phân giải được tên miền internet

Bước 1: Cài đặt bộ phân giải, nếu nó chưa được cài đặt

sudo apt update

Screenshot 2023-03-02 at 12.25.16.png

sudo apt install resolvconf

Screenshot 2023-03-02 at 12.25.48.png

Bước 2: Kiểm tra xem dịch vụ resolvconf có được khởi động và bật không

sudo systemctl status resolvconf.service

Screenshot 2023-03-02 at 12.26.17.png

Bước 3: Nếu dịch vụ chưa được bật, bạn có thể bắt đầu và bật bằng các lệnh sau:

sudo systemctl start resolvconf.service

Screenshot 2023-03-02 at 12.27.09.png

sudo systemctl enable resolvconf.service

Screenshot 2023-03-02 at 12.27.45.png

Bước 4: Bây giờ chỉnh sửa tệp cấu hình resolv.conf.d/head và thêm địa chỉ DNS của google vào đó 8.8.8.8 và 8.8.4.4

sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head

Screenshot 2023-03-02 at 12.28.36.png

Bước 5: Bây giờ khởi động lại cấu hình resolvconf

sudo resolvconf --enable-updates 

Screenshot 2023-03-02 at 12.30.25.png

Bước 6: chạy lại bản cập nhật

sudo resolvconf -u

Screenshot 2023-03-02 at 12.31.01.png

Bước 7: Bây giờ nếu bạn kiểm tra nội dung của file resolv.conf bằng lệnh sau

cat /etc/resolv.conf

Screenshot 2023-03-02 at 12.31.46.png

Bước 8: Kiểm tra lại cấu hình, nếu đúng thì khởi đông lại DNS bằng lệnh

sudo systemctl restart resolvconf.service
sudo systemctl restart systemd-resolved.service

Như vậy bạn đã cài đặt được DNS google cho máy chủ ubuntu của bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc mọi người một làm ngày làm việc tràn đây năng lượng. ♥️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.