+2

CÀI ĐẶT ZABBIX TRÊN SERVER UBUNTU 16.04 (P1)

Hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn bài viết về việc config Zabbix trên Ubuntu:

1. Chuẩn bị

1 Server Ubuntu 16.04
2 CPU | 2 GB RAM
Set IP tĩnh, Ping được internet, update các gói package.

2. Cài đặt zabbix:

2.1: Download & cài đặt package zabbix.

Đầu tiên, ta download package zabbix về:
[email protected]:~# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb


Kiểm tra package đấy đã down thành công chưa ? sau đó tiến hành cài đặt.
[email protected]:~# dpkg -i zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb

2.2: Cài đặt thêm gói cài đặt cần thiết: zabbix server, zabbix client, mysql, php...

Update lại các package mới


Tiến hành cài đặt
[email protected]:~# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender snmp snmpd snmp-mibs-downloader php7.0-bcmath php7.0-xml php7.0-mbstring

2.3 Edit time zone của zabbix server

Open file /etc/zabbix/apache.conf sau đó edit time zone Việt Nam : Asia/Ho_Chi_Minh
[email protected]:~# vi /etc/zabbix/apache.conf

Reload lại services để hoàn thành việc update time zone.
systemctl reload apache2

2.4 Tạo database và user truy cập database

Truy cập vào database,
user: root
passwd: none
[email protected]:/# mysql -u root -p


Ta tiến hành tạo với tên là zabbixdb, gán quyền & thực thi quyền ngay lập tức.
MariaDB [(none)]> create database zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbixdb.* to [email protected] identified by '[email protected]';
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> quit


2.5 Import database ban đầu của zabbix

Database đã có, chừ ta tiến hành import database default của zabbix.
cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/
zcat create.sql.gz | mysql -u root -p zabbixdb

2.6 Config database

Mở file zabbix_server.conf & tiến hành update lại một vài thông số như: DBHost, DBName, DBUser, DBPassword
-> Những thông số này đã được tạo ở phía trên.
vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Confirm lại đã update chưa ?
[email protected]:~# cat /etc/zabbix/zabbix_server.conf | nl | grep DBHost

2.7 Tiến hành Restart service zabbix-server, zabbix-agent.

[email protected]:/# systemctl enable zabbix-server
[email protected]:/# systemctl start zabbix-server
[email protected]:/# systemctl enable zabbix-agent
[email protected]:/# systemctl start zabbix-agent

2.8 Quản lí zabbix bằng giao diện web.

Truy cập web bằng địa chỉ IP máy server ta cài khi nãy.

http://172.16.200.13/zabbix/setup.php
Giao diện zabbix hiển thị, ta chọn next để tiếp tục.Check lại điều kiện tối thiểu để chạy zabbix - xem đã đạt chưa ?
Nếu OK -> next để tiếp tục.Nhập tên DB, User, password (thông số này phía trên đã có cài)Đặt tên hiển thị trên web-zabbixCheck lại 1 lần tổng thể xem như thế nào ?
OK -> next để tiếp tục.


Lựa chọn finish để hoàn thành thiết lập zabbix.

2.9 Giao diện Zabbix trên web.

Giao diện thành công sẽ như bên dưới.
Lần đầu tiên chưa có gì để test monitor -> thì ta lấy chính nó để monitor.
Monitoring -> Lastest data -> Host (nhập zabbix server) -> Check xem các value...

3. Trouble shoot.

Nếu trong trường cảm thấy phát sinh lỗi hay nghi ngờ..
ta có thể check log để xem hiện trạng như thế nào.
SSH vào server zabbix -> Sau đó truy cập log
[email protected]:~# cat /var/log/zabbix/zabbix_server.log

Ví dụ như thế này - là đang có một lỗi, lỗi DBname đang config sai trong file zabbix_server.confCảm ơn các bạn, anh (chị) đã đọc bài - bài viết còn basic, nếu có sai xót có thể góp ý để em(mình) cải thiện.
Trong bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn monitor các thiết bị cơ bản như: Router, Switch, Linux, Windows...

Nguồn tham khảo:
https://www.zabbix.com/documentation/3.4/manual/installation/requirements
http://kb.nhanhoa.com/pages/viewpage.action?pageId=2785400

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.