Cài đặt Serve VueJs với Nest

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series về Vuejs. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về serve môt ứng dụng VueJS từ một NestJS backend.


Tạo một ứng dụng Nest

Cài đặt Nest CLI

npm install -g @nestjs/cli

Tạo một ứng dụng NestJS

nest new nest-with-vue

Cài đặt thêm các thư viện

cd nest-with-vue npm install

Xác nhận rằng tất cả đều hoạt động

Đầu tiền chúng ta sẽ chạy ứng dụng(điều này này sẽ giúp chúng ta khi có thay đổi code cũng không cần thiết phải khởi động lại server).

npm run start:dev

Sau đó khởi tạo port cho ứng dụng:

curl localhost:3000

Như vậy là chúng ta đã chạy được ứng dụng của mình rồi đó. Rất đơn giản phải không.

Thiết lập nội dung serve tĩnh

Cần cài đặt thêm package:

npm install --save @nestjs/serve-static

Sử dụng các package

Trong src/app.module.ts:

import { Module } from '@nestjs/common';
import { AppController } from './app.controller';
import { AppService } from './app.service';
import { ServeStaticModule} from '@nestjs/serve-static'; // New
import { join } from 'path'; // New

@Module({
 imports: [
  ServeStaticModule.forRoot({ // New
   rootPath: join(__dirname, '..', 'client/dist'), // New
  }), // New
 ],
 controllers: [AppController],
 providers: [AppService],
})
export class AppModule {}

Trong src/main.ts:

import { NestFactory } from '@nestjs/core';
import { AppModule } from './app.module';

async function bootstrap() {
 const app = await NestFactory.create(AppModule);
 app.setGlobalPrefix('api'); // New
 await app.listen(3000);
}
bootstrap();

Ở đây chúng ta sẽ chuyển tất cả các endpoints vào trong folder /api và sau đó lưu các nội dung tĩnh vào trong folder ./client/dist và kiểm tra sự thay đổi trên localhost:3000

Lưu ý rằng tên Client ở đây có thể được đặt là bất cứ tên gì. Thực ra đây chỉ là folder mà ta sẽ đặt ứng dụng Vue thôi nhé.


Giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem sau khi di chuyển các endpoints mọi thứ đã hoạt động chưa nhé.

Ta chạy lại port vừa rồi.

curl localhost:3000

Giờ các bạn sẽ thẫy có lỗi {"statusCode":500,"message":"Internal server error"} Các bạn chạy lại port với endpoint /api:

curl localhost:3000/api

Mọi thứ sẽ hoạt động trở lại. Bây giờ chúng tả chỉ cần tạo một ứng dung Vue vào trong folder ./client/dist.

Tạo ứng dụng VueJS

Cài đặt Vue CLI:

npm install -g @vue/cli
# Hoặc 
yarn global add @vue/cli

Tạo ứng dụng Vue:

npm install -g @vue/cli

# Hoặc 
vue create client

Build ứng dụng:

cd client
npm run build

Như vậy tất cả các files static sẽ được thêm vào ./client/dist.

Kiểm tra Nest đã hoạt động với ứng dụng Vue.

curl localhost:3000

Bạn sẽ thấy có thông báo:

<!DOCTYPE html><html lang=en> ... <strong>We're sorry but client doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong> ... </html>

Giờ mở nó lên trong trình duyệt của bạn và sẽ thấy nó hoạt động!


Như vậy là mình đã giới thiệu các bạn những bước cơ bản để Serve ứng dụng VueJS với Nest.. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.


Tham Khảo

https://medium.com/js-dojo/how-to-serve-vue-with-nest-f23f10b33e1


All Rights Reserved