0

Cài đặt Neo4j Trên Centos7

phần mềm yêu cầu :

wget và vim nếu bạn chưa có 2 pm này thì hãy cài qua yum như sau:

yum install vim

yum install wget

Bước 1 chúng ta cần import key của neotechnology trước đã:

gõ vào terminal những lệnh sau :

cd /tmp

wget http://debian.neo4j.org/neotechnology.gpg.key

rpm --import neotechnology.gpg.key*

vi /etc/yum.repos.d/neo4j.repo

rồi pase dòng dưới này vào terminal:

[neo4j]
name=Neo4j Yum Repo
baseurl=http://yum.neo4j.org/stable
enabled=1
gpgcheck=1

save lại rồi gõ

yum install neo4j

bước 2 sau khi cài đặt neo4j xong chúng ta sẽ sửa file neo4j.conf :

vi /etc/neo4j/neo4j.conf

bỏ comment 2 dòng này rồi lưu lại :

dbms.connectors.default_listen_address=0.0.0.0 dbms.connector.http.listen_address=:7474

sau đó enable neo4j :

systemctl enable neo4j

systemctl restart neo4j

rồi gõ IP của bạn cùng với port 7474 vào trình duyệt ra trang này là thành công.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.