+3

Cài Bootstrap 5 cho Rails 6 trong 5 phút (hoặc hơn)

Tiếp nối series trong 5 phút hoặc hơn của bài Deploy ReactJs app lên Firebase trong 5 phút (hoặc hơn) và sẵn tiện đang mày mò học Rails nên mình lên luôn bài này.

Môi trường

Đầu tiên, đây là môi trường mình đang sử dụng nhé.

$ node --version
v14.12.0

$ yarn --version
1.22.10

$ ruby --version
ruby 3.0.0p0 (2020-12-25 revision 95aff21468) [x86_64-darwin18]

$ rails --version
Rails 6.1.3

Khởi tạo project

Mình sẽ init 1 project mới để làm demo cho bài viết này

rails new demo-rails-6-bootstrap-5
cd demo-rails-6-bootstrap-5
rails generate controller Home index

Mở config/routes.rb sửa get ‘home/index’ thành root 'home#index' để thay đổi root route.

Tiếp theo start server nào.

rails server

Cài đặt và config Bootstrap

Cài đặt bootstrap bằng yarn

$ yarn add bootstrap@next @popperjs/core

Tạo thêm folder app/javascript/stylesheets và file app/javascript/application.scss

$ mkdir -p app/javascript/stylesheets
$ touch app/javascript/stylesheets/application.scss

Mở file application.scss và import style của bootstrap vào:

@import "bootstrap";

Sau đó import code js của bootstrap và file application.scss ở trên vào trong app/javascript/packs/application.js.

...
window.bootstrap = require("bootstrap");
import "../stylesheets/application.scss";
...

Mở file app/views/home/index.html.erb, thêm thử component navbar của bootstrap để kiểm tra:

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
            Dropdown
          </a>
          <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
            <li>
              <hr class="dropdown-divider">
            </li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
        </li>
      </ul>
      <form class="d-flex">
        <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>

<h1>Home#index</h1>
<p>Find me in app/views/home/index.html.erb</p>

Done, lúc này cả style và js của bootstrap đã được thêm vào project. Happy coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.