0

Cách truyền RealmObject qua Intent

Theo như nguyên tắc thì bạn không thể truyền 1 RealmObject qua Intent. Khi muốn truyền 1 đối tượng qua Intent bạn bắt buộc phải truyền từng tham số của nó, như thế code sẽ rất dài. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 tip nhỏ để truyền 1 RealmObject qua Intent đó là thêm 1 hàm khởi tạo vào như ví dụ sau:

public class OneObject extends RealmObject {
    public OneObject() {
    }
    public OneObject(OneObject originObject) {
    }
}

Điều đặc biệt ở đây là gì? đó là hàm khởi tạo thứ 2. Trước khi truyền 1 realmObject qua Intent, bạn chỉ cần tạo 1 đối tượng mới

OneObject newObject = new OneObject(originObject);

Đối tượng newObject mới này sẽ có thể được truyền qua Intent 1 cách dễ dàng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.