+1

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

Ở bài viết này mình sẽ trình bài tiếp về cách thao tác thay đổi trong database của Hive như là thay đổi tên table và thay đổi cột trong table, các bạn cùng theo dõi nhé ^^

1. Alter table Statement - Câu lệnh thay đổi table

Được sử dụng thể thay đổi một table trong Hive

Cú pháp: Sử dụng các cú pháp sau tùy vào thuộc tính bạn muốn thay đổi trong bảng.

ALTER TABLE name RENAME TO new_name
ALTER TABLE name ADD COLUMNS (col_spec[, col_spec ...])
ALTER TABLE name DROP [COLUMN] column_name
ALTER TABLE name CHANGE column_name new_name new_type
ALTER TABLE name REPLACE COLUMNS (col_spec[, col_spec ...])

2. Câu lệnh rename

Truy vấn sau đây đổi tên bảng từ employee thành emp

hive> ALTER TABLE employee RENAME TO emp;

JDBC Program

JDBC program sau sẽ đổi tên table như trên

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.Statement;
import java.sql.DriverManager;

public class HiveAlterRenameTo {
  private static String driverName = "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver";
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
  
   // Register driver and create driver instance
   Class.forName(driverName);
   
   // get connection
   Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hive://localhost:10000/userdb", "", "");
   
   // create statement
   Statement stmt = con.createStatement();
   
   // execute statement
   stmt.executeQuery("ALTER TABLE employee RENAME TO emp;");
   System.out.println("Table Renamed Successfully");
   con.close();
  }
}

Lưu tên chương trình là HiveAlterRenameTo.java. Và ta chạy câu lệnh sau để compile và execute chương trình

$ javac HiveAlterRenameTo.java
$ java HiveAlterRenameTo

Output:

Table renamed successfully.

3. Câu lệnh thay đổi

Bảng sau bao gồm các trường của table employee, những trường được thay đổi sẽ được in đậm Hai câu truy vấn sau sẽ thực hiện sự thay đổi trên

hive> ALTER TABLE employee CHANGE name ename String;
hive> ALTER TABLE employee CHANGE salary salary Double;

JDBC Program

JDBC Program sau sẽ thực hiện thay đổi trên

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.DriverManager;

public class HiveAlterChangeColumn {
  private static String driverName = "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver";
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
  
   // Register driver and create driver instance
   Class.forName(driverName);
   
   // get connection
   Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hive://localhost:10000/userdb", "", "");
   
   // create statement
   Statement stmt = con.createStatement();
   
   // execute statement
   stmt.executeQuery("ALTER TABLE employee CHANGE name ename String;");
   stmt.executeQuery("ALTER TABLE employee CHANGE salary salary Double;");
   
   System.out.println("Change column successful.");
   con.close();
  }
}

Lưu chương trình trong file tên là HiveAlterChangeColumn.java. Sử dụng lệnh command sau:

$ javac HiveAlterChangeColumn.java
$ java HiveAlterChangeColumn

Output:

Change column successful.

4. Câu lệnh thêm cột

Câu truy vấn sau thêm cột dept vào bảng employee

hive> ALTER TABLE employee ADD COLUMNS ( 
dept STRING COMMENT 'Department name');

JDBC Program

JDBC Program thêm cột vào bảng như sau :

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.DriverManager;

public class HiveAlterAddColumn {
  private static String driverName = "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver";
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
  
   // Register driver and create driver instance
   Class.forName(driverName);

   // get connection
   Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hive://localhost:10000/userdb", "", "");

   // create statement
   Statement stmt = con.createStatement();
   
   // execute statement
   stmt.executeQuery("ALTER TABLE employee ADD COLUMNS " + " (dept STRING COMMENT 'Department name');");
   System.out.prinln("Add column successful.");
   
   con.close();
  }
}

Lưu chương trình trong file tên là HiveAlterAddColumn.java. Sử dụng lệnh command sau để compile và execute:

$ javac HiveAlterAddColumn.java
$ java HiveAlterAddColumn

Output:

Add column successful.

5. Câu lệnh thay thế

Câu truy vấn sau sẽ xóa hết các cột trong table employee và thay thế chúng với cột emp và name:\

hive> ALTER TABLE employee REPLACE COLUMNS ( 
eid INT empid Int, 
ename STRING name String);

JDBC Program

Chương trình JDBC bên dưới thay thế cột eid bằng cột empid và ename bằng cột name

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.DriverManager;

public class HiveAlterReplaceColumn {

  private static String driverName = "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver";
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
  
   // Register driver and create driver instance
   Class.forName(driverName);
   
   // get connection
   Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hive://localhost:10000/userdb", "", "");
   
   // create statement
   Statement stmt = con.createStatement();
   
   // execute statement
   stmt.executeQuery("ALTER TABLE employee REPLACE COLUMNS "
     +" (eid INT empid Int,"
     +" ename STRING name String);");
     
   System.out.println(" Replace column successful");
   con.close();
  }
}

Lưu chương trình với tên HiveAlterReplaceColumn.java. Sử dụng câu lệnh command để compile và execute:

$ javac HiveAlterReplaceColumn.java
$ java HiveAlterReplaceColumn

Output:

Replace column successful.

6. Drop table - Xoá table

Cú pháp:

DROP TABLE [IF EXISTS] table_name;

Response khi thành công:

OK
Time taken: 5.3 seconds
hive>

JDBC Program

Xoá bảng employee:

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.DriverManager;

public class HiveDropTable {

  private static String driverName = "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver";
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
  
   // Register driver and create driver instance
   Class.forName(driverName);

   // get connection
   Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hive://localhost:10000/userdb", "", "");

   // create statement
   Statement stmt = con.createStatement();

   // execute statement
   stmt.executeQuery("DROP TABLE IF EXISTS employee;");
   System.out.println("Drop table successful.");
   
   con.close();
  }
}

Lưu chương trình dưới tên HiveDropTable.java

$ javac HiveDropTable.java
$ java HiveDropTable

Output:

Drop table successful

Xác nhận list table:

hive> SHOW TABLES;
emp
ok
Time taken: 2.1 seconds
hive>

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.